Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Банківська справа

Банківський нагляд в Україні: теорія, практика та напрями вдосконалення правового релулювання (2011)

Банківський нагляд в Україні: теорія, практика та напрями вдосконалення правового релулювання (2011)


 Постановка проблеми. На сьогодні в правовій та економічній літературі відсутні єдині підходи до визначення поняття «банківський нагляд». Це в свою чергу призводить до спорів у наукових колах з приводу змісту і сутності цього терміну. Зокрема зміст банківського нагляду розкривається через поняття контролю, не розмежовуються поняття «банківський нагляд» і «банківське регулювання», проблемним залишається питання визначення місця інституту банківського нагляду в системі права України. Ряд вчених відносять даний інститут до галузі фінансового права. Також існує думка, що банківський нагляд належить до предмету банківського права. Невирішеними залишаються певні організаційні питання, пов'язані з системою банківського нагляду. Зокрема потребує подальшого удосконалення організація здійснення банківського нагляду Національним банком України. На сьогодні ризик-орієнтований нагляд не розглядається державою як пріоритетний напрям банківського нагляду в Україні.  Остаточно не вирішеною залишається проблема впровадження Базельських принципів ефективного банківського нагляду в Україні. 
 Актуальність теми. В умовах глобалізації світової економіки фінансові ринки багатьох країн стають усе більш залежними один від одного. Свідченням тому служить приклад світової фінансової кризи, що почалася у 2007 році, і виникла спочатку на ринку іпотечного кредитування та в подальшому поширилася на весь фінансовий ринок США та за їх межі. У зв'язку з цим, забезпечення стабільності розвитку економіки, у тому числі її найважливішої ланки - банківської системи, є ключовим завданням будь-якої суверенної держави. Саме тому проблема стабільності банківської системи, як національної, так і міжнародної, являє собою предмет суспільного інтересу. 
У багатьох країнах світу триває пошук нових організаційних форм реалізації наглядових конструкцій, які виражаються, наприклад, у створенні мегарегуляторів або координаційних структур для всіх учасників ринку фінансових послуг. Про це свідчить і той факт, що зараз в активній фазі перебуває робота з переходу на Базель II (документ Базельського комітету з банківського нагляду «Міжнародна конвергенція виміру капіталу та стандартів капіталу: нові підходи»), який формує якісно нові підходи до банківського нагляду та підвищує відповідальність банків за адекватність оцінок взятих на себе ризиків. Також з 1 січня 2013 року вже планується введення нових норм по вимогах до структури активів і капіталу банків («Базель-3»). 
 Одним зі стратегічних напрямів розвитку національної банківської системи України поряд із забезпеченням її стабільності є інтеграція у світове банківське співтовариство. Пріоритетними завданнями в частині розвитку банківського сектору є також: підвищення конкурентоспроможності українських кредитних організацій; запобігання використанню кредитних організацій для здійснення недобросовісної комерційної діяльності та у протиправних цілях (насамперед таких, як фінансування тероризму та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом); зміцнення довіри до українського банківського сектору з боку інвесторів, кредиторів і вкладників. 
 Так, в Посланні Президента України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки» від 30.04.2002 р. зазначено, що серед завдань, які виходять на передній план у наступному десятиріччі, - зміцнення банківської системи, подолання розриву між комерційними банками і реальною економікою, залучення банків до реалізації нової економічної стратегії. Це потребує посилення ролі Національного банку України і відчутно підвищує вимоги до нього. Уряд і НБУ повинні забезпечити реалізацію Комплексної програми реформування вітчизняної банківської системи згідно зі стандартами ЄС. Основна увага має зосереджуватися на забезпеченні стійкості та надійності банківської системи, посиленні її концентрації, активному залученні в банківську сферу іноземного капіталу, у т. ч. країн - членів ЄС, значному розширенні механізмів довгострокового кредитування та інструментарію банківських послуг. Необхідна достатня і надійна правова база діяльності банківських інституцій, посилення конкуренції між ними, удосконалення механізмів банківського нагляду. 
 Очевидно, що вирішення вищевказаних завдань можливо лише за умови організації в Україні ефективного банківського нагляду. Ця обставина і визначає актуальність даної роботи. 
 Функції нагляду за банками, оцінки їх фінансової стабільності, своєчасного виявлення й усунення проблем у їх діяльності делеговані Національному банку України. Оцінка наглядовим органом фінансової ситуації в банку повинна бути заходом довіри громадськості, що накладає відповідальність за якість усього наглядового процесу.  Оскільки масштаби операцій багатьох банків настільки великі, що представляють труднощі для відстеження й оцінки, ефективність нагляду все більшою мірою стала залежати від стану систем внутрішнього контролю та управління ризиками самих банків. 
 На жаль, підхід до регулювання, що склався в перше десятиріччя існування української банківської системи давав можливість відхилення від норм регулювання та знецінював саме існування банківського нагляду. Але з кожним роком стає все більш очевидним, що старий підхід до банківського нагляду не відповідає сучасним динамічним ринковим умовам і властивим їм новим ризикам. 
 У цей час побудова систем змістовного нагляду відбувається в більшості країн. Органи банківського нагляду все більше відходять від моніторингу дотримання законодавства про банки та застарілого пруденційного регулювання. Сьогодні банківський нагляд спрямований на створення нормативного та правового середовища, що дозволяє оптимізувати якість та ефективність управління банківськими ризиками, з метою підвищення стабільності та надійності банківської системи. Однак діюча на теперішній момент система банківського нагляду в Україні базується на аналізі фактичного стану активів комерційних банків і не передбачає ранньої діагностики стану банків. Таким чином, проблема розвитку та удосконалення банківського нагляду в сучасних умовах стає все більш актуальною і такою, що потребує всебічного наукового та практичного вирішення. При цьому фінансова криза, що порівняно нещодавно вибухнула в світі, виводить завдання ефективності банківського нагляду в розряд першочергових. 
 Практичне значення дипломної роботи. Розвиток ринкових відносин, процес товарообміну зумовлюють використання грошей як загального еквіваленту. Виникає потреба в реалізації всіх функцій грошей, необхідність десь їх зберігати, розмінювати, обмінювати гроші однієї країни на гроші іншої, пересилати, а надалі - десь позичити, щоб вчасно здійснити певні розрахунки чи розширити свою справу. Даний процес об'єктивно зумовив зародження і розвиток банківської справи….
Розробленість теми. У публікаціях вітчизняних і зарубіжних авторів висвітлюються окремі сторони банківського нагляду як інструменту впливу на розвиток банківської системи. Відображаються соціально-економічні наслідки неналежного контролю та регулювання банківської системи на економічний розвиток країн. Різним аспектам проблеми банківського нагляду присвячені публікації українських та зарубіжних авторів, таких як: Воронова Л.К., Еріашвілі Н.Д., Єпіфанов А.О., Карасьова М.В., Кротюк В.Л., Мюллер Х.І., Олейник О.М., Орлюк О.П., Савченко, Л.А., Стельмах B.C., Стюарт Терлі, Тосунян Г.А., Хімічева Н.І., Шенг Эндрю та ін. Зокрема О.П. Орлюк, характеризуючи сутність банківського нагляду, обґрунтувала необхідність його відмежування від суміжного поняття «банківський контроль». При порівнянні банківського нагляду та фінансового контролю, а також визначенні місця інституту банківського нагляду в системі права України автор даної роботи зверталась до публікацій фахівців з фінансового права: Воронової Л.К., Савченко Л.А., Карасьової М.В., Хімічевої Н.І. та ін. 
 Мета і завдання роботи. Метою написання даної роботи є дослідження діючої організації та порядку функціонування банківського нагляду в Україні, оцінка його ефективності з урахуванням передової міжнародної практики, а також визначення напрямів удосконалення українського банківського нагляду і його значення в системі фінансів країни. 
 Виходячи із зазначеної мети, у роботі були поставлені та вирішувалися наступні завдання

  • з'ясувати сутнісні характеристики та ефективність здійснення банківського нагляду; 
  • дослідити становлення та розвиток банківського нагляду в Україні;
  • охарактеризувати сучасну систему правового регулювання банківського нагляду в Україні та світі; 
  • проаналізувати систему банківського нагляду в Україні; 
  • визначити і обґрунтувати відповідність банківського нагляду в Україні світовим принципам ефективного банківського нагляду; 
  • розробити та запропонувати заходи спрямовані на вдосконалення банківського нагляду в Україні. 

 Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації Національним банком України функцій по нагляду за діяльністю кредитних організацій, в тому числі з приводу створення, державної реєстрації та ліцензування банків. 
 Предметом дослідження є нормативні правові акти, що регулюють відносини банківського нагляду та наукові праці у названій сфері. 
 Зокрема аналізувались положення таких нормативних актів: Конституція України, закони України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» та ін. Також досліджувались відповідні наукові праці, в тому числі монографія B.C. Стельмаха та інших авторів «Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд», навчальний посібник за редакцією СО . Дмитрова та ін. 
 Методи. Філософсько-світоглядною основою дослідження є основні положення, принципи та парадигми діалектики, герменевтики, феноменології та синергетики. Дане дослідження здійснювалося, виходячи з принципів всебічності, об'єктивності, конкретності, історизму, обгрунтованості, що сприяло отриманню достовірних результатів. Обґрунтованість і достовірність наукових результатів забезпечувалися використанням філософсько-світоглядних, загальнонаукових і спеціально-наукових методів і підходів пізнання. З метою одержання найбільш достовірних наукових результатів
 Структура та обсяг дипломної роботи. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, в яких об'єднано десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Загальний обсяг дипломної роботи становить 158 сторінок, з них основного тексту - 128 сторінок.


ЗМІСТ

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ ТА ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 
1.1. Поняття та сутність банківського нагляду 
1.2. Становлення та розвиток банківського нагляду в Україні 
1.3. Правове регулювання банківського нагляду в зарубіжних країнах 
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ФОРМА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ 
2.1. Реалізація контрольної функції у банківській діяльності 
2.2. Особливості суб'єктного складу контрольного банківського правовідношення 
2.3. Об'єкт контрольного банківського правовідношення  
2.4. Зміст контрольного банківського правовідношення  
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗЛ Банківський нагляд у системі фінансового контролю  
3.2 Особливості зовнішнього аудиту у банківській діяльності 
3.3 Внутрішній аудит банків 
РОЗДІЛ 4. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ

Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   магістерська дипломна робота
  Кількість сторінок:   160
  Рік захисту:   2011
  Ціна роботи:   30 грн.
   * можливий продаж окремого розділу
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська справа | Добавив: great_scientist (06.02.2013)
Переглядів: 971 | Теги: теорія, УКРАЇНІ:, банківський, дипломна, на, та, робота, практика, НАГЛЯД, тему:
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru