Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Фінанси

Правове регулювання іпотеки землі: історичний досвід та проблеми сучасності (2009)

Правове регулювання іпотеки землі: історичний досвід та проблеми сучасності (2009)


Актуальність теми дослідження. Обрання Україною курсу на становлення демократичного громадянського суспільства потребує звуження сфери публічно-правового регулювання, послаблення втручання держави у сферу особистих прав громадян і забезпечення достатньо можливостей для їхньої реалізації та захисту. З огляду на це, формування земельних відносин ринкового типу вимагає удосконалення їхніх інституційних та правових засад.
Визначальним у системі заходів забезпечення удосконалення правового регулювання земельних відносин є розробка механізму іпотеки земель як умови втілення на практиці фундаментальних положень Конституції України та Земельного кодексу України стосовно реалізації права громадян та юридичних осіб на вільне розпорядження об'єктами приватної власності, в тому числі можливість їх застави для забезпечення виконання власних зобов'язань перед іншими особами-кредиторами.
Зміцнення економіки України, розвиток сільськогосподарського товарного виробництва на сучасному етапі нерозривно пов’язані з подальшим проведенням земельної реформи, одним з основних напрямків якої є формування власної системи іпотечного кредитування під заставу земель, яка передбачає створення відпрацьованих правових та економічних механізмів. 
Визначальну роль у формуванні злагодженої та ефективної системи земельного іпотечного кредитування відіграє система іпотечних кредитних інституцій, до якої належать банки та інші іпотечні кредитні установи. Ефективність функціонування даної системи у значній мірі залежить від ступеня розвитку інфраструктури: системи реєстрації обігу землі, системи професійної оцінки земельних ділянок, страхових компаній, а також інституцій, що забезпечують діяльність на вторинному ринку іпотечних позик.  
Світовий досвід, а також досвід дореволюційної Росії свідчить про те, що суттєвим системоутворюючим елементом іпотечного кредитування під заставу земельних ділянок сільськогосподарського призначення є діяльність спеціалізованих кредитних установ, які здійснюють у сукупності як активні, так і пасивні операції з розміщення коштів у земельні іпотечні кредити, а також пасивні операції із залучення коштів з метою рефінансування вкладень у земельні іпотечні кредити шляхом випуску іпотечних цінних паперів. 
Постановка проблеми. На сучасному етапі в Україні кредитування сільськогосподарських виробників є найменш привабливим для банківської системи, оскільки кредитор не одержує надійних гарантій повернення боргу, в той час як у країнах із розвиненою іпотечною системою застава землі вважається найнадійнішим засобом забезпечення зобов’язань.
Не дивлячись на значний розвиток вітчизняного іпотечного законодавства, багато правових аспектів іпотеки земельних ділянок залишаються належним чином не впорядкованими, не створено ефективний організаційно-правовий механізм забезпечення іпотеки землі, багато питань досі знаходяться на рівні теоретичних дискусій, що зумовлює актуальність теми даної дипломної (магістерської) роботи.
Розробленість теми. Правовий інститут іпотеки землі є новим у вітчизняному законодавстві і формується на межі двох галузей права: цивільного та земельного. У зв’язку з цим, зміст правових норм, що його складають є недостатньо дослідженим у сучасний юридичній літературі. Теоретичні питання у галузі земельного права, зокрема стосовно реалізації права власності на землю, правової концепції ринку земель, правової природи інституту застави землі, процедури оцінки та реєстрації земельних ділянок, правових аспектів іпотеки землі розглянуті у наукових працях вітчизняних правознавців – В.Д. Габака [60, 61], С.Л. Гоштинар [64], П.Ф. Кулинича [79, 80], Р.І. Марусенко [86], В.В. Носіка [90, 91, 92], Ю.В. Шевцової [116].
Теоретичним та практичним питанням у галузі цивільного і господарського права стосовно поняття іпотеки, її юридичної природи, поняття іпотечного кредитування, іпотечних ринків, іпотечної системи, договірних іпотечних відносин присвячені праці В. Марченка [87], С. Ніщимної [89],    В.Г. Першина [96], І.І. Пучковської [99], І. Спасибо-Фатєєвої [104], О. Табали [105]. Безпосередньо правовим проблемам та перспективам розвитку іпотечного кредитування землі присвячені ґрунтовні сучасні дисертаційні дослідження Н.В. Грищук [65], В.Ю Малого [85] та В.Г. Першина [96].
Історичні аспекти виникнення і розвитку іпотеки землі, формування системи іпотечного кредитування в Україні розглянуто у працях В.Д. Габака [60], А.В. Опрі [94], О.Ф. Скакун [103], А.О. Ткаченка [108], Є.О. Тригуб [110] та інших. Досить ґрунтовними у цьому питанні є праці українських економістів, присвячені, зокрема, проблемам розробки вітчизняних програм іпотечного кредитування, доцільності створення спеціалізованих земельних іпотечних установ – О.І. Драпіковського [67], О.Т. Євтуха [69], В. Заяця [72],  І.Б. Іванової [67], Г.І. Корогода [88], С.І. Кручка [78], В.І. Міщенка [88], І.В. Сало [114], В.С. Стельмаха [114] та інших.
Для розгляду порівняльно-правових аспектів регламентації іпотеки землі значний інтерес складають праці зарубіжних вчених, присвячені історичним аспектам виникнення і розвитку іпотеки, особливостям формування системи іпотечного кредитування в Російській імперії  – С.С. Акманова [53, 54], І.Ф. Гіндіна [63] та інших.
Однак проведене дослідження вказує на те, що всі зазначені автори розкривають тему правового регулювання іпотеки лише в окремих її аспектах. Зокрема, майже невисвітленим в українській науковій юридичні літературі є історичний досвід становлення та розвитку системи земельних іпотечних кредитних установ у Російській імперії, що існувала у середині ХІХ – на початку ХХ ст. ст., дослідження якої має велике значення  для формування сучасного земельного іпотечного законодавства та вітчизняної іпотечної системи. Недостатньо розкритою є роль договору у системі іпотечних земельних відносин, а також правові аспекти створення в Україні спеціалізованих земельних іпотечних установ.
Враховуючи вищезазначене, метою даної роботи є теоретичний аналіз історичного розвитку іпотеки землі, розкриття поняття та особливостей її правового регулювання в умовах земельної реформи, обґрунтування пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення регламентації суспільних відносин у сфері іпотеки земельних ділянок, практики застосування норм чинного законодавства у даній галузі. 
Відповідно до мети дослідження, поставлені такі завдання:
– виходячи з положень, що містяться у законодавстві і науковій літературі, обґрунтувати поняття іпотеки землі та проаналізувати її основні правові форми, передумови виникнення, порядок застосування;
– узагальнити історичний досвід розвитку інституту іпотеки землі в Україні та формування іпотечної системи держави;
– дослідити правове забезпечення іпотеки землі, зокрема: іпотечні договірні відносини, оцінку і страхування земельної ділянки, яка передається в іпотеку, передбачені законодавством процедури реєстрації нерухомості та звернення стягнення на заставлену ділянку, розташовані на ній об’єкти нерухомості;
– розробити пропозиції щодо вдосконалення правової регламентації іпотеки землі, найбільш ефективної й оптимальної реалізації її можливостей в Україні, а також дати наукову оцінку процесам формування земельних ринків і засадам діяльності спеціалізованих земельних (іпотечних) банків.
Об’єктом дослідження дипломної (магістерської) роботи є суспільні відносини, пов’язані з правовою регламентацією іпотеки землі в Україні, а також відносини у згаданій сфері що потребують досконалого правового регулювання. 
Предметом дослідження є нормативно-правові акти, теоретичні розробки правових проблем іпотеки землі, практика діяльності відповідних органів з організаційного забезпечення іпотеки землі, історичні джерела. 
Методи дослідження. При написанні дипломної (магістерської) роботи використано загальнонаукові (діалектичний, системний, історичний, формально-логічний) і спеціальні методи наукового пізнання (порівняльно-правий, комплексний). За допомогою діалектичного методу досліджувався правовий інститут іпотеки землі у контексті умов його становлення і розвитку. Методи системного аналізу та синтезу було покладено в основу вивчення положень нормативних актів у сфері правового регулювання іпотеки земельних відносин. Історичний метод дозволив розглянути події й факти з дотриманням хронології, відзначити особливості нормативної бази, яка врегульовувала іпотеку землі на окремих етапах історії Української держави і права. Шляхом аналізу та синтезу досліджувалися організаційний механізм забезпечення іпотеки землі, засади діяльності кредитних установ, практика застосування законодавства. Формально-логічний метод дозволив провести аналіз змісту норм права, виявити ознаки правових понять, провести їх класифікацію, тлумачити певні положення тощо. Порівняльно-правовий метод використано при аналізі особливостей правового регулювання іпотеки землі в Україні та в інших країнах, при зіставленні різних елементів права, відображених у вітчизняному законодавстві та нормативних актах зарубіжних країн. Метод комплексного підходу надав змогу сформулювати наукові визначення, прикладні положення, рекомендації.
Ступінь вирішення проблеми в дослідженні. У даному дослідженні проведено комплексний аналіз історичного досвіду правового регулювання іпотеки землі в Україні, а також аналіз сучасного стану правового забезпечення та передумов іпотеки землі, практики застосування законодавства в цій сфері; сформульовані наукові рекомендації щодо вдосконалення правової регламентації іпотеки землі в Україні. Новизна дослідження дипломної (магістерської) роботи характеризується положеннями, які виносяться на захист: 
1.Сформульоване поняття іпотеки землі, досліджено її юридичну природу, принципи та систему, визначено галузеву приналежність правових норм, які забезпечують функціонування механізму іпотеки землі в Україні.
2. Проведено аналіз історичного розвитку іпотечних установ у Російській імперії, розроблено структуру її системи іпотечного кредитування.
3. Досліджено структуру механізму правового регулювання іпотеки землі місце договору у опосередкуванні іпотечних земельних відносин, а також особливості юридичної відповідальності в цій сфері. 
4. Зроблено висновок про необхідність внесення відповідних змін у законодавчі акти щодо вдосконалення правової безпеки іпотеки, забезпечення функціонування в Україні ринку землі, а також доцільність вдосконалення законодавства, яке би опосередковувало діяльність спеціалізованих фінансово-кредитних установ – земельних іпотечних банків. 


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ ЗЕМЛІ
1.1. Юридична природа іпотеки
1.2. Правові форми та принципи іпотеки
1.3. Історичний розвиток іпотеки землі в Україні
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕКИ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
2.1. Поняття та механізм правового регулювання іпотеки землі в Україні
2.2. Іпотечні земельні правовідносини
2.3. Договір у системі регулювання іпотечних земельних відносин
2.4. Юридична відповідальність та порядок вирішення спорів, пов’язаних з іпотекою землі
РОЗДІЛ 3. ІПОТЕКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
3.1. Передумови розвитку іпотеки земель сільськогосподарського призначення в Україні
3.2. Перспективи створення спеціалізованих земельних іпотечних установ в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   магістерська дипломна робота
  Кількість сторінок:   120
  Рік захисту:   2009
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Фінанси | Добавив: great_scientist (06.02.2013)
Переглядів: 834 | Теги: ІПОТЕКИ, Правове, Досвід, дипломна, на, робота, регулювання, тему:, ІСТОРИЧНИЙ, ЗЕМЛІ:
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru