Головна » Навчальні матеріали » Інше

Перелік питань, які виносяться на державний екзамен + відповіді (митники) (2012)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

1. Предмет і метод економічної науки. Еволюція предмету економічної науки в економічних теоріях.
2. Структура економіки (людина, природа, штучна природа), характеристика рівнів економіки (мікро-, мезо-, макро-, міжнародна економіка, глобальна економіка).
3. Економічні ресурси і їх роль у поступальному розвитку економіки. Характеристика економічних ресурсів.
4. Економічні закони: поняття та роль в теоретичному та практичному осмисленні економіки. Закон зростання потреб, закон обмеженості ресурсів, закон спадаючої граничної корисності, закон спадної віддачі.
5. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей. Обмеженість ресурсів, спадна віддача. Альтернативність використання ресурсів та проблема економічного вибору.
6. Економічні системи: поняття, структурні характеристики, типологічні ознаки. Цивілізаційний, формаційний, технологічний підхід до аналізу економічних систем.
7. Історичні типи організації виробництва: характеристика натурального та товарного господарства. Передумови переходу від натурального до товарного господарства. Товарне виробництво як основа ринкової економіки.
8. Поняття, походження та економічний зміст грошей. Поняття бартерної та грошової економіки: аналіз відмінностей через визначення функцій грошей.
9. Основні грошові теорії (номіналістична, металістична, товарна, кількісна). Аналіз грошової системи з позиції основних грошових теорій та функцій грошей.
10. Еволюція форм грошей. Історичні субстанціональні та символічні гроші. Характеристика сучасної системи хартальних грошей. Структура грошового обігу та грошові агрегати.
11. Закон грошового обігу. Сучасна кількісна теорія. Рівняння обміну. Мікро- та макроекономічний аналіз інфляції та дефляції.
12. Поняття та економічний зміст ціни в ринковій економіці. Функції ціни. Поняття рівноважних цін. Економічний аналіз методів ціноутворення.
13. Ціни та ринковий попит. Закон попиту. Цінова еластичність попиту. Нецінові - фактори попиту.
14. Ціни та ринкова пропозиція. Цінова еластичність пропозиції. Нецінові фактори пропозиції. Ринковий період та еластичність пропозиції.
15. Економічний зміст підприємництва. Основні теоретичні погляди на підприємництво. Форми підприємництва. Організаційно-правова форма підприємницької діяльності.
16. Ринок праці. Макро- та мікроекономічна характеристика ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Моделі ринку праці та економічна політика щодо ринку праці. Заробітна плата в забезпеченні рівноваги на ринку праці. Кінцевий випуск в забезпеченні рівноваги на ринку праці.
17. Економічний зміст заробітної плати. Еволюція економічних поглядів на заробітну плату. Номінальна та реальна зарплата. Відносна зарплата та системи заробітних плат. Економічна та соціальна природна мінімальної заробітної плати.
18. Економічна категорія «капітал». Погляди на поняття капітал в економічній науці. Дохід на капітал. Продуктивність капіталу. Віддача капіталу. Обмеженість фактору капітал. Попит і пропозиція капіталу.
19. Виникнення кредиту та його економічний зміст. Теоретичні погляди на категорію кредит. Форми кредиту. Кредитна економіка як основа розвитку фінансової системи та еволюції товарного господарства.
20. Природні ресурси в економічній системі. Специфічні риси попиту, пропозиції та ціноутворення на ринку природних ресурсів.
21. Земля як товар і фактор виробництва. Ціноутворення на ринку землі. Земельна рента та її економічний зміст в розрізі економічних вчень. Земельна рента в добувній промисловості та будівництві.
22. Економічний зміст факторних доходів. Розподіл доходів в економіці. Перерозподіл доходів. Номінальні та реальні доходи. Методи вимірювання нерівності в розподілі доходів. Закон Енгеля.
23. Макроекономічні моделі: суть, види та особливості використання в макроекономічному аналізі.
24. Система національних рахунків (СНР) як модель економічного кругообігу, її роль і особливості застосування для міжнародних зіставлень.
25. Обчислення макроекономічних показників за методикою СНР: за методом витрат, методом доходів та методом доданої вартості.
26. Вимірювання макроекономічних показників в часі. Поняття номінального і реального продукту. Дефлятор ВВП.
27. Виробнича функція та її властивості. Характеристика виробничих функцій Кобба- Дугласа, Тінбергена та Денісона.
28. Сукупний попит та крива попиту. Характеристика цінових і нецінових факторів, що впливають на сукупний попит.
29. Сукупна пропозиція та крива пропозиції. Характеристика цінових і нецінових факторів, що впливають на сукупну пропозицію.
30. Макроекономічна модель ринку товарів: особливості класичних та кейнсіанських підходів. Мультиплікатори інвестицій, податків, державних витрат.
31. Прояви державної активності в макроекономічних моделях (державні доходи і витрати, крива Лафера, крива Лоренца). Суспільні блага та зовнішні ефекти.
32. Державний борг: суть, види і макроекономічні аспекти його погашення. Взаємозв'язок бюджетного дефіциту і державного боргу. Макроекономічні аспекти сеньйоражу.
33; Циклічність економічного розвитку: природа, фази і види економічних циклів. Основні теорії пояснення причин циклічних коливань.
34. Безробіття як проблема низького ділового циклу: визначення, типи, моделі, вимірювання та наслідки безробіття для економіки. Закон Оукена.
35. Інфляція як проблема високого ділового циклу: визначення, види, вимірювання та наслідки інфляції для економіки. Правило 70. Політика держави щодо управління інфляційними процесами.
36. Взаємодія між інфляцією і безробіттям. Крива Філіпса в коротко- та довгостроковому періодах. Крива Тейлора.
37. Фіскальна політика: зміст, значення, особливості здійснення податкового та бюджетного регулювання. Дія автоматичних і вбудованих стабілізаторів.
38. Характеристика споживання та заощадження як функцій доходу. Гранична схильність до заощаджень та гранична схильність до споживання. Криві функції споживання і заощадження.
39. Монетарна політика: зміст, значення та інструменти. Політика дорогих і дешевих грошей. Особливості поведінки центрального банку на грошовому ринку.
40. Соціальна політика: зміст, об'єкти і суб'єкти. Соціальні гарантії та соціальний захист населення.
41. Сутність і структура світового господарства. Міжнародний поділ праці як фактор розвитку світового господарства. Міжнародна торгівля: протекціонізм і лібералізм (фритредерство).
42. Процес споживання та динаміка зміни загальної і граничної корисності. Рівновага споживача, її економічний зміст та способи визначення.
43. Ординаліська теорія корисності. Криві байдужості. Карта кривих байдужості, їх властивості. Модель можливого для споживача, бюджетна лінія, рівняння лінії та її побудова.
44. Попит, способи представлення попиту. Ціна і нецінові фактори попиту, особливості їх впливу.
45. Пропозиція, способи представлення пропозиції. Ціна і нецінові фактори пропозиції, особливості їх впливу. Часткова ринкова рівновага, параметри та економічний зміст.
46. Мікроаналіз застосування важелів державного регулювання ринку товару: фіксовані ціни, податки, дотації, субсидії, механізм їх дії і наслідки. Захист національного виробника через державне регулювання ринку товару. Введення квот і митних тарифів на імпортовані товари, механізм дії і наслідки заходів.
47. Цінова еластичність попиту як вимір чутливості споживача до зміни ціни. Методологічні особливості обчислення показника цінової еластичності попиту. Взаємозв'язок еластичності попиту та змін в сукупній виручці при зміні ціни товару.
48. Зростання виробництва і віддача від масштабів виробництва. Виробничі функції зі сталою, спадною та зростаючою віддачею.
49. Витрати виробництва у короткотривалому періоді. Характер динаміки постійних, змінних витрат підприємства. Закономірності формування середніх і граничних витрат в короткому періоді.
50. Витрати виробництва у довготривалому періоді, закономірності їх формування. Концепція мінімального ефективного розміру підприємства і структури галузі.
51. Розклад феодального та становлення ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації (XVI ст. - середина XVIII ст.). Процес первісного нагромадження капіталу як вихідний пункт становлення світової ринкової економіки.
52. Світова економічна криза 1929-1933 рр., становлення різних систем макроекономічного регулювання в 1930-х рр. Аналіз ліберально-реформістського та націонал-соціалістичного варіантів антикризових програм. «Новий курс» Ф. Рузвельта. План економії Дж. Мея у Великій Британії. Економічна політика «Народного фронту» у Франції. Нацистський варіант реформування економіки.
53. Глобалізація та її вплив на національні господарства. Концептуальні засади дослідження процесів глобалізації. Основні етапи та історичні типи економічної глобалізації. Міжнародний регіоналізм глобальної економіки. Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку європейських країн.
54. Економічні ідеї меркантилізму і започаткування самостійної економічної науки.
55. Економічна школа фізіократів. Економічна система Ф. Кене. Економічні погляди А.Тюрго,
56. А.Сміт - основоположник класичної політичної економії. Економічна система А.Сміта.
57. Економічне вчення Т.Мальтуса.
58. Економічна система Д.Рікардо.
59. Кейнсіанська революція в економічній науці і виникнення дирижизму. Економічне вчення Дж.М.Кейнса.
60. Економічне вчення М.Туган-Барановського. Маржинальні відкриття Є. Слуцького.

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

1. Соціально-економічна сутність та призначення бюджету.
2. Функції бюджету та особливості їх прояву в ринкових умовах господарювання.
3. Бюджетний механізм, характеристика його підсистем та організаційних форм.
4. Бюджетна система: поняття, структура та принципи побудови. Поняття бюджетного устрою.
5. Розмежування доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи.
6. Бюджетні права, характеристика бюджетних прав органів управління бюджетом та розпорядників бюджетних коштів.
7. Бюджетна класифікація. Необхідність, суть і принципи побудови бюджетної класифікації.
8. Класифікація доходів бюджету, видатків бюджету, фінансування бюджету і боргу.
9. Бюджетний процес в Україні, його стадії та учасники.
10. Бюджетна політика. Загальні риси бюджетної політики України на сучасному етапі.
11. Суть, принципи та завдання бюджетного планування. Етапи та методи бюджетного планування.
12. Роль бюджетів у розвитку освіти. Особливості планування і фінансування видатків бюджету на утримання установ освіти.
13. Видатки бюджету на утримання установ охорони здоров'я, особливості їх планування І фінансування.
14. Фінансове забезпечення управлінських видатків,
15. Складання проекту Державного бюджету України.
16. Розгляд та затвердження Державного бюджету України.
17. Виконання Державного бюджету України за доходами та видатками. Взаємодія фінансових органів у процесі виконання державного бюджету.
18. Складання, розгляд, затвердження та виконання місцевих бюджетів.
19. Загальне та оперативне управління бюджетною системою на державному та місцевому рівнях.
20. Розпорядники бюджетних коштів, їх функції, права та обов'язки.
21. Кошторис бюджетної установи. Загальний та спеціальний фонд кошторису.
22. Організація бюджетного контролю в Україні. Рахункова палата та Державна фінансова інспекція, як спеціалізовані органи контролю.
23. Державний борг, його структура. Управління державним боргом.
24. Державний кредит. Класифікація державних позик.
25. Міжбюджетні трансферти. Види міжбюджетних трансфертів, порядок та практика їх надання.
26. Доходи бюджетів, їх розмежування між окремими ланками бюджетної системи.
27. Класифікація доходів бюджетів.
28. Бюджетний дефіцит: причини виникнення, джерела покриття та соціально- економічні наслідки.
29. Видатки бюджетів, їх розмежування між окремими ланками бюджетної системи.
30. Класифікація видатків бюджетів.
31. Принципи та форми бюджетного фінансування.
32. Склад видатків бюджету на соціальний захист населення.
33. Особливості, форми, методи і джерела фінансового забезпечення соціально- культурної сфери.
34. Бюджетні резерви, необхідність, суть і класифікація.
35. Спеціальний фонд кошторису бюджетних установ. Джерела формування спеціального фонду та напрямки спрямування коштів.

МИТНА СПРАВА

1. Правові засади регулювання митної справи в Україні.
2. Система митних органів України, принципи діяльності.
3. Митні органи в України та їх основні завдання.
4. Митна політика держави, її форми та інструменти.
5. Нетарифні обмеження, їх суть, класифікація та призначення.
6. Кількісні обмеження експорту і імпорту (ліцензування та квотування) та їх характеристика.
7. Методи стимулювання експорту товарів та їх характеристика.
8. Особливі види мита, механізм їх застосування.
9. Мито, його функції і класифікація.
10. Митні тарифи їх види і структура. Єдиний митний тариф та Митний тариф України.
11. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД): структура і основи побудови.
12. Сутність та класифікація митних платежів.
13. Митна вартість товарів: суть та методи визначення.
14. Декларування митної вартості товарів.
15. Платники та порядок нарахування і сплати мита при переміщенні товарів через митний кордон України.
16. Оподаткування акцизним податком товарів, що переміщуються через митний кордон України.
17. Порядок нарахування і сплати ПДВ при переміщенні товарів через митний кордон України.
18. Плати, які справляються митними органами при переміщенні товарів через митний кордон України.
19. Правила Інкотермс-2010: основні принципи та значення у митній справі.
20. Поняття митного режиму та види митних режимів.
21. Митний контроль та його форми.
22. Переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон громадянами.
23. Митне оформлення, його суть, строки та умови здійснення.
24. Митний брокер та його повноваження.
25. Митна декларація: види, строки подачі, особливості прийняття до розгляду.
26. Митне оформлення товарів із застосуванням ВМД.
27. Незаконне переміщення товарів через митний кордон України та боротьба з ним.
28. Контрабанда та відповідальність за неї.
29. Порушення митних правил як вид адміністративного правопорушення та відповідальність за їх вчинення.
30. Митна статистика: суть та завдання.

ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: її суб'єкти та види
2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: мета та засоби
3. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні.
4. Характеристика форм зовнішньо-торгівельної політики
5. Рівні, види та інструменти державного регулювання міжнародної торгівлі
6. Характеристика методів здійснення зовнішньоекономічної політики
7. Сутність митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
8. Суть, види і структура митних тарифів. Підходи до класифікації товарів у митних тарифах
9. Економічні ефекти від введення мита державою.
10. Застосування імпортного мита державою та його економічні наслідки
11. Застосування експортного мита державою та його економічні наслідки
12. Рівень митного оподаткування. Оптимальний митний тариф та його оцінка.
13. Нетарифні інструменти регулювання ЗЕД: сутність, мета та класифікація
14. Економічні санкції обмеження зовнішньої торгівлі
15. Ліцензування та квотування у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності
16. Експортні кредити і страхування експорту та їх вплив на зовнішню торгівлю
17. Податки і податкова політика як ефективний засіб регулювання зовнішньої торгівлі
18. Роль держави в стимулюванні експорту. Механізм фінансового сприяння експортерам
19. Експортні субсидії та їх застосування в міжнародній торгівлі
20. Захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту
21. Застосування спеціального мита як засобу захисту інтересів національного товаровиробника
22. Антидемпінгові заходи та проведення антидемпінгових розслідувань
23. Основні види договорів (угод) у сфері зовнішньоекономічної діяльності
24. Особливості укладання договорів (контрактів) у сфері зовнішньоекономічної діяльності України
25. Зовнішньоторгові ризики: сутність та класифікація

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

1. Поняття податкової системи і вимоги до неї.
2. Принципи побудови і призначення системи оподаткування.
3. Основи організації податкової роботи, її суб'єкти та основні елементи.
4. Склад податкової служби і її функції.
5. Сутність податкової політики та критерії її формування.
6. Платники та ставки податку на додану вартість. Об'єкт оподаткування.
7. Механізм нарахування і сплати ПДВ.
8. Елементи справляння акцизного податку.
9. Механізм обчислення акцизного податку.
10. Порядок та терміни сплати акцизного податку.
11. Основи митної справи в Україні.
12. Сутність та види мита.
13. Порядок справляння мита та перерахування його в бюджет.
14. Сутність та форми прибуткового оподаткування юридичних осіб.
15. Платники і ставки податку на прибуток підприємств. Об'єкт оподаткування.
16. Механізм розрахунку та порядок сплати податку на прибуток підприємств.
17. Основи прибуткового оподаткування фізичних осіб: вітчизняна практика та світовий досвід.
18. Порядок обчислення та сплати податку на доходи фізичних осіб.
19. Особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю.
20. Ресурсні платежі в Україні: види та механізм справляння.
21. Основи побудови плати за землю: платники, об'єкти оподаткування та ставки.
22. Механізм розрахунку та порядок сплати земельного податку.
23. Фіксований сільськогосподарський податок: умови переходу, порядок нарахування та сплати.
24. Податок на нерухоме майно в Україні.
25. Елементи справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
26. Основи місцевого оподаткування в Україні.
27. Умови переходу та порядок справляння єдиного податку.
28. Елементи та порядок справляння збору за провадження деяких видів діяльності.
29. Екологічний податок: порядок нарахування та сплати.
30. Види відповідальності за порушення податкового законодавства..

Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   шпаргалки
  Кількість сторінок:   191
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   5 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Інше | Добавив: great_scientist (31.05.2014)
Переглядів: 2247 | Теги: виносяться, питань, які, митники, Перелік, на, державний, (2012), екзамен
Форма входа
Що шукаємо?
Журнали
Курсові роботи
Дипломні роботи
Підручники
Звіти
Шпаргалки
Реферати
ІНДЗ (КПІЗи)
Лекції
Задачі
Інше
Дисертації
Лабораторні роботи
Презентації
Задачі
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru