Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження виробничої практики на базi ПАТ «ТерА» (кондитерські вироби) (2013)

Звіт про проходження виробничої практики на базi ПАТ «ТерА» (кондитерські вироби) (2013)


 Тернопiльська кондитерська фабрика заснована в 1945 роцi пiд назвою "Артiль "Харчокомбiнат". В склад артiлi входили кондитерський цех та цех безалкогольних напоїв i три млини: Тернопiльський, Iгровецький, Довжанський. В 1953 роцi згiдно Постанови Ради Мiнiстрiв СРСР по спецiалiзацiї пiдприємств до складу харчокомбiнату влилися артiлi Харчопром та Промфруктовод, додалися новi цехи: оцтовий та винний. В 1963 роцi з метою укрупнення до харчокомбiнату був приєднаний завод безалкогольних напоїв. Кiлькiсть працiвникiв досягла 150 чол. Пiдприємство стало випускати бiльше продукцiї, розширився її асортимент. Було побудовано оцтовий цех. В 1965 роцi було введено в дiю цех круп"яних паличок.  Провiдною галуззю стала продукцiя цеху безалкогольних напоїв i пiдприємство було перейменовано на "Завод безалкогольних напоїв".
 В 1971 роцi введено в експлуатацiю новий корпус пiдприємства - кондитерський цех по випуску пряникiв, печива, зефiру, завод був перейменований на Тернопiльський завод продтоварiв. В 1976 роцi закрито крупцех, а в 1978 роцi були вiд"єднанi безалкогольний та оцтовi цехи i з складу заводу самостiйно видiлився кондитерський цех, в тому числi дiльницi по виробництву вафель, пряникiв, печива, зефiру. В груднi 1992 року на заводi введено в дiю виробничий корпус, в якому на даний час працюють лiнiї по виробництву зефiру, мармеладу, затяжних та цукрових сортiв печива. 18 лютого 1994 року Тернопiльська кондитерська фабрика отримала статус орендного пiдприємства. В 1996 роцi вiдповiдно до  Указу Президента України "Про прискорення приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" та наказу регiонального вiддiлення Фонду держвного майна України пiдприємство перетворено у ВАТ "Тернопiльська кондитерська фабрика". В 2001 роцi введено в експлуатацiю лiнiю з виробництва хлiба. З того часу пiдприємство перейменовано у ВАТ "ТерА". В 2006 р. зареєстровано додатковий випуск акцiй в сумi 874818,25 грн. Свiдоцтво видане Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР пiд реєстрацiйним номером 5/19/1/06 вiд 24 липня 2006 року.
 Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
 Генеральний директор ВАТ керує всiєю виробничою дiяльнiстю Товариства. Йому безпосередньо пiдпорядковуються: заступник генерального директора, iнженер по охоронi працi, iнспектор вiддiлу кадрiв, юрист-консультант. Вище керiвництво (Генеральний директор та його заступник) визначає, планує та координує всi види дiяльностi пiдприємства. Воно визначає загальнi цiлi та стратегiю Товариства.  Генеральному директору та його заступнику пiдпорядковуються служби: бухгалтерiя, вiддiл постачання та збуту, технiчна служба, планово-економiчний та виробничий вiддiли. Вiддiл постачання та збуту очолює начальник вiддiлу, якому безпосередньо пiдпорядковуються працiвники вiддiлу, працiвники торгiвлi, комiрники, водiї автотранспорту. Вiддiл органiзовує забезпечення пiдприємства всiма необхiдними матерiально-технiчними ресурсами. 
 Технiчну службу очолює технiчний директор, якому пiдпорядковується служба головного iнженера та головного технолога. Головному iнженеру пiдпорядковується головний механiк та працiвники механiчної служби. Технiчна служба забезпечує своєчасну i якiсну пiдготовку виробництва, технiчну експлуатацiю, ремонт та модернiзацiю устаткування. Головному технологу пiдпорядковуються: начальник виробництва, начальник виробничої лабораторiї, технологiчна служба. Начальнику виробництва пiдпорядковуються майстри всiх виробничих дiльниць. Виробничий вiддiл вiдповiдає за випуск товарiв високої якостi i в потрiбнiй кiлькостi. Начальнику виробничої лабораторiї пiдпорядковуються працiвники лабораторiї та мiкробiолог.  Виробнича лабораторiя органiзовує проведення хiмiчних аналiзiв i фiзико-хiмiчних випробувань, забезпечує лабораторний контроль якостi сировини, матерiалiв та готової продукцiї. Бухгалтерiя веде облiк доходiв та витрат виробництва, розраховує собiвартiсть випущеної продукцiї, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Планово-економiчний вiддiл здiйснює економiчне планування на пiдприємствi, розробляє заходи, спрямованi на пiдвищення продуктивностi, ефективностi та рентабельностi виробництва, якостi продукцiї, зниження собiвартостi, зростання продуктивностi працi. Фiлiй, представництв та дочiрних пiдприємств, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.
 Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
 Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не було.
 Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
 Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства за 2008 рiк здiйснювалась до згiдно з вимогами Закону України " Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 99-6-Хр ( далi закон про бухоблiк), затверджених положень ( стандартiв) бухгалтерського облiку, керуючись принципом послiдовностi ведення бухгалтерського облiку з метою забезпечення єдиних ( постiйних) принципiв. методiв. процедур при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складаннi фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика на пiдприємствi визначена наказом про облiкову полiтику. Облiк запасiв на пiдприємствi ведеться у порядку визначення та первiсної оцiнки придбання запасiв, передбаченому П(С)БО №9 "Запаси". Облiк придбання матерiальних цiнностей здiйснюється за цiнами постачальника, готової продукцiї - за фактичною собiвартiстю.  Метод оцiнки вибуття запасiв- " FIFO ". Згiдно з п.4 П(С) БО 7 матерiальний актив визначається основним засобом, якщо термiн корисного використання його бiльше року. 
 У зв"язку з необхiднiстю встановлення термiну корисного використання матерiальних активiв , що надходять на пiдприємство, поставити цю функцiю за обов"язок служби головного механiка. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносити об"єкти основних засобiв вартiстю меньше 1000 грн. Порядок нарахування амортизацiї по групах основних засобiв здiйснюється по номах, передбачених Законом про прибуток. Для iнших необоротних матерiальних активiв установлено амортизацiю в розмiрi 50% вартостi в першому мiсяцi використання i 50%- у мiсяцi вилучення. Переоцiнюються об"єкти основних засобiв у випадках, якщо їх залишкова вартiсть вiдрiзняється вiд справедливої на кiнець звiтного року бiльше нiж на 15%.  Визначення справедливої вартостi ( на кiнець року) покладено на технiчну службу iз залученням експертної комiсiї. Амортизацiю нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. Термiн корисного використання кожного виду нематерiальних активiв визначається технiчною службою i вiдображається в актi передачi нематерiального активу для використання. 
 Цiноутворення на пiдприємствi ведеться вiдповiдно до iнструкцiї по плануванню, облiку та калькулюванню собiвартостi продукцiї на виробничих пiдприємствах.


ЗМІСТ


Вступ
1. Аналітико-дослідницький розділ
 1.1. Загальна характеристика підприємства,організаційна структура, галузева і технологічна спеціалізація
 1.2. Управління операційною діяльністю підприємства
 1.3. Управління маркетинговою та підприємницькою діяльністю
 1.4. Управління персоналом підприємства
 1.5. Управління фінансово-економічною діяльністю підприємства
Висновки 
Список використаних джерел


  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   42
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   43 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (30.05.2014)
Переглядів: 2766 | Теги: кондитерська, кондитерська фірма, кондитерські вироби
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 945

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru