Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі вiдкритого акцiонерного товариства «Львiвобленерго» (2010)​

Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі      вiдкритого акцiонерного товариства «Львiвобленерго» (2010)​


 Фінансово-економічна практика є складовою частиною навчального процесу підготовки фахівця. Основним завданням практики є закріплення отриманих теоретичних знань і набуття навиків практичної роботи. 
 Метою проходження практики на підприємстві є формування у студентів професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах ,на базі знань набутих під час навчання. Також поглиблення та закріплення в студентів теоретичних знань з таких предметів, як : фінанси, фінанси підприємств, гроші та кредит; опанування студентами сучасними прийомами , методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності. 
 У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів. Укладання коштів у виробництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від їх продажу характеризує кругообіг коштів Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств. 
 Необхідною умовою законного функціонування підприємства в сучасних ринкових умовах правильне складання та подання фінансової звітності. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішення повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. 
 ВАТ „Львівобленерго” є основним постачальником електроенергії у Львові та області. Належить до приватизованих обленерго. У власності держави перебувають усього 26,98% акцій компанії. Всього є 193972320 простих іменних акцій. Прибутки розподіляються згідно з загальними правилами. 
 Фiнансова звiтнiсть пiдприємства готується вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99р. № 996 -ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" (зi змiнами та доповненнями) та порядку заповнення рiчного звiту пiдприємства з урахуванням методичних рекомендацiй, розроблених Мiнiстерством фiнансiв України та П(С)БО. 
 ВАТ “Львiвобленерго” здiйснює передачу електроенергiї мiсцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергiї за регульованим тарифом, вiдповiдно до затверджених постановою НКРЕ Умов та Правил здiйснення пiдприємницької дiяльностi. 
 На даний час товариство складається з Виконавчої дирекцiї, структурних пiдроздiлiв - 22 районних електричних мереж, Львiвського та Дрогобицького високовольтних районiв електричних мереж, Львiвських мiських електричних мереж, структурних одиниць: "Львiвенергоналадка", "Львiвенергоавтотранс", "Львiвенергосервiс" та Загiн охорони.   Зазначенi структурний пiдроздiл та структурнi одиницi не мають статусу юридичної особи. 
Метод нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв: основнi засоби вiдображенi в облiку по фактичним витратам на придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Нарахування амортизацiї основних засобiв виконується прямолiнiйним методом для цiлей бухгалтерського облiку та згiдно з ст..8 Закону України <Про оподаткування прибутку пiдприємств> для цiлей податкового облiку. Облiк запасiв ведеться за собiвартiстю. 
 Одним iз видiв дiяльностi ВАТ "Львiвобленерго" є транзит електроенергiї. Суть транзиту полягає в використаннi електричних мереж та iншого обладнання незалежних постачальникiв для передачi електроенергiї споживачам Товариства. Даний вид дiяльностi є лiцензований, регулюється законодавством України та здiйснюється у вiдповiдностi до договору на передачу електроенергiї мiсцевими електромережами мiж постачальником електроенергiї за нерегульованим тарифом та електропередавальною органiзацiєю. 


ЗМІСТ


Вступ
Розділ 1. Структура управління та організація економічної роботи на підприємстві
Розділ 2. Формування та розміщення фінансових ресурсів підприємства
Розділ 3. Порядок формування та розподілу прибутку на підприємстві
Розділ 4. Оподаткування діяльності та оцінка фінансового стану підприємства.
Розділ 5. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ “Львівобленерго”
Висновки 
Список використаних джерел
Додатки


  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   32
  Рік захисту:   2010
  Ціна роботи:   35 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (23.04.2014)
Переглядів: 849 | Теги: звіт обленерго, практика в обленерго, практика ВАТ обленерго, звіт з практики
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 592

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru