Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт по проходження педагогічної практики (2015)

Звіт по проходження педагогічної практики (2015)


 Практична підготовка студентів здійснюється через навчальні та виробничі практики. Практика забезпечує послідовність і безперервність формування умінь і навичок та професійне становлення студентів. 
 Педагогічна практика – це форма професійного навчання у вищій школі, спрямована на практичне засвоєння майбутніми фахівцями закономірностей і принципів педагогічної діяльності, формування основних професійних умінь і переконань.
 Студенти проходять педагогічну практику студенти І-ІІІ курсів, літня педагогічна практика, навчально-виховна практика студентів IV–V курсів. Зміст практики та форми звітності визначаються  Положенням про педагогічну практику студентів та програмами практик, розробленими кафедрами факультету та кафедрами педагогіки і психології університету.
 Під час педагогічної практики студенти шляхом особистого досвіду роботи в вищому навчальному закладі оволодівають уміннями та навичками викладання свого предмета і виховання учнів, вчаться самостійно і творчо застосовувати знання, здобуті в процесі навчання у вищому педагогічному навчальному закладі, опановують сучасні методи і форми педагогічної діяльності, нові прогресивні технології навчання і виховання.
 Педагогічна практика є обов’язковою для студентів практикантів V курсу. В період проходженням педагогічної практики перед студентом практикантом стоїть головна мета -  це узагальнення, систематизація, і поглиблення загально-педагогічних знань, умінь і навичок.
 Основними завданнями педагогічної практики, які стоять перед
студентами V курсу є реалізація знань, умінь і навичок, набутих ними в ході
вивчення курсу методик викладання української мови та української
літератури безпосередньо у навчальному і виховному процесі
 Метою практики: є формування системи знань і навиків з нау¬ково-дослідної роботи, опанування основ педагогіки, поглиблення та за¬кріп¬лення знань студентів із питань організації здійснення нав¬чаль¬но¬го процесу й форм навчально-методичного забезпечення, застосу¬ван¬ня активних методик викладання професійно-орієн¬тованих дис¬циплін фахового напряму.
 Об’єктами практики: є науково-дослідний та навчальний процеси, спрямовані на підготовку фахівців за галуззю знань «Культура».
 Предметом практики: є дисципліни фундаментального або профе-сійно орієнтованого циклу відповідно до навчального плану, напрям нау-ково¬го дослідження студента згідно з темою магістерської роботи.
 Завданнями практики з вивчення науково-дослідної діяльності є:
 дотримання необхідних знань у галузі наукознавства, методології та організації наукових досліджень;
 усвідомлення сутності й основних завдань наукової діяльності, їх місця та ролі у процесах управління;
 набуття основних навичок організації наукових досліджень, їх інформаційного забезпечення, систематизації та впровадження резуль¬татів досліджень.
 опанування основними психолого-педагогічними прийомами нав-чання та проведення виховної роботи у ВНЗ.
 отримання навичок розробки методичного забезпечення нав¬чаль¬ного процесу;
 опанування основними психолого-педагогічними прийомами нав-чання та проведення виховної роботи у ВНЗ.
 Результатом практики з вивчення науково-дослідної діяльності ма¬ють стати здобуті навички здійснення наукового дослідження в межах обраної теми, а саме:
 розробка плану наукового дослідження;
 вивчення сучасних методик наукового дослідження;
 вивчення порядку оформлення результатів дослідження;
 опрацювання наукових, науково-методичних та інформаційних джерел.
 набуття знань стосовно організації навчального процесу у ВНЗ;
 вміння застосовувати на практиці активні методи викладання обраної дисципліни;
 практика використання в навчальному процесі навчально-мето-дич¬ного забезпечення.
 У період практики студенти повинні ознайомитись із нормативни¬ми й інструктивними матеріалами щодо здійснення наукової та педа¬го¬гіч¬ної діяльності.

 


ЗМІСТ


ВСТУП
ТЕМА 1. ОСНОВИ НАУКОЗНАВСТВА
ТЕМА 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТЕМА 4. СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ, ВИДИ ТА ФОРМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
ТЕМА 5. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ТЕМА 6. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
ТЕМА 8. ДІАГНОСТИКА ЗНАНЬ
ТЕМА 9. ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ    
ТЕМА 10. ОХОРОНА ПРАЦІ
ВИСНОВКИ    
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    


 

  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   41
  Рік захисту:   2015
  Ціна роботи:   43 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (12.02.2016)
Переглядів: 1036 | Теги: педагогічна практика
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 580

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru