Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

Формування механізму фінансового потенціалу ПАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904». (2013)

Формування механізму фінансового потенціалу ПАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904». (2013)


 Актуальність теми. У сучасних ринкових умовах для досягнення, утримання та розширення своїх конкурентних позицій на ринку підприємства повинні мобільно й адекватно реагувати на всі зміни, які відбуваються навколо (зовнішні і внутрішні) та запроваджувати певні заходи щодо покращення свого фінансового стану та потенціалу. У зв’язку з цим необхідно збільшувати обсяги виробництва, раціонально використовувати трудові, виробничі та матеріальні ресурси, враховуючи нові суспільні потреби та найважливіші їхні чинники, а також забезпечувати динамізм власного фінансового потенціалу. Управління фінансовим потенціалом набуває вагомості при виникненні нових суспільних потреб та чинників впливу на них, особливо коли підприємства повинні мобільно реагувати на мінливість зовнішнього середовища, прагнучи до забезпечення стабільного ефективного функціонування та розвитку підприємств, раціонального використання своїх фінансових, кредитних та інших видів ресурсів при виявлені резервів динаміки росту фінансового потенціалу підприємств.
 Тому особливої уваги набуває проблематика дослідження теоретичних, практичних і методичних аспектів управління фінансовим потенціалом підприємства; застосування ефективних методів господарського маневрування фінансовими ресурсами; вдосконалення методів діагностики й визначення рівня фінансового потенціалу підприємства. 
 Запропоновані та використані в дипломній роботі теоретичні та практичні аспекти управління та діагностики фінансового потенціалу підприємств розглядаються на основі наукових розробок таких учених-економістів як: О.В. Ареф’євої, В.В. Вітлінського, Л.І. Воротіної, О.І. Амоші, В.П. Бабича, В.Д. Базилевича, В.Г. Белолипецького, І.А. Бланка, Я.Г. Берсуцького, О.Д. Василика, В.М. Гриньової, А.Г. Загороднього, В.Б. Занги, М.І. Іванової, О.М. Кизими, В.В. Ковалевої, Т.С. Клебанової, Н.С. Краснокутської, П.А. Лайко, М.М. Лепи, В.М. Опаріна, П.А. Орлова, В.С. Пономаренка, О.І. Пушкаря, Л.В. Руденко, О.С. Стоянової, О.М. Тридіда, Л.М. Худолій, Д.К. Шевченка, Б.Г. Шелегеди та ін. 
 У роботі висвітлено теоретичні підходи щодо діагностики та управління фінансовим потенціалом підприємств, які визначаються вагомим внеском в розв’язання наукової актуальної задачі ефективного використання фінансових ресурсів підприємства та реалізації механізму управління фінансовим потенціалом підприємства. 
 Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є узагальнення й розвиток теоретичних підходів і методичних основ діагностики фінансового потенціалу підприємств, обґрунтування положень та практичних засад управління фінансовим потенціалом.
 Для досягнення поставленої мети сформульовано такі задачі:
—провести теоретичний аналіз сутності та удосконалити зміст трактування поняття «фінансовий потенціал»;
—визначити елементну структуру, джерела формування та фактори впливу на фінансовий потенціал підприємств;
—здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904»;
—оцінити рівень фінансового потенціалу підприємства на прикладі ПАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904»;
—розробити механізм управління фінансовим потенціалом підприємства;
—визначити основні ключові стратегії для управління фінансовим потенціалом підприємства.
 Об'єкт дослідження – формування механізму фінансового потенціалу ПАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904».
 Предмет дослідження – сукупність теоретичних, науково-методичних та практичних аспектів управління та діагностики фінансового потенціалу підприємства.
 Методи дослідження. У дипломній роботі було використано загальнонаукові й спеціальні методи дослідження: аналіз і синтез – для визначення понять фінансового потенціалу, управління; факторний та структурний аналіз – для дослідження факторів, що впливають на використання фінансового потенціалу підприємств та дослідження динаміки й структури показників фінансового потенціалу; порівняння, експертні оцінки – для визначення коефіцієнтів виміру рівня фінансового потенціалу підприємств.
Наукова новизна. В даній дипломній роботі магістра:
-удосконалено трактування сутності та змісту поняття «фінансовий потенціал»;
-обґрунтовано методику діагностики фінансового потенціалу підприємств;
-розроблено механізм управління фінансовим потенціалом підприємства;
-сформульовано основні напрями удосконалення управління фінансовим потенціалом підприємства.
 Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати дослідження спрямовані на підвищення ефективності функціонування підприємства, зростання його конкурентоспроможності, зміцнення фінансового стану та потенціалу.
 Структура та обсяг дипломної роботи магістра. Дипломна робота магістра складається зі вступу, п’яти розділів, висновків і рекомендацій, списку використаних джерел із 68 назв, 13 додатків. Повний обсяг роботи 144 сторінки, в тому числі основний текст (без додатків) включає 129 сторінок. Робота містить 27 таблиць та 19 рисунків. 


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи діагностики фінансового потенціалу підприємства
1.1 Економічна сутність і зміст поняття фінансового потенціалу підприємства 
1.2 Фінансові ресурси як основа формування фінансового потенціалу підприємства
1.3 Методика та основні напрямки діагностики фінансового потенціалу підприємства
РОЗДІЛ 2. Аналіз та діагностика фінансового потенціалу ПАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904»
2.1 Загальна характеристика ПАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904» як суб’єкта господарювання
2.2 Дослідження складу та структури майна підприємства
2.3 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
2.4 Діагностика фінансового потенціалу на основі аналізу фінансових показників діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3. Напрями удосконалення управління фінансовим потенціалом ПАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904»
3.1 Рейтингова оцінка фінансового потенціалу ПАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904»
3.2 Політика управління фінансовою стійкістю на підприємстві
3.3 Оптимізація витрат як засіб підвищення прибутковості ПАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904»
3.4 Основні напрямки удосконалення управління фінансовим потенціалом підприємства на основі проведеної діагностики
РОЗДІЛ 4. Використання інформаційних технологій для оцінки фінансового потенціалу підприємства
РОЗДІЛ 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях ПАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904»

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  Тип роботи:   дипломна робота
  Кількість сторінок:   123
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   50 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Фінансова діяльність суб'єктів господарювання | Добавив: great_scientist (16.02.2016)
Переглядів: 664 | Теги: управління потенціалом, фінансовий потенціаль, автотранспортне підприємство, атп
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru