Головна » Навчальні матеріали » Шпаргалки » Податковий менеджмент

Податковий менеджмент (тести)

Адміністративна відповідальність у сфері оподаткування – це: + штраф, який накладається на посадових осіб підприємства;
Базова ставка податку на прибуток: + 16 %;
В яких випадках виникає право податкової застави: + у разі не сплати узгодженої суми податковою зобов’язання в установлений строк;
Великий платник податків може подати податкову звітність: + виключно в електронному вигляді засобами Інтернет;
Відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди податкового органу, якщо отримання такої згоди є обов’язковим згідно з ПК карається штрафом: + У розмірі вартості відчуженого майна;
До загальнодержавних податків і зборів не належить: + єдиний податок;
До загальнодержавних податків і зборів не належить: + податок на майно;
До контролюючих органів щодо повноти і своєчасності сплати податків і зборів не належать: + КРУ;
До операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, належать, зокрема, операції із передачі майна у схов (відповідальне зберігання), + окрім підакцизних товарів, а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;
До операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, належать, зокрема, операції із: + виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом.
До підакцизних товарів в Україні відносяться, зокрема: + пиво, тютюнові вироби, лікеро-горілчані вироби.
До підприємства А з претензією до якості придбаних у нього у звітному періоді верстатів звернулося підприємство В. Підприємство А здійснило гарантійний ремонт верстатів відповідно до раніше наданих покупцю гарантій. Верстати, вироблені підприємством А, не включено до переліку товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні відповідно до Порядку № 506. Чи може підприємство А витрати з гарантійного ремонту включити до складу ВВ? + ні, у будь-якому випадку;
Довідка за формою 4-ОПП видається: + при постановці на облік будь-якого платника податків;
Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку до складу доходу – + включаються;
За заниження фізичною особою задекларованого податкового зобов'язання штраф становить: + 25% від суми заниження грн.;
За не подання або не своєчасне подання податкової декларації передбачено відповідальність: + штраф на підприємство у розмірі 170 грн.;
За неподання або невчасне подання податкової декларації штраф складає: + 170 грн.;
За неподання банківськими установами інформації про відкриття поточних рахунків платникам податків штраф становить: + 340 грн.;
Загальна сума нарахованої податкової знижки для фізичної особи: + не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата;
Затримка сплати суми самостійно визначеного грошового зобов’язання до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання карається штрафом: + 10% погашеної суми податкового боргу;
Затримка сплати суми самостійно визначеного грошового зобов’язання більше 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання карається штрафом: + 20% погашеної суми податкового боргу.
Звільняються від оподаткування ПДВ операції з: + послуг з доставки пенсій та грошової допомоги населенню;
Звітним податковим періодом, за який платник ПДВ зобов'язаний подавати податкові декларації і сплачувати ПДВ в бюджет, є: +календарний місяць або календарний квартал у випадках, особливо визначених Податковим кодексом України.
Здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення про взяття рахунку на облік в податкових органах карається штрафом: + 10% суми усіх операцій за весь період до отримання повідомлення (крім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів), але не менше 850 грн);
Інтернет-магазин продає товари з оплатою при їх одержанні. Доставка товарів покупцям здійснюється поштовим відправленням з післяплатою. За якою подією у продавця виникають податкові зобов'язання по ПДВ? + при відвантаженні товару зі складу продавця;
Кількість зупинень тривалості податковї перевірки: + не обмежується;
Назвіть джерела сплати місцевих податків і зборів суб’єктами господарювання. + витрати виробничо-господарської діяльності (собівартості);
Назвіть доходи, що не включаються до складу доходів при обчисленні прибутку до оподаткування підприємства: + доходи у вигляді дивідендів, які одержані на митній території України;
Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом встановлених ПК строків. карається штрафом: + 510 грн;
Ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю карається штрафом: + 510 грн;
Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у т.ч. податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків карається штрафом: +25% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету;
Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у т.ч. податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків вчинене повторно протягом 1095 днів карається штрафом: + 50% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету;
Неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки карається штрафом: + П’ятикратний розмір не оприбуткованої суми.
Неповідомлення фізичними особами – підприємцями та особами, що провадять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку карається штрафом: + 340 грн за кожний випадок неповідомлення;
Неподання або подання податкової інформації банками чи іншими фінансовими установами від банків, інших фінансових установ (про наявність та рух коштів на рахунках платників податків) протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту, органом ДПС карається штрафом: + 170 грн;
Неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків карається штрафом: + 85 грн;
Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку карається штрафом: + 510 грн;
Об’єктом оподаткування ПДВ в Україні за ставкою 20 % є… + вартість реалізованої продукції;
Об’єктом оподаткування податком на прибуток на території України є: + оподаткований прибуток підприємства;
Облік платників і надходжень податків – це: + процедура реєстрації, моніторингу діяльності та зняття з обліку платників податків.
Оподатковуваний дохід фізичної особи за звітний період дорівнює 1000 грн., після всіх вирахувань. Податок на доходи фізичних осіб до бюджету дорівнює: + 150 грн.;
Органи державної податкової служби вищого рівня: + можуть скасовувати рішення нижчестоящих органів державної податкової служби;
Основна мета корпоративного податкового менеджменту: + максимізація чистого прибутку при заданих параметрах податкового середовища і ринкової кон’юнктури;
Основний суб’єкт податкового менеджменту – це: + державна податкова служба;
ПДВ за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з: + надання транспортних послуг з перевезень пасажирів та вантажів за межами митного кордону України;
Пеня нараховується: + на суму недоїмки та штрафу (за наявності);
Пеня по податку на прибуток розраховується виходячи із: + 120% облікової ставки НБУ;
Перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах карається штрафом: + Двократний розмір суми, виявленої понадлімітної готівки за кожен день;
Перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування про використання раніше виданих коштів карається штрафом: + 25% виданої під звіт суми
Перевірка, яа проводиться на підставі включення підприємства до плану-графіка проведення перевірок: + документальна виїздна.
Перевірка, яка здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності: + фактична.
Перевірка, яка проводиться в приміщенні органу ДПС виключно на підставі даних податкових декларацій: + камеральна;
Передбачене законодавством звільнення платника податку від обов'язку щодо нарахування і сплати податку: + податкова пільга;
Перенесення строків сплати грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти: + розстрочення або відстрочення платежів;
Письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов’язок платника податків сплатити суму грошового зобов’язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених податковим кодексом та іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи? + податкове повідомлення-рішення;
Підприємство – платник податку на прибуток на загальних підставах придбало комплект офісних меблів вартістю 5000 грн. без урахування ПДВ із знижкою 5%. За якою вартістю в податковому обліку необхідно враховувати ці меблі, якщо вони будуть використовуватися в господарській діяльності підприємства? + 4750,00 грн.;
Підприємство згідно з договором купівлі-продажу відвантажило товар іншому підприємству у квітні поточного року. У терміни, визначені договором, розрахунок за товар не відбувся. Підприємство-продавець звернулося до суду. За таких умов у декларації про податок на прибуток на вартість відвантажених товарів за одночасного зменшення витрат необхідно: + зменшити доходи на вартість відвантажених товарів;
Підприємство одержує з бюджету кошти на дотацію робочих місць для працевлаштування безробітних, направлених службою зайнятості. У податковому обліку підприємства такі дотації: + включаються до складу доходів, а потім до складу витрат;
Підприємство уклало договір з бізнес-центром на проведення тренінгу з менеджменту для своїх співробітників. Чи може воно оплату за послуги тренінгу включити до складу витрат, якщо проведене навчання відповідає профілю підприємства? + так, у будь-якому випадку;
Планова виїзна перевірка платників з високим ступенем ризику проводиться не частіше: + 1 раз на рік;
Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, + отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги при умовах визначених законодавством України;
Платник податку, який є особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави має право на податкову соціальну пільгу у розмірі, що дорівнює: + 200% суми пільги – для платника податку;
Платник податку, який є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі, що дорівнює: + 150% суми пільги – для платника податку;
Платник податку, який є учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис¬ту» та ін. має право на податкову соціальну пільгу у розмірі, що дорівнює: + 200% суми пільги – для платника податку;
Платник податку, який утримує дитину-інваліда – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі, що дорівнює: + 150% суми пільги – для платника податку.
Податкова декларація – це: + документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/ або сплаченого податку;
Податкова декларація з ПДВ платником, для якого визначено місячний податковий період, подається до ДПІ: + Протягом 20 календарних днів, які настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця ;
Податкова застава поширюється: + на майно підприємства пропорційно розміру недоїмки;
Податкова міліція – це: + спеціальний підрозділ по боротьбі з податковими правопорушеннями;
Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу платнику податку у вигляді заробітної плати + виключно за одним місцем його нарахування.
Податкова соціальна пільга застосовується при оподаткуванні: + податком з доходів фізичних осіб;
Податкове зобов’язання за звітний період дорівнює 1200 грн., податковий кредит – 1000. ПДВ до бюджету дорівнює: + 200 грн.;
Податкове планування і прогнозування – це: + процес визначення майбутніх податкових надходжень.
Податковий кредит розраховується при обчисленні: + ПДВ;
Податковий менеджмент
Податковий менеджмент – це: + система принципів, методів, засобів і форм організації податкових платежів;
Податковий менеджмент повинен бути спрямований на забезпечення інтересів: + держави і платників податків;
Податковий менеджмент спрямований на таке: + оптимальне поєднання фіскальної та регуляторної функцій податків;
Податковим агентом платника податку при нарахуванні на його користь дивідендів є + емітент корпоративних прав або за його дорученням – інша особа, яка здійснює таке нарахування;
Податковим зобов’язанням є загальна сума податку на додану вартість, + отримана (нарахована) платником податку у звітному (податковому) періоді в результаті продажу товарів, робіт, послуг;
Податок на доходи фізичних осіб обчислюється за ставкою: + 10%, 15% і 17%
Порушники податкового законодавства несуть відповідальність: + адміністративну, фінансову, кримінальну;
Право податкової застави виникає: + у разі несплати податкового зобов'язання. нарахованого податковим органом або визначеного платником податку самостійно;
Правопорушення це прояв: + особистої позиції податкоплатника;
При нарахуванні пені на суму зобов'язання, донарахованого податковим органом, облікова ставка НБУ обирається: + та, що діяла на моент заниження.
При оподаткування прибутку доходи визнаються: + по переходу права власності;
При поданні звітного нового розрахунку, який свідчить про заниження податкових зобов'язань, штраф складає: + 3 %;
При поданні уточнюючого розрахунку, який свідчить про заниження податкових зобов'язань, штраф складає:+ 5%;
При подачі до господарського суду позовної заяви про стягнення дебіторської заборгованості за відвантажені товари підприємство сплачує: + судовий збір у розмірі 1% від суми позову, але не більше 0,2 розміри мінімальних заробітних плат і не більше 3-х розмірів мінімальних заробітних плат;
Принципи побудови системи оподаткування за А. Смітом: + справедливість, визначеність, зручність, економія;
Про дату проведення планової перевірки суб’єкт підприємницької діяльності повідомляється: + не пізніше, ніж за 10 днів до її початку;
Проводиться за місцезнаходженням платника податків чи за місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться перевірка + документальна позапланова;
Протягом якого терміну має бути розглянута скарга платника податку: + 20 днів;
Процесуальна дія органів податкового контролю, що полягає у здійсненні фактичного обстеження об’єктів податкового обліку з метою подальшого порівняння результатів податкового огляду з показниками, відображеними в податковому обліку: + податковий огляд;
Процесуальна дія, що виражається у зборі, обробці, зберіганні та аналізі інформації про фінансово-господарську діяльність з метою подальшого співставлення фактичних результатів з показниками, відображеними в податковому обліку: + моніторинг;
Процесуальні дії органів податкового контролю стосовно контролю за правильністю ведення податкового обліку, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів на основі зафіксованих в матеріальній формі даних: + податкова перевірка;
Рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків: + податкове повідомлення;
Самостійне визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ платника податків карається штрафом: + 25% суми нарахованого податкового зобов’язання неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування та/або неправомірно заявленої суми від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ;
Система заходів і прийомів, обумовлена нормами чинного законодавства, яка забезпечує мобілізацію надходжень до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів – це: + податкове адміністрування;
Скарга вважається повністю задоволеною: + якщо рішення за скаргою не надсилається платнику податків протягом 20-денного строку;
Сплата ПДВ провадиться не пізніше: + протягом десяти днів після закінчення граничного терміну подачі декларації.
Ставка, за якою розмір податкових надходжень встановлюється як фіксована величина: + абсолютна ставка;
Ставки акцизного податку встановлюються: + у твердих сумах з одиниці реалізованого товару та у % до обсягів реалізації;
Суб'єкти господарювання, які здійснюють добування вуглеводневої сировини на підставі спеціальних дозволів за користування надрами, сплачують рентну плату. Яке твердження невірне: + податковий розрахунок по рентній платі подається щомісяця за місцезнаходженням ділянки надр
Сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки + пеня
Сума податкового зобов’язання, визначена у митній декларації, сплачується: + до закінчення митного оформлення товарів.
Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, у тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи до складу доходу – + не включаються;
Суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), що повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів, якщо такі суми не були включені до складу витрат до складу доходу – + не включаються;
Суми нарахованих і виплачених доходів фізичним особам показані у: + формі 1-ДФ.
Суму нарахованого збору у фонд гарантування вкладів фізичних осіб банки зобов'язані перераховувати на рахунок фонду гарантування вкладів фізичних осіб: + два рази на рік по 0,25% загальної суми вкладів станом на 31 грудня попереднього року і 30 червня поточного року;
Термін «звичайна ціна» не використовується при оподаткуванні: + податком на нерухомість;
Тривалість проведення перевірок великих платників податків не повинна перевищувати: + 30 днів;
Тривалість проведення перевірок суб'єктів малого підприємництва не повинна перевищувати: + 10 днів;
У випадку укладення договорів, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, які мають офшорний статус, витрати платника податку на оплату таких товарів (робіт, послуг), включаються до складу витрат: + 85% вартості товарів (робіт, послуг);
У разі, якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, + податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір;
У який термін подається декларація зі сплати ПДВ, якщо платник сплачує податок поквартально? + протягом сорока днів протягом закінчення звітного кварталу;
У який термін подається до ДПІ декларація про прибуток підприємства? + протягом сорока днів протягом закінчення звітного кварталу;
У який термін подається до ДПІ форма 1 – ДФ: + протягом сорока днів протягом закінчення звітного кварталу;
У які терміни подається скарга платника податку при отриманні податкового повідомлення-рішення? + протягом 10 днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення;
У які терміни подається скарга платника податку, якщо вона не пов'язана з порушенням податкового законодавства: + протягом 30 днів з дня отримання;
Фізична особа має право на податкову знижку при сплаті: + податку з доходів фізичних осіб;
Фізичний, вартісний яи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання: + база оподаткування;
Фізичні особи не СПД особи подають декларацію про доходи за рік: + до 1 травня наступного за звітним роком.
Хто надає узагальнююче податкове роз’яснення? + Центральний орган ДПС і затверджує своїм наказом;
Чи може підприємство включити до складу своїх витрат кошти, сплачені ним за дозвіл на працевлаштування іноземця? + так, якщо відповідний центр зайнятості дав згоду на працевлаштування іноземця;
Що не входить до форм податкового контролю? + ревізія;
Що таке недоїмка? + невнесені у встановлені терміни суми податків;
Як впливають місцеві податки і збори на показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання? + збільшують собівартість продукції;
Яке головне призначення місцевих податків і зборів? + наповнення дохідної частини місцевих бюджетів;
Яке з наведених тверджень відносно сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів невірне. Збір сплачується: + всіма лісокористувачами до видачі спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки;
Який день вважається останнім строком подання податкової декларації, якщо він припадає на вихідний або святковий день: + перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем;
Який з перерахованих податків і зборів на сьогоднішній день не сплачується: + комунальний податок;
Якщо підприємство невчасно подало відомості при зміні своїх облікових даних штраф становитиме: + 510 грн;

скачать Податковий менеджмент (тести)

Подібні роботи


Категорія: Податковий менеджмент | Добавив: admin (20.03.2013)
Переглядів: 2972 | Теги: Менеджмент, (тести), Податковий
Форма входа
Що шукаємо?
Митна справа
Контроль та ревізія в митних органах
Страхові послуги
БЖД
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Українська мова
Політологія
Стратегічне управління
Політекономія
Макроекономіка
Менеджмент
Податковий менеджмент
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru