Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження виробничої практики на базі ТОВ «Агрофірма Брусилів» (2013)

Звіт про проходження виробничої практики на базі ТОВ «Агрофірма Брусилів» (2013)


 Захист рослин, галузь з.-х.(сільськогосподарський) науки, розробляюча методи і прийоми боротьби з хворобами, шкідниками, бур'янами культур і лісових порід, а також система заходів в сільському і лісовому господарствах по запобіганню і усуненню збитку, що заподіюється рослинам шкідливими організмами. Завдання З. р. — не лише знищити шкідливі організми або обмежити їх діяльність, але і передбачити час їх появи і можливі масштаби поширення, а також попередити розселення особливо шкідливих організмів з одних країн і районів в інші.
 Щорічний збиток, що наноситься шкідниками і хворобами  культурам, за даними організації по продовольству і сільському господарству ООН(Організація Об'єднаних Націй) (ФАО), складає приблизно 20—25% потенційного світового урожаю продовольчих культур. Тому роль З. р. в збільшенні виробництва і збереженні продуктів величезна.
 Агротехнічний метод З. р. заснований на використанні загальних і спеціальних прийомів агротехніки, за допомогою яких створюють екологічні умови, несприятливі для розвитку і розмноження шкідливих організмів і самозахисні властивості рослин, що підвищують.
 Сільськогосподрське виробництво направлене на одержання  максимальних врожаїв при найменших затратах праці і коштів, зниження негативного впливу на навколишнє середовище.  Для цього потрібно виробити сучасні інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур,складовою якого є інтегрована система захисту  від  шкідників,хвороб та бур’янів.
 Комплексна система захисту рослин включає такі основні заходи:
-організаційно-господарські-створення спеціалізованих ланок,навчальних кадрів,придбання необхідних препаратів ;
- заходи захисту культури в період підготовки насіння до посіву  -  очищення насіння,прогрівання;
- заходи при догляді за посівами -  знищення грунтової кірки, міжрядне рихлення, обробка пестицидами,гербіцидами;
- заходи які проводять на полях після збирання врожаю – лущення стерні, знищення післязбиральних решток;
 Важливими умовами оптимізації хімічного захисту посівів, підвищення його ефективності і зменшення небезпечності пестицидів для навколишнього середовища є обов’язкове дотримання правильної технології і техніки безпеки проведення заходів біологічної,хімічної боротьби із шкідниками, хворобами та бур’янами. Для цього необхідно дотримуватись рекомендованих строків обробітку посіву з урахуванням економічних порогів шкодо чинності,правил приготування розчинів,норми витрати розчинів і препаратів.
 Сучасне землеробство – це наука про найбільш  раціональне , економічне, екологічне і технологічно обґрунтованому використанні землі, формування  високо родючих, з оптимальними умовами для обробітку культурних рослин . Вчення про родючість ґрунту, його відтворення і збереження високих, сталих врожаїв високої якості. 
 Землеробство як наука ґрунтується на новітніх теоретичних здобутках таких наукових дисциплін як ґрунтознавство, землевпорядкування  та землекористування, агрохімія,рослинництво, біотехнологія , мікробіологія, комплексна меліорація,прогресивна технологія обробітку культур тощо.
 Основні завдання наукового землеробства:
1.забезпечення найбільш раціонального використання приватних ресурсів;
2.створення найкращих умов для сталого розвитку і високої продуктивності рослинництва та інших галузей;
3.забезпечнення успішного виконання замовлень господарства з виробництва та продажу с/г продукції
4. здійснювати інтенсифікацію (хімізацію,меліорацію) не порушуючи екологію,органічно «вписуватися» у природні екосистеми.
 Система землеробства – форма землеробства що становить комплекс взаємозахисних агротехнічних,меліоративних і організаційних заходів що характеризуються інтенсивністю використання землі, способами поновлення і підвищення родючості ґрунту . Вона має забезпечувати захист ґрунту від водної ерозії, регулювання водного режиму,охорону навколишнього середовища від забруднення пестицидами і мінеральними добривами,и створення сприятливих умов для росту і розвитку с/г культур та праці робітників.
 Сучасна система землеробства складається з наступних основних ланок:
 - Організація території господарства та система сівозмін; 
 - визначення рівнів урожайності с/г культур за природними ресурсами;              
 - система удобрення ґрунту сівозміни, система обробітку сівозміни, система інтегрованого захисту посівів від шкідників ,хвороб та бур’янів; 
 - система насінництва; 
 - система меліоративних заходів; 
 - захист ґрунтів від ерозії та охорона навколишнього середовища.
 Особливості головних ланок системи землеробства в зоні розташування ТОВ «Агрофірма Брусилів» підприємство має в наявності 4430га з них 3723 га ріллі. Вся земля розпайована на 814 чоловік, на кожного з них припадає в середньому по : смт. Брусилів – 5га, с. Костовц і- 5га, с. Містечко - 8га,  с. Лазарівка - 4 га.
 Меліорація земель – комплекс заходів, здійснюваних з метою регулювання водного , повітряного, теплового і поживного режимів ґрунту, збереження і підвищення його родючості та формування екологічно збалансованої, раціональної структури угідь.
 В ТОВ «Агрофірма Брусилів» здійснюється лише збереження та підвищення родючості ґрунту, внесення мінералів та органічних добрив а також регулювання теплового та повітряного режимів ґрунту шляхом механізованого обробітку ґрунту і регулювання водного – використовуючи поливні установки.
 Ерозія ґрунтів є лихом для с/г виробництва на всіх континентах планети.
У наслідок руйнування ґрунтового покриву знижується біологічна продуктивність біосфери відбуваються несприятливі зміни в коло обігу хімічних елементів та в їх балансі.
 В деяких випадках ерозія є головним фактором забруднення поверхневих вод.
 Основні методи боротьби з ґрунтовою ерозією в господарстві являються використання лісосмуг, полинева оранка, зі збереженням стерні.
 Природоохоронна система в ТОВ «Агрофірма Брусилів»  базується на суворому дотриманні всіх законів та положень щодо захисту навколишнього середовища.


ЗМІСТ


Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика сільського-подарського підприємства.
1.1. Місцезнаходження, спеціалізація та основні економічні показники господарства
1.2. Характеристика ґрунтів
1.3. Характеристика кліматичних умов
Розділ 2. Система землеробства в сільськогосподарському підприємстві.
2.1. Структура земельних угідь і посівних площ
2.2. Типи і види сівозмін
2.3. Система обробітку ґрунту
2.4. Система застосування органічних, мінеральних і бактеріальних добрив
Розділ 3. Ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських рослин у господарстві.
3.1. Технології вирощування пшениці озимої, ячменю, кукурудзи (на зерно і на силос), гороху, цукрових буряків, картоплі, льону, соняшнику та інших культур
3.2. Технології вирощування кормових культур
3.3. Технології вирощування овочевих, плодово-ягідних культур
3.4. Технології вирощування овочевих культур в закритому ґрунті
Розділ 4. Організація захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів в господарстві.
4.1. Технологічні карти і робочі плани по захисту зернових, зернобобових, технічних, овочевих  і плодово-ягідних культур від хвороб, шкідників і бур’янів
4.2. Характеристика машинно-тракторного парку, спеціальних машин для захисту рослин, їх стан готовності до роботи
4.3. Наявність, стан та характеристика складських приміщень для зберігання пестицидів
4.4. Стан забезпечення господарства пестицидами, біопрепаратами, облік і порядок їх використання
4.5. Організація знезараження складських приміщень від шкідливих організмів
4.6. Фітосанітарний стан агроценозів сільсько-господарських рослин у господарстві
4.8. Оцінка стійкості сортів сільськогосподарських рослин до хвороб і шкідників
4.9. Біологічна, господарська і економічна ефективність захисних заходів проти шкідливих організмів на сільськогосподарських культурах у господарстві
Розділ 5. Стан виробництва тваринницької продукції в господарстві
Розділ 6. Охорона праці

6.1. Аналіз стану охорони праці в господарстві
6.2. Норм і правила техніки безпеки під час виконання основних сільськогосподарських робіт у рослинництві і тваринництві
6.3. Вимоги техніки безпеки під час використання, транспортування та зберігання пестицидів в господарстві
6.4. Засоби індивідуального засобів захисту працюючих під час роботи з пестицидами
6.5. Аналіз виробничого травматизму в господарстві
Розділ 7. Охорона навколишнього середовища.
7.1. Організація охорони навколишнього середовища в Україні. Основні нормативно-правові документи щодо охорони навколишнього середовища
7.2. Охорона землі, надр, води, повітря, рослинного і тваринного світу
7.3. Заходи щодо охорони навколишнього середовища при вирощуванні сільськогосподарських культур
7.4. Обґрунтування необхідності використання хімічного захисту сільськогосподарських рослин в інтегрованих системах з врахуванням фітосанітарного стану посівів
Висновки
Список використаної літератури


  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   56
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (02.06.2015)
Переглядів: 1855 | Теги: Агрофірма, сільське господарство
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru