Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі Сихівського районного суду м. Львова (2012)

Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі Сихівського районного суду м. Львова (2012)


 У перший день проходження практики я ознайомилася з робочим місцем, яке знаходилось у загальній канцелярії суду. Також я була проінформована з правилами експлуатації всіма устаткуваннями, пройшла інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики. Подавши керівникові щоденник, я уточнила план проходження практики, ознайомилася із нормативно-правовою базою ведення діловодства в судах, основне місце серед якої посідає Тимчасова інструкція з діловодства в місцевому загальному суді зареєстрована в Міністерстві Юстиції України 30 березня 2005 року  (додаток №1), яка встановлює загальні правила ведення судового діловодства в районних, районних у містах, міських, міськрайонних судах, військових судах гарнізонів і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до відправлення або передання в архів, звернення до виконання судових рішень.
 Після завершення організаційних питань виробнича практика розпочалася із ознайомлення із порядком приймання судових справ і кореспонденції та правилами реєстрації та проведення обліку судових справ і матеріалів. На цьому етапі проходження навчальної практики мені стало відомо, що усі судові справи та кореспонденція, у тому числі документи, надіслані електронною поштою, факсимільним зв’язком, а також телеграми, що надходять до суду, приймаються, опрацьовуються та передаються за призначенням працівниками апарату суду відповідно до обов’язків.
    Працівник, який здійснює приймання судових справ і кореспонденції, у день їх надходження перевіряє цілісність пакетів та конвертів і відповідність їх адресування, з дотриманням установлених правил безпеки розкриває пакети й конверти, перевіряє відповідність вкладень до опису (наявність додатків до документа), проставляє на правому нижньому чи іншому вільному від тексту місці супровідного листа досудової справи (матеріалу), першої сторінки листа чи іншого документ реєстраційний штамп суду, у якому зазначає дату надходження матеріалу в суд і реєстраційний номер згідно з журналом реєстрації вхідної кореспонденції. Конверти (пакети), у яких надходять документи, приєднуються до надісланих документів.
    У разі одержання матеріалів у пошкодженій упаковці, а також при відкритті конверта (пакета) виявлено відсутність будь-якого документа чи додаток до нього, про це складається акт у двох примірниках, один примірник якого надсилається відправнику, а другий – долучається до одержаних матеріалів і передається разом з ним для розгляду за належністю.
    Після реєстрації, але не пізніше наступного робочого дня, усі судові справи та матеріали, що надійшли до суду і підлягають розгляду відповідно до кримінального, цивільного чи адміністративного судочинства, передаються для реєстрації у відповідних обліково-статистичних картках чи реєстраційних картках та алфавітних покажчиках. У разі автоматизованого (комп’ютерного) ведення в суді реєстрації та обліку повинно бути забезпечене формування на вимогу учасників судового процесу інформаційних запитів відповідно до алфавітних покажчиків.
    Кримінальні справи та матеріали, що підлягають розгляду згідно з кримінальним судочинством, реєструються у відповідних обліково-статистичних картках, а також в алфавітних покажчиках.
    Цивільні справи, позовні заяви, скарги окремого провадження, заяви, що виникають з адміністративно-правових відносин, та інші заяви, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, реєструються у відповідних обліково-статистичних картках, реєстраційних журналах в алфавітному покажчику цивільних справ.
    Викладені у письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги громадян, що не підлягають розгляду відповідно до кримінального, цивільного та адміністративного судочинства і розглядаються в порядку, визначеному ЗУ “Про звернення громадян”, реєструються в журналі  вхідної кореспонденції з дотриманням правил  Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді. Судові справи (матеріали), що надійшли з апеляційної чи касаційної інстанції на повторний судовий розгляд після скасування судового рішення, а також кримінальні справи, що надійшли повторно від прокуратури, реєструються як такі, що надійшли вперше. Кожній з них присвоюється новий реєстраційний номер і заповнюється нова обліково-статистична картка на судову справу (матеріали), у відповідному алфавітному покажчику до попереднього запису дається відмітка про новий номер судової справи (матеріалу).
 Після реєстрації всі справи і матеріали,  що підлягають розгляду відповідно до процесуального законодавства, передаються суддям у визначеному головою суду порядку. Передання справ і матеріалів судді здійснюється під підпис у контрольному журналі судових справ і матеріалів переданих для розгляду судді.
 Судові справи (матеріали) підшиваються у спеціальну обкладинку, виготовлену друкарським способом.
  До матеріалів кримінальної справи, що надійшла до суду, документи підшиваються з дотриманням такої послідовності:
•   бланк опису документів
•   супровідний лист з яким справа надійшла до суду
•  копії повідомлень прокурора та інших учасників процесу про день попереднього розгляду справи суддею
•  клопотання учасників процесу, що надійшли у зв’язку з попереднім розглядом справи
•    постанова судді за результатами попереднього розгляду справи
•    протокол, якщо він вівся при попередньому розгляду справи
•   копії повідомлень та інших листів, надісланих відповідно до постанови судді за результатами попереднього розгляду справи
•  документи про вручення копії обвинувального висновку підсудному та копії повідомлень у зв’язку з призначенням справи до судового розгляду
•    документи, що надійшли до суду на виконання постанови судді за результатами попереднього розгляду справи, та документи та клопотання, що надійшли з ініціативи учасників процесу
•    за вказівкою судді також інші документи, що стосуються справи
•    розписки про вручення повісток про виклик до суду.
 Документи цивільної справи підшиваються з дотриманням такої послідовності:
•   бланк опису документів (2-3 чисті аркуші для продовження опису, початого на другій сторінці обкладинки)
•    ухвала про прийняття заяви в цивільній справі, про закінчення судової підготовки, призначення справи до судового розгляду
•    документи, що підтверджують сплату державного мита
•    позовна заява (скарга)
•    документи додані до позовної заяви (заяви, скарги)
•     конверт у якому надійшла позовна заява (скарга)
•    якщо позовну заяву (заяву, скаргу) було залишено без руху і недоліки позивачем усунуто – ухвала про залишення позовної заяви (заяви, скарги) без руху та документи, надані позивачем, заявником, скаржником (крім документів, що підтверджують сплату державного мита, а також позовної заяви (заяви, скарги), що надійшла в порядку усунення недоліків, які підшиваються.
•    заяви про забезпечення позову, ухвали суду винесені за результатами розгляду заяв про забезпечення позову
•    документи і матеріали, що надійшли до суду в стадії підготовки справи до судового розгляду
•    розписки про одержання сторонами  та іншими особами, які беруть участь у справі, судових повісток про розгляд справи (судові повістки про виклик у судове засідання).
Наприклад додаток № 2матеріалів справи про розірвання шлюбу.
    Усі документи та конверти, підшиті у судовій справі, нумеруються шляхом проставлення у верхньому правому куті першої сторінки кожного аркуша документа м’яким графічним олівцем чергового номера в порядку розміщення документів у справі. У кожній справі складається опис документів у справі.
    У справі, що надійшла до суду опис документів продовжується.
До опису документів під номерами в порядку зростання вноситься інформація про кожний документ (конверт) підшитий у справі в порядку їх розміщення. Обов’язково  зазначається оригінал чи копію документа підшито, порядкові номери аркушів, присвоєні відповідному документові (конвертові).
Опис підписується працівником апарату суду, який оформляє справу, із зазначенням біля підпису свого прізвища.
Після закінчення підготовки справи до судового розгляду і призначення справи до розгляду особам, які беруть у ній участь, невідкладно надсилаються повістки про виклик до суду. Відповідачеві надсилаються також копії позовної заяви та доданих до неї документів, про що зазначається в судовій повістці. Крім того зазначається про право подати письмове заперечення проти позову.
Відповідно до вказівок судді в порядку, передбаченому ЦПК України, проводяться інші дії щодо підготовки справи до судового розгляду.
Окрім ознайомлення з веденням вищезгаданої документації, я мала можливість бути присутньою безпосередньо під час розгляду кримінальних та цивільних справ.
Безпосередньо перед розглядом кримінальної чи цивільної справи секретарем судового засідання перевіряється явка учасників судового процесу та вживаються заходи до з’ясування причин неявки, уточнюються відомості про вручення судових викликів, повідомлень, судових повісток та інших матеріалів, про що доповідається судді.
Після закінчення судового засідання секретарем у терміни відповідно до процесуального законодавства складається, підписується і передається судді протокол судового засідання. Протокол перевіряється і підписується суддею. Про строк виготовлення протоколу судового засідання повідомляється учасникам судового розгляду, які заявили клопотання про ознайомлення з ними. З моменту одержання цього повідомлення вони вправі ознайомитись з протоколом та подати на нього зауваження у термін, визначений  процесуальним законодавством. 
Апеляції на вирок, який не набрав законної сили, про застосування чи незастосування примусових заходів виховного чи медичного характеру, ухвалу (постанову) про закриття кримінальної справи або про направлення справи на додаткове розслідування, досудове слідство, окрему ухвалу (постанову) чи іншу постанову суду в кримінальній справі, апеляційна скарга, апеляційна скарга та апеляційне подання на рішення, ухвалу в цивільних справах, що надійшли в суд, реєструються в журналі вхідної кореспонденції та в журналі обліку апеляцій і касаційних подань прокурора.
Про надходження апеляції робиться запис у відповідній обліково-статистичній картці. На першій сторінці апеляції проставляється штамп вхідної кореспонденції із зазначенням дати надходження документа в суд та реєстраційного номера документа. У такому самому порядку реєструються заперечення на апеляції, апеляційні скарги, апеляційні подання, що надійшли до суду.
Не пізніше наступного дня після надходження в суд, касаційну інстанцію, повернення справи в суд і наслідки розгляду справи за скаргою чи поданням зазначається у відповідних обліково-статистичних картках.
На суди також покладено державну функцію з організації архівної справи. Завдання її полягають у створенні архівів у судах, організації діловодства, ведення обліку справ і документів, формування їх для здачі в архів суду, забезпеченні збереження архівних справ і проведенні експертизи цінності справ та документів з метою здачі їх у державний архів.
Відповідальність за організацію архівних справи покладається на голову суду, а за її ведення – на архіваріуса або  іншого працівника апарату суду, відповідального за ведення архіву суду.
У процесі  проходження практики я детально ознайомилася з :
•    роботою загальної, цивільної, кримінальної та адміністративної канцелярій суду;
•    розподілом обов'язків між працівниками суду;
•    порядком реєстрації, обліку кримінальних, цивільних та адміністративних справ; 
•  процесом ведення судочинства у кримінальних, адміністративних та цивільних справах; 
•    оформленням справ після їх розгляду; 
•    роботою архіву суду та порядком передачі справ в архів.
Календарний графік проходження практики, відгук (оцінка) про мою роботу на практиці та робочі записи під час практики відображені в щоденнику практики.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ I. Поняття і загальна характеристика правосуддя в Україні
РОЗДІЛ II. Структура та статус працівників апарату Сихівського районного суду м. Львова
РОЗДІЛ III. Система нормативних та індивідуальних актів, що регламентують організацію роботи Сихівського районного суду м. Львова

ВИСНОВКИ


Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   39
  Рік захисту:   2012
  Ціна роботи:   15 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (01.04.2014)
Переглядів: 9952 | Теги: переддипломної, Сихівського, суду, на, проходження, Звіт, практики, районного, про, прикладі
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru