Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі ПАТ «Укргазбанк» (2012)

Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі ПАТ «Укргазбанк» (2012)​


 Важливою складовою навчального процесу підготовки висококваліфікованих фахівців банку  є виробнича практика, у процесі якої студент має змогу закріпити теоретичні знання з навчальних дисциплін за спеціальністю, вивчити та здійснити аналіз реальної ситуації на ринку банківських послуг, ознайомитися з технікою та технологією розробки прийняття і реалізації управлінських рішень, що виникають у конкретному банку. 
 Мета виробничої практики полягає у тому, щоб  у процесі виконання реальних операційних, облікових, управлінських задач набути навики в умінні користуватися отриманими теоретичними знаннями, а також нагромадити певний практичний досвід до завершальної стадії навчання, необхідний для формування фахівця з банківської справи.
 Основними завданнями при проходженні виробничої практики є необхідність:
  визначити місце і роль ПАТ «Укргазбанк» в ринковій інфраструктурі;
  дослідити інформаційну базу аналізу діяльності ПАТ «Укргазбанк»;
  здійснити аналіз управління капіталом ПАТ «Укргазбанк»;
  провести аналіз формування ресурсів ПАТ «Укргазбанк» з депозитних та недепозитних  джерел ;
  проаналізувати управління кредитним портфелем ПАТ «Укргазбанк»;
  здійснити аналіз управління інвестиційним портфелем ПАТ «Укргазбанк»;
  сформувати узагальнюючу оцінку ефективності діяльності та фінансової стійкості ПАТ «Укргазбанк».
 Базою проходження виробничої практики була обрана Сумська обласна дирекція ПАТ «Укргазбанк».
 У процесі дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи:
  пізнання дійсності, як теоретичне узагальнення, порівняння та систематизація;
  порівняння і системного аналізу;
  системного аналізу; 
  методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод групувань. 
 При написанні звіту були використані внутрішні інструкції та положення банку, нормативні акти та ресурси джерела Інтернет.


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ«УКРГАЗБАНК»
1.1 Місце і роль ПАТ «Укргазбанк» в системі ринкової інфраструктури
1.2 Інформаційна база аналізу діяльності ПАТ «Укргазбанк»
РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ РЕСУПСАМИ ПАТ «УКРГАЗБАНК»
2.1 Управління капіталом ПАТ «Укргазбанк»
2.2 Формування ресурсів ПАТ «Укргазбанк» з депозитних та не депозитних джерел
РОЗДІЛ 3. РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ В АКТИВИ ПАТ «УКРГАЗБАНК» ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
3.1 Управління кредитним портфелем ПАТ «Укргазбанк»
3.2 Управління інвестиційним портфелем ПАТ «Укргазбанк»
РОЗДІЛ 4. УЗАГАЛЬНЮЮЧА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «УКРГАЗБАНК»
4.1 Оцінка ефективності діяльності ПАТ «Укргазбанк»
4.2 Оцінка фінансової стійкості ПАТ «Укргазбанк»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Таблиця А.1– Історія становлення та розвитку ПАТ «Укргазбанк»
Рисунок Б.1 – Організація структури управління  ПАТ «Укргазбанк»
Таблиця В.1 – Функції основних підрозділів ПАТ «Укргазбанк»
Фінансова звітність ПАТ «Укргазбанк» 
Таблиця Г.1 – Баланс ПАТ «Укргазбанк», тис. грн. 2010-2012рр.
Таблиця Г.2 – Звіт про фінансові результати ПАТ «Укргазбанк», тис. грн. 2009-2011
Таблиця Г.3 – Звіт про рух грошових коштів ПАТ «Укргазбанк» за рік 2009-2010
Таблиця Г.4 – Звіт про зміни у капіталі ПАТ «Укргазбанк» за 2009 рік
Таблиця Г.5 – Звіт про зміни у капіталі ПАТ «Укргазбанк» за 2010 рік
Таблиця Д.1 – Динаміка та структура власного капіталу ПАТ «Укргазбанк» з 01.01.2010 по 01.01.2012
Таблиця Д.4 - Темпи зростання власного капіталу, зобов’язань, активів, кредитного портфелю та портфелю цінних паперів ПАТ «Укргазбанк»  з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця Д.5 - Темпи зростання власного капіталу, зобов’язань , активів, кредитного портфелю та портфелю цінних паперів першої групи банків з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця Д.2 – Динаміка питомої ваги власного капіталу ПАТ «Укргазбанк» у загальному обсязі зобов’язань банку з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця Д.3 - Динаміка питомої ваги власного капіталу першої групи банків у загальному обсязі зобов’язань з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Рисунок Д.1 – Темпи зростання власного капіталу ПАТ «Укргазбанк» у порівнянні з показниками по першій групі банків за період з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Рисунок Д.2 – Темпи зростання активів ПАТ «Укргазбанк» у порівнянні з показниками по першій групі банків за період з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Рисунок Д.3 – Темпи зростання кредитного портфелю ПАТ «Укргазбанк» у порівнянні з показниками по першій групі банків за період з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця Е.10 – Динаміка та структура складових елементів статті «інші фінансові зобов’язання» ПАТ «Укргазбанк» за період з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця Е.3 – Динаміка питомої ваги окремих складових зобов’язань першої групи банків з 01.01.2010 по 01.01.2012 р.
Таблиця Е.4 – Структура та динаміка коштів клієнтів за видами економічної діяльності ПАТ «Укргазбанк» за період з 01.01.2010 по 01.01.2012 р.
Рисунок Е.1 – Відповідність динаміки зобов’язань ПАТ «Укргазбанк» темпам приросту активів і кредитного портфелю за період з 01.01.2010 по 01.01.2012 р.
Таблиця Е.2 – Динаміка та структура складових елементів статті «кошти банків» ПАТ «Укргазбанк» з 01.01.2010 по 01.01.2012 р.
Таблиця Е.7 – Динаміка показників використання міжбанківських кредитів ПАТ «Укргазбанк» за період з 01.01.2010 по 01.01.2012 р.
Таблиця Е.8 - Динаміка показників використання міжбанківських кредитів першої групи банків за період з 01.01.2010 по 01.01.2012 р.
Таблиця Е.5 – Депозитні програми для юридичних осіб ПАТ «Укргазбанк»
Таблиця Е.6 – Процентні ставки за депозитами для юридичних осіб ПАТ «Укргазбанк»
Таблиця М.6 - Процентні ставки за депозитами для фізичних осіб ПАТ «Укргазбанк»
Таблиця Е.1 – Динаміка питомої ваги окремих складових зобов’язань ПАТ «Укргазбанк» з 01.01.2010 по 01.01.2012 р.
Таблиця Е.9 – Динаміка та структура складових елементів статті «боргові цінні папери, емітовані банком» ПАТ «Укргазбанк» за період з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця Е.11 – Динаміка показників ефективності використання ресурсів ПАТ «Укргазбанк» за період з 01.01.2010 по 01.01.2012 р.
Таблиця Е.12 - Динаміка показників ефективності використання ресурсів першої групи банків за період з 01.01.2010 по 01.01.2012 р.
Таблиця И.2 – Умови кредитних програм ПАТ «Укргазбанк» для фізичних осіб станом на 01.01.2012 р.
Таблиця И.3 – Умови кредитних програм ПАТ «Укргазбанк» для юридичних осіб станом на 01.01.2012 р.
Таблиця Ж.1 – Динаміка та структура складових статті «кошти в інших банках» ПАТ «Укргазбанк» з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця Ж.2 – Аналіз кредитної якості коштів в інших банках ПАТ «Укргазбанк» за період з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця И.4 – Структура та динаміка окремих складових активів ПАТ «Укргазбанк» з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця И.5  – Структура та динаміка окремих складових активів першої групи банків з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця И.6 – Динаміка та структура кредитного портфелю ПАТ «Укргазбанк» у розрізі позичальників, видів та форм кредиту з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця И.7 – Динаміка та структура кредитів ПАТ «Укргазбанк» за видами економічної діяльності з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця И.8 – Аналіз забезпечення за кредитами ПАТ «Укргазбанк» за період з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця И.9 – Динаміка якості кредитного портфелю ПАТ «Укргазбанк» з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р. 
Таблиця И. 1- Повноваження органів ПАТ «Укргазбанк» щодо управління процесом надання кредитів згідно положення «Про кредитну політику ПАТ «Укргазбанк» №15 від 30.12.2009 р.
Таблиця К.1 – Динаміка та структура портфелів цінних паперів ПАТ «Укргазбанк» за борговими і пайовими фінансовими інструментами з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця Л.1 - Динаміка показників ефективності  діяльності ПАТ «Укргазбанк» з 01.01. 2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця Л.2 - Динаміка показників ділової активності ПАТ «Укргазбанк» з 01.01. 2010 р. по 01.01.2012 р.
Таблиця Л.3 – Алгоритм розрахунку та економічний зміст показників, що характеризують фінансову стійкість банку
Таблиця Л.4 – Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Укргазбанк» з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Рисунок Л.1 – Відповідність темпів зростання доходів і активів ПАТ «Укргазбанк» з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р. 
Рисунок Л.2 – Відповідність темпів зростання витрат і зобов’язань ПАТ «Укргазбанк» з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р. 
Рисунок Л.3 – Динаміка і структура окремих складових доходів ПАТ «Укргазбанк» з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р.
Рисунок Л.4 – Динаміка і структура окремих складових витрат ПАТ «Укргазбанк» з 01.01.2010 р. по 01.01.2012 р. 


Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   63
  Рік захисту:   2012
  Ціна роботи:   43 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (23.05.2014)
Переглядів: 1416 | Теги: практика банк, Укргазбанк, звіт Укргазбанк, практика Укргазбанк, звіт банк
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru