Головна » Навчальні матеріали » Підручники » РПС

Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 800 с.

ЗМІСТ

Передмова 3
ЧАСТИНА ПЕРША
ГЛАВА І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Розділ 1. Предмет, методи і завдання навчальної
дисципліни "Регіональна економіка”. Теорії та
концепції регіональної економіки і просторової
організації господарства
1.1. Джерела походження та напрями формування науки про регіони і
територіальну організацію господарства (економіки) 5
1.2. Предмет і об’єкти дослідження, мета і завдання, методи сучасної
регіональної економіки 18
1.3. Теорії та концепції регіональної економіки 24
1.3.1. Зарубіжні теорії та концепції регіональної економіки і просторової
організації господарства 25
1.3.2. Концепції і теорії територіальної організації господарств (ТОГ) 39
Розділ 2. Закономірності, принципи і чинники
розміщення продуктивних сил і формування
економіки регіонів
2.1 Економічні закони суспільного розвитку і закономірності РПС, їх
об’єктивний характер. 50
2.2 Сучасні процеси глобалізації і регіоналізації, їх взаємозв’язок. 51
2.3. Диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку. 53
2.4 Основні закономірності розміщення продуктивних сил 53
2.5 Принципи розміщення продуктивних сил. 55
2.6 Чинники розміщення продуктивних сил. 56
2.7 Основні напрямки подальшого розвитку продуктивних сил України. 58
Розділ 3. Наукові методи аналізу та обґрунтування
просторової організації господарства і економічного
розвитку регіонів
3.1. Наукові методи аналізу просторової організації господарства 61
3.1.1. Загальнонаукові методи дослідження 62
3.1.2. Спеціальні методи дослідження 68
3.2. Методи аналізу соціально-економічного розвитку регіонів
(регіональна діагностика) 75
3.2.1. Методи і показники, за якими оцінюється рівень розвитку регіонів 75
3.2.2. Методи визначення спеціалізації, комплексності та ефективності
регіонального розвитку 79
3.3. Методи прогнозування розміщення продуктивних сил і економіки
регіонів
82
3.4. Районне планування 103
Розділ 4. Регіон у системі територіального поділу
праці
4.1. Поняття про регіон 112
4.2. Територіальний поділ праці і територіальна організація
господарства 117
4.3. Види економічних регіонів. Проблеми типології 122
4.4. Структура економічного регіону 131
4.5. Проблемні регіони та їх типологія 139
4.6 Регіони з спеціальним режимом інвестування – спеціальні
економічні зони (СЕЗ) 149
Розділ 5. Економічне районування та територіальна
організація господарства
5.1. Економічне районування: поняття, суть, види і основні ознаки. 160
5.2. Принципи і чинники економічного районування. 161
5.3. Еволюція економічного районування. Інтегральне районування. 163
5.4. Показники, що характеризують спеціалізацію і комплексний
розвиток економічних районів. 167
5.5. Проблеми реформування адміністративно-територіального устрою
та економічного районування України. 174
Розділ 6. Сутність, мета і завдання регіональної
економічної політики
6.1. Державна регіональна економічна політика: поняття, суть. 177
6.2. Суб’єкти і об’єкти державної регіональної економічної політики. 178
6.3. Принципи та мета державної регіональної економічної політики. 179
6.4. Завдання державної регіональної економічної політики. 180
6.5. Управління регіональним розвитком. 182
6.6. Механізм реалізації регіональної економічної політики 187
Глава ІІ.
РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
Розділ 1. Економічний потенціал України
1.1. Населення і трудовий потенціал України 227
1.2. Природно-ресурсний потенціал України 260
1.3. Виробничий потенціал 285
1.4. Науковий потенціал: суть, структура, динаміка. 288
Розділ 2. Господарський комплекс України,
особливості структури і трансформації і в ринкових
умовах
2.1. Суть, поняття "господарство”, "національна економіка”,
"економічна система”. 294
2.2. Показники розвитку національної економіки та економічного
розвитку країн. 299
2.3. Структура господарства 305
Розділ 3. Міжгалузеві господарські комплекси та
регіональні особливості їх розвитку і розміщення
3.1. Паливно-енергетичний комплекс 313
3.2. Металургійний комплекс України 330
3.3. Машинобудівний комплекс 351
3.4. Хіміко-лісовий комплекс України 370
3.5. Будівельний комплекс 390
3.6 Агропромисловий комплекс України 407
3.7 Легка промисловість України 440
3.8. Соціальний комплекс України 447
3.9. Транспортний комплекс і зв’язок 466
Розділ 4. Міжнародні економічні зв’язки України та її
інтеграція в європейські та інші світові структури
4.1. Роль зовнішньоекономічних зв’язків в умовах сучасної глобалізації
і регіоналізації економіки світу 495
4.2. Основні форми міжнародних економічних зв’язків 498
4.3. Зовнішньоторгівельний баланс країни 502
4.4. Зовнішньоторговельний баланс послуг 512
4.5. Членство України в СОТ, його переваги і недоліки 517
4.6. Міжнародні фінансово-кредитні стосунки України. 518
4.7. Іноземне інвестування та його види 521
4.8. Роль трудових міграцій в інвестуванні економіки 526
4.9. Вивезення капіталу з України і роль офшорних зон 527
4.10. Роль спільних підприємств і спеціальних економічних зон у
формуванні економіки України. 529
4.11. Інноваційні зв’язки України та їх форми 533
4.12. Сфера інформаційних послуг 537
4.13. Туристично-рекреаційні послуги 540
4.14. Інтеграція України у міжнародні організації 542
4.15. Співробітництво України з країнами СНД 544
Розділ 5. Фактори сталого розвитку
5.1. Сталий розвиток: екологія та економічний прогрес. 548
5.2. Розвиток і довкілля. Вигоди від екологічно орієнтованих дій. 551
5.3. Зміст поняття стійкого розвитку. 552
5.4. Методичні підходи до розробки індикаторів стійкого розвитку. 555
5.5. Типологія індикаторів стійкого розвитку: індикатори руху, стану і
реакції. 559
5.6. Інтегральні показники сталого розвитку. 562
5.7. Пріоритети збалансованого розвитку України.
565
ГЛАВА 3.
ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ
Розділ 1. Економіка України як єдність регіональних
соціально-економічних систем
1.1. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку України. 573
1.2. Типологія регіонів України за рівнем і особливостями розвитку 582
Розділ 2. Економіка регіонів України: стан і
перспективи розвитку
2.1. Столичний економічний район 592
2.2. Донецький економічний район 605
2.3. Придніпровський економічний район 612
2.4. Північно-Східний економічний район. 621
2.5. Причорноморський економічний район 626
2.6. Карпатський економічний район 634
2.7. Подільський економічний район 642
2.8. Центральний економічний район 649
2.9. Волинський економічний район (Північно-Західний) 654
Частина друга
ЕКОЛОГІЯ
Розділ 1. Наукові засади раціонального природокористування
1.1. Природокористування і його ресурсні, економічні, соціальні та
екологічні аспекти. 663
1.2. Сучасні концепції взаємодії людини і навколишнього середовища 666
1.3. Основні форми, обсяги і наслідки антропогенного впливу на
навколишнє середовище 668
1.4. Екологія як основа гармонізації відносин суспільства і природи 674
1.5. Система управління екологічною безпекою в Україні 677
1.6. Загальні функції державної системи екологічного управління 682
1.7. Спеціальні функції державного екологічного управління 688
Розділ 2. Екологічний моніторинг і система
екологічної інформації
2.1. Поняття про екологічний моніторинг 694
2.2. Суб’єкти екологічного моніторингу в Україні 696
2.3. Види екологічного моніторингу довкілля 697
2.4. Перспективи розвитку екологічного моніторингу довкілля в Україні 699
Розділ 3. Економічний механізм
природокористування і охорони навколишнього
природного середовища
3.1. Економічні засади природокористування і охорони довкілля 704
3.2. Економічна оцінка природних ресурсів 706
3.3. Платежі і збори за використання природних ресурсів, забруднення 714
навколишнього природного середовища та інші шкідливі впливи на
довкілля
3.4. Податкова екологічна політика та екологічні інструменти митної
політики держави 719
3.5. Система штрафних санкцій за порушення вимог екологічного
законодавства 721
3.6. Надання субсидій, дотацій, грандів і премій на природоохоронні
цілі 722
3.7. Цінові інструменти в контексті розвитку економічного механізму
природокористування 723
3.8. Екосистемні виплати і відшкодування 724
3.9. Екологічне страхування 725
3.10. Фонди охорони навколишнього природного середовища 726
Розділ 4. Економічна та соціальна ефективність
здійснення природоохоронних заходів
4.1. Поняття про оцінку екологічних результатів економічної діяльності 730
4.2. Показники загальної економічної ефективності природоохоронних
заходів 731
4.3. Порівняльна економічна ефективність природоохоронних затрат та
економічних результат природоохоронних заходів 735
Розділ 5. Світовий досвід і міжнародне
співробітництво у сфері охорони навколишнього
природного середовища
5.1. Поняття і структура екологічної політики 739
5.2. Міжнародна діяльність в галузі охорони довкілля 741
5.3. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони
довкілля 744
ДОДАТКИ 750
скачать Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 800 с. скачать Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 800 с.

Подібні роботи


Категорія: РПС | Добавив: admin (16.09.2012)
Переглядів: 11021 | Теги: П., Регіональна, Качана., текст, Тернопіль, підручник, економіка, Є., ред., за
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківський менеджмент
Банківські операції
Банківська сапрва
Бізнес планування
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Державне регулювання
Економіка підприємств
Економіка праці і СТВ
Економіко-математичне моделювання
Історія економіки та економічної думки
Політологія
Політекономія
Правознавство
Макроекономіка
Маркетинг
Математика
Митна справа
Міжнародна економіка
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Психологія і педагогіка
РПС
Соціологія
Стратегічне управління
Страхові послуги
Філософія
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Центральний банк і грошово кредитна політика
Історія української культури
Казначейська система
Податкове право
Цивільне право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru