Головна » Навчальні матеріали » Шпаргалки » Менеджмент

Менеджмент (тести 314) ТНЕУ

1. Автократ – це: - особа, яка відрізняється схильністю до одноособового керівництва в гіпертрофованих формах;
2. Автором якої із вказаних нижче книг не є Ф. Тейлор?- «Вивчення рухів» (1911)
3. Активність – це: - типовий для особистості узагальнений ціннісний спосіб відображення, вияву і реалізації;
4. Активність – це:- чітко виражене бажання до різного роду діяльності, ствердження себе
5. Аналіз конкурентів організації проводиться з метою:-визначення їх стратегії та сильних сторін.
6. Бажаний результат, якого прагне досягти група, працюючи разом це:- ціль організації;
7. Бажання досягнути цілі та виконати місію організації будь-якою ціною - це:-аргумент на користь соціальної відповідальності.
8. Бізнес-процесам притаманні такі характеристики, як ...-динамічність;
9. Будь-яка поведінка однієї людини, що вносить зміни у по¬ведінку, стосунки, відносини інших людей – це: -вплив;
10. Бюджет організації - це:-метод розподілу ресурсів, поданий у кількісній формі з метою досягнення певних цілей.
11. Бюрократичний контроль передбачає:-застосування суворих правил та стандартів;
12. В ієрархічному порядку визначити етапи впровадження процесного управління.-моделювання бізнес-процесів і оргструктури «як повинно бути»;
13. Вид етики, який розглядає принципи і норми моральних відносин між працівниками різного службового статусу, які мають неоднакові службові права і обов'язки:- службова етика.
14. Вид повноважень, що дозволяють особі, якій вони переда¬ються, в межах її компетенції пропонувати або забороняти певні дії підлеглим лінійних керівників;-функціональні;
15. Визначити перший етап процесу управління:- оцінка ситуації;
16. Визначити перший етап раціональної технології прийняття рішень- діагноз проблеми
17. Визначити перший етапу процесу управління:- оцінка ситуації;
18. Визначити хронологічну послідовність розвитку наукових шкіл менеджменту:- наукового управління, адміністративна, людських стосунків, кількісна
19. Виконавча поведінка – це: -сукупність пов’язаних з роботою дій, які організація вимагає від індивіда;
20. Виконання своїх обов'язків, можливість про¬являти активність, реалізувати свої права на основі самоуправління– це: - самодисципліна;
21. Вираження вимог до підлеглих з вирішення окремих питань короткочасного характеру – це:-розпорядження.
22. Виробничі завдання пов’язані – - з професіями;
23. Від чого насамперед залежить ефективне використання методів управління організацією:-від знання методів управління та механізму їх дії;
24. Відданість організації – - позиція, яка відображає прив’язаність особи до організації;
25. Відповідність посаді характеризується: - сукупністю очікувань особи відповідно до її внеску в організацію, а також те, що організація надає їй взамін;
26. Влада – це: - можливість реально вплинути на поведінку інших людей;
27. Вміння досягати поставленої мети з використанням праці, інтелекту, мотивів поведінки інших людей:- менеджмент;
28. Внутрішньо особистісні конфлікти характеризуються:
29. Внутрішньогосподарський контролі, здійснюється:- керівниками та спеціалістами, виборними органами управління та контролю.
30. Впорядкована сукупність органів (підрозділів), які дають змогу управляти організацією та взаємовідносинами в ній - це:-структура управління;
31. Впорядкована сукупність органів (підрозділів), які дають змогу управляти організацією та взаємовідносинами в ній, - це:-структура управління.
32. Генеральні плани, які містять установлення цілей організації, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, оцінку стратегічних альтернатив та вибір базової стратегії бізнесу, - це:-стратегічні плани.
33. Головна задача, заради якої створена організація, називається: - місія;
34. Головне завдання психології управління полягає у: - висвітленні основних психологічних характеристик управління, поясненні їх причин, рушійних сил і меха¬нізмів, побудові прогнозів розвитку управління та обґрунтуванні сутності прийомів надання психологічної допомоги у розв'язанні управлінських проблем;
35. Горизонтальне підприємство – це ...-підприємство, яке має багато рівнів ієрархії;
36. Графіки виконання роботи, послідовний опис операцій,сітьове планування і управління, робочий календар відносяться до:-принципів організаційного планування.
37. Група – це: - дві чи більше осіб, які взаємодіють так, що кож¬на особа впливає на інших і водночас перебуває під їх впли¬вом;
38. Група людей, яка характеризується організованістю і психологічною згуртованістю при досягненні спільних цілей діяльності, зумовлених суспільне ко¬рисними мотивами – це: - колектив;
39. Делегування - це:-передача завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання;
40. Дивізійні організаційні структури поділяються на:-продуктові;
41. Дивізійні структури управ¬ління переважно застосовуються:-в управлінні великими багатопрофільними організаціями зі значною кількістю виробничих і комерційних відділень;
42. Для ефективного здійснення організаційних змін керівництво організації повинно:-коригувати курс, зважаючи на думку колективу організації.
43. Для початку змін потрібно:- щоб керівництво усвідомило необхідність змін.
44. Для практичної реалізації стратегічних планів організації
розробляють:-тактику, правила, бюджети.
45. До адміністративних важелів досягнення планових показників належать:-оперативні плани.
46. До американської моделі менеджменту відноситься така характеристика:- швидка оцінка результату та прискорене просування по службі
47. До аргументів проти соціальної відповідальності належать:- витрати на соціальні потреби. .
48. До економічних методів менеджменту належать:-планування і матеріальні стимули.
49. До економічних стимулів належать:-тарифні ставки, надбавки, посадові оклади, дивіденди
50. До зв’язків, які виділяють в органіграмі не належать:-лінійно-функціональні;
51. До кількісних показників ефективності менеджменту належать:-обсяг реалізованої продукції, що припадає на 1 гри витрат на управління.
52. До комбінованих організаційних структур не належать:-функціональні організаційні структури;
53. До методів розвитку позитивних зрушень належать:-новаторство й обмін досвідом, та професійні свята.
54. До методів розробки планів не відносять:-психологічні методи.
55. До найпростіших організаційних структур відносять:-лінійні;
56. До організаційних структур управління належать:-лінійні організаційні структури управління;
57. До організаційних структур управління належать:-структура управління бюро;
58. До організаційно-розпорядчих методів управління належать:-методи організаційної стабілізації і розпорядчі методи управління;
59. До організаційно-стабілізуючих методів відносяться:-регламентування, нормування й інструктування;
60. До основних складових організаційної діяльності належать:-розподіл праці, департаменталізація, делегування повноважень,
61. До основних форм соціальної відповідальності належать:- відповідальність за чистоту навколишнього середовища.
До аргументів на користь соціальної відповідальності належать:- формування позитивного іміджу підприємства.
62. До основних цехів відносять:-механістичний;
63. До поведінкових теорій лідерства відносять :-теорію лайкерта.
64. До принципів контролю не належать:- установка стандартів.
65. До причин неетичної діяльності належать: - конкурентна боротьба, бажання мати великі прибутки.
66. До психологічних методів, які широко використовуються в менеджменті, належать:-методи гуманізації праці та методи професійного відбору й навчання.
67. До ранніх теорій менеджменту належить:- школа наукового управління
68. До складу методів побічного економічного регулювання діяльності організації відносяться:-загальнодержавні (галузеві) комплексні цільові програми та система загальнодержавних, місцевих та внутрішніх економічних регуляторів господарської діяльності;
69. До складу методів прямого економічного впливу на працівників відносяться:-організаційно-виробниче планування, цільові комплексні програми, комерційний розрахунок, система внутрішніх економічних регуляторів;
70. До складу підгрупи організаційно-стабілізуючих методів менеджменту відносяться:-регламентування, нормування, методичне інструктування;
71. До складу підгрупи розпорядчих методів менеджменту відносяться:-усні чи письмові розпорядження у формі директив, постанов, наказів, вказівок, розпоряджень, резолюцій;
72. До соціально-психологічних методів менеджменту належать:- план покращення умов праці на підприємстві;
73. До соціально-психологічних методів менеджменту належать:- план покращення умов праці на підприємстві;
74. До факторів, які сприяють проведенню організаційних змін, належить:-організаційна криза.
75. Добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку держави - це:-соціальна відповідальність.
76. Добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку держави - це:-соціальна відповідальність.
77. Довгострокові та перспективні плани розробляються найчастіше строком на:-3-5 років.
78. Доказ того, що за умови виявлення більшого піклування керівництва про своїх підлеглих, рівень задоволення працівників повинен зростати, а це, в свою чергу приведе до зростання продуктивності праці, є характеристикоюа) школи людських стосунків
79. Економічні методи менеджменту – це:-методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів;
80. Еталонна влада — це... - тип влади, який побудований на прикладі і здійснюється за допомогою харизми (влади, що ґрунтується на силі особистих якостей та здібностей лідера);
81. Етика поведінки – це;- сукупність вчинків та дій людей, які відповідають тим нормам моралі, свідомості чи порядку, що склалися у суспільстві або до яких воно прагне.
82. Етичний кодекс корпорації це :- перелік правил, що декларують поведінку всіх працівників підприємства, в будь-якій ситуації.
83. З функціональної точки зори, менеджмент – це:- процес планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання, необхідний для формування та досягнення цілей організації;
84. За лінійної системи управління поділ праці між керівника¬ми здійснюється за принципом поділу:-об'єктів управління;
85. За однією із концепцій до стадій розвитку організації належать:-зародження;
86. За організаційно-правовою формою бізнесу в Україні є організації:- приватні, колективні, державні;
87. За рівнем охоплення контролем об’єктів виділяють:-суцільний, вибірковий та разовий контроль;
88. За способом і метою утворення організації поділяються на:-формальні і неформальні;
89. За тривалістю конфлікти бувають: -швидкоплинні, тривалі та затяжні;
90. За формою підприємництва виділяють такі види організацій:-підприємства, товариства, банки, страхові компанії;
91. За швидкістю проведення організаційних змін розрізняють:- метод „землетрусу";
92. Завдання контролю поділяються на:-загальні і конкретні;
93. Завершальна стадія у прийнятті управлінського рішення – це:- реалізація рішення
94. Завершальний контроль трудових ресурсів полягає в:-перевірці відповідності кваліфікації працівників посадам; здатності до удосконалення професійних навичок; про¬веденні атестації працівників;
95. загальне призначення організації;
96. Заключний контроль:-дає необхідну для керівництва інформацію для планування аналогічних робіт у майбутньому;
97. Заключним етапом контролю є:-коригуючи дії;
98. Залежно від часових параметрів конфлікти бувають: - одиничні, періодичні, часті;
99. Залежно від важливості для організації цілі можуть бути:- стратегічними, тактичними;
100. Залежно від кількості працівників організації поділяються на:- малі середні, крупні;
101. Залежно від основних причин, що викликали появу конфліктів, існують: -емоційні, ділові;
102. Засновником класичної школи в менеджменті був:- Анрі Файоль;
103. Засновником школи людських стосунків був:- Елтон Мейо
104. Засновником школи наукового управління був:- Фредерік Тейлор;
105. Ідея, що лежить в основі бажання зробити процес конт¬ролю наочним та прозорим, полягає в тому, щоб:-зафіксувати помилки співробітників;
106. Індивідуальність – це: - це ознаки, що відрізняються в залежності від людини;
107. Інформаційний обмін, необхідний керівникові для прийняття ефективних рішень та їх доведення до робітників організації – це:- комунікація
108. Існує тисячі індивідуальних рис і відмінностей між людьми, як названо дослідниками велику ..... індивідуальних рис: - 5;
109. Квадрат матриці Бостонської консультативної групи, який відображає великий теми зростання продукту і низьку частку ринку, має назву:-дикі кішки.
110. Квадрат матриці Бостонської консультативної групи, який відображає великий темп зростання продукту і велику частку ринку, має назву:-зірки.
111. Керівники нижчої ланки управління – це:- технічний рівень;
112. Кількість працівників, що безпосередньо підпорядковують¬ся конкретному керівникові - це:-діапазон контролю;
113. Класично не виділяють такий вид менеджменту: -паралельний;
114. Комітет – це:-формальна група, яка створюється на тимчасових чи постійних засадах з метою виконання конкретних завдань;
115. Комплекс планів праці менеджерів, виконання яких забезпечує реалізацію економічних, виробничих, технічних, соціальних та інших планів діяльності, належить до:-організаційного планування.
116. Конкурентні переваги підприємства є внутрішніми, якщо вони базуються: на особливих якостях товару, що мають цінність для покупців;
117. Контроль результатів діяльності підприємства за 2006 рік, який проводиться у кінці 2006 року називається:-заключним;
118. Контроль як функція самоменеджменту складається із:-контролю процесу, здійснюваної діяльності та контролю результатів;
119. Конфліктна ситуація - це:- протиріччя, що нагромаджуються та пов'язані з діяльністю суб'єктів соціальної взаємодії, які створюють підґрунтя для протиборства між ними.
120. Конфліктологія виробила дві моделі опису конфлікту: - про¬цесуальну і структурну;
121. Коучинг – це: -найефективніший інструмент підвищення результативності праці персоналу;
122. Легітимна (законна) влада – це: -тип влади, заснований на положенні і статусі керівника в організації;
123. Ліберальний стиль керівництва має наступну характеристику: - очікування вказівок від вищого керівництва
124. Лідери, які ведуть за собою, - це:-особи, які здатні приймати рішення самостійно, на власну відповідальність.
125. Лінійна структура переважно застосовується: -в управлінні малими організаціями;
126. Лояльність, як складова довіри включає такі складові: - готовність захищати і зберігати репутацію особи;
127. М. Мескон виділяє такі етапи конфлікту: - зародження, формування, розквіт, вгасання;
128. Матриця Бостонської консультативної групи характеризується такими параметрами:-частка ринку, яку займає кожний продукт, і річний темп зростання продукту вданій галузі.
129. Менеджер – це:- управлінець;
130. Мета зосереджена на захопленні й утримання відповідної частини ринків у галузі своєї спеціалізації є:- довгостроковою;
131. Метод «мозкової атаки» – це:- вільне висловлення ідей без критики та обговорення
132. Метод обміну інформацією, який відбувається без використання слів називається:- невербальна комунікація;
133. Метод оцінки витрат, структури собівартості, економічних вигод, побудова графіків залежності трьох змінних: рівня продаж, собівартості одиниці продукції та обсягу отриманого прибутку – це:- економічний аналіз
134. Метод прийняття рішень, який застосовується у випадку, коли члени групи фізично не можуть бути присутні в одному місці- метод «дельфі» Спосіб моделювання, що являє собою схематичне відображення послідовних рішень керівника з відображенням фінансових результатів, імовірності отримання їх позитивного значення, можливості порівняння альтернатив називається- дерево рішень
135. Методи менеджменту, які направлені на зберігання і розвиток соціально-виробничих традицій у колективі:-методи соціальної спадковості.
136. Методи управління (менеджменту) – це:-засоби цілеспрямованого впливу на трудовий колектив або на окремих його членів для досягнення цілей організації;
137. Методи управління поділяються на:-економічні, організаційно-розпорядчі, соціальні;
138. Методом називається:-захід (прийом) або сукупність заходів (прийомів) у будь-якій сфері людської діяльності, спосіб досягнення мети, шлях вирішення будь-якого завдання, виконання певної операції;
139. Механістична організація – це:-організаційна структура, яка характеризується високою спеціалізацією, невисокою нормою керованості та високим рівнем формалізації;

140. Міжнародні організації за ступенем охоплення ринку поділяються на:- національні, транснаціональні;
141. Міжособистісний конфлікт – це: - зіткнення особистостей у процесі їх взаємин, причиною якого є несумісності, наявність взаємовиключаючих потреб, інтересів, цінностей, цілей чи особисті антипатії;
142. Модель Врума – Йеттона концентрує увагу: - на процесі прийняття рішень;
143. Модель менеджменту, яка характеризується колективним прийняттям рішень і колективною відповідальністю, просування за посадою, віком і стажем роботи:- японська
144. Можливість кількісного вимірювання є основною відмінною рисою:-економічних методів.
145. Можливості – це: - система здібностей, які забезпечують успіх діяльності
146. Мотиваційна характеристика економічних методів управління означає:-вплив на економічні інтереси працівників;
147. На завершальному етані проведення змін в організації менеджер повинен:- проаналізуйте зміни та їхні кінцеві результати.
148. На повному комерційному розрахунку знаходяться підприємства:-які мають права юридичних осіб;
149. На соціальну поведінку здатні:- усі види організацій.
150. На стадії підготовки управлінського рішення проводиться- аналіз ситуації на мікро- і макрорівні, пошук, збирання й обробка інформації, формулювання проблем, що вимагають рішення
151. На стадії прийняття рішення проводиться- розробка і оцінка альтернативних рішень, дій на основі багатоваріантних розрахунків; відбір критеріїв вибору оптимального рішення
152. На чому ґрунтуються методи менеджменту:-на дії об’єктивних законів суспільного виробництві;
153. Найважливішими елементами організації є:- мета і завдання організації;
154. Недостатній рівень звітності широкій аудиторії - це:- аргумент проти соціальної відповідальності.
155. Нейтральне чи тимчасове вирішення проблеми, що умовно задовольняє на даному етапі всі сторони, які беруть участь у конфлікті – це:- компроміс
156. Необхідність, обов'язок посадової особи відповідати за свої дії, виконуючи поставлені завдання - це:-відповідальність;
157. Об'єкти конфлікту — це: - конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту;
158. Одним з чинників удосконалення системи менеджменту є:- зниження витрат на управління, яке досягається за рахунок скорочення чисельності працівників апарату управління та підвищення продуктивності їх праці.
159. Однією з основних причин виникнення стресового стану є: - дефіцит часу;
160. Одноособові, колегіальні та колективні рішення групуються в єдину ознаку - за способом прийняття
161. Ознакою менеджменту в організації є: - наявність вертикального розподілу праці;
162. Оперативні плани розробляються строком на:-півріччя, місяць, декаду, тиждень.
163. Оперативність системи управління не характеризується:- своєчасністю виконання постанов, наказів і розпоряджень вищестоящих організацій, керівників і головних спеціалістів підприємства.
164. Організатор – це: - менеджер, який створює в організації атмосферу, яка б сприяла впровадженню проекту
165. Організації за видом господарської діяльності поділяються на:- промислові, торгові, страхові, транспортні, консалтингові та ін.;
166. Організаційне регламентування оформлюється у вигляді:-положення, статуту, постанови.
167. Основна перевага матричних організацій¬них структур управління:-висока гнучкість та орієнтація на нововведення;
168. Особи, які перевіряють деталі, турбуються про графіки роботи групи, виконують роль: - де термінатора;
169. Особистість – це: - стабільний набір певних психологічних і поведінкових рис, які відрізняють одну особу від іншої.
170. Оцінку економічної ефективності управління на підприємстві проводять для:- визначення шляхів удосконалення фінансово-господарської діяльності.
171. Перевагою функціональної системи управління є:-кваліфіковане прийняття рішень;
172. Передавання прав щодо прийняття рішень з вищого рівня до нижчого це:-делегування повноважень.
173. Персонал – це: - один з факторів мікросередовища організації поряд із системою цілей, завдань, структурою, технологією, тобто фактор на який організація має вплив;
174. Перспективні, стратегічні, поточні та оперативні рішення групуються в єдину ознаку- за тривалістю дії
175. Під місією організації розуміють:-чітко виражену причину існування організації.
176. Під організаційною структурою управ¬ління слід розуміти:-склад і супідрядність взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організа¬цією;
177. Під плануванням розуміють:-вид діяльності.
178. Під повноваженнями слід розуміти:-право начальника цеху керувати підлеглими йому людьми;
179. Під час ведення ділових переговорів для того, щоб досягти успіху, варто:-використовувати етичні норми поведінки країни вашого партнера.
180. Підхід, який передбачає, що придатність різних методів управління визначається ситуацією – це:ситуаційний підхід;
181. Плани робіт, які виконуються особисто менеджером, - це-план праці менеджера.
182. Планування - це:-розроблення можливих варіантів існування організації.
183. Планування як метод менеджменту, характеризується рядом специфічних ознак:-цільовою спрямованістю, конкретною адресною спрямованістю, часовим інтервалом дії;
184. планування, цільові комплексні програми, комерційний розрахунок,
185. Плинність кадрів виникає тоді, коли люди: - звільняються з роботи;
186. Поведінка людини завжди містить у собі (викресліть не правильний):- інтелектуальний компонент;
187. Повноваження – це:-право використовувати ресурси організації;
188. Податковий інспектор проводить перевірку діяльності кондитерської фабрики. Кондитерська фабрика виступає:-об’єктом контролю;
189. Податковий інспектор проводить перевірку діяльності кондитерської фабрики. Податковий інспектор виступає: суб’єктом контролю;
190. Показник ефективності управління:- знижується при скороченні обсягів реалізованої продукції.
191. Показник, який характеризує відношення кількості не реалізованих рішень до загальної кількості рішень, прийнятих у підрозділі, - це:- коефіцієнт надійності структури управління.
192. Політика організації - це:-конкретні дії керівника для досягнення цілей.
193. Попередній контроль здійснюється в таких провідних галузях:-щодо людських, матеріальних, фінансових ресурсів;
194. Попередній контроль фінансових ресурсів полягає в:-перевірці усіх грошових надходжень, видатків організації, їх відповідності фінансовій документації, термінів надходження та виплат.
195. Посадові інструкції працівників належать до:-організаційно-розпорядчих методів управління;
196. Поступливість – це: - людська здатність уживатися з іншими людьми;
197. Поточне планування передбачає:-бюджетне планування.
198. Поточний контроль інформаційної діяльності полягас в:- перевірці роботи системи оброблення інформації, її групування та розподілі в межах організації.
199. Поточний контроль матеріальних ресурсів не полягає в:-контролі якості продукції;
200. Потреби — це: - нестаток у чому-небудь, об'єк¬тивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку людини, груп, суспільства, внутрішній збудник активності;
201. Потреби людей поділяються на: - первинні та вторинні;
202. Праці якого автора лягли в основу досліджень Е. Мейо?- З. Фрейд
203. При оцінювані виконання робіт необхідно використовувати:-спеціальні контрольні засоби та прилади, ресурси;
204. При проведенні SWOT-аналізу визначаються: - сильні та слабкі сторони фірм, загрози і можливості із зовнішнього середовища;
205. При скороченні чисельності працівників апарату управління:- заощаджується фонд заробітної плати.
206. Прийняття рішень – це:- вибір однієї із кількох можливих альтернатив
207. Прийняття управлінських рішень, коли неможливо оцінити імовірність потенційних результатів – це:- управлінське рішення в умовах невизначеності
208. Примирення – це: - процес вирішення спірних питань із залученням третьої сторони, яка не має права приймати рі¬шення, але намагається допомогти обом сторонам дійти згоди;
209. Прихований контроль передбачає:-контроль роботи виконавців шляхом таємної перевірки ви¬конаної роботи після закінчення робочого дня;
210. Пріоритетні якості менеджера:- ділові;
211. Продуктова організаційна структура передбачає:-делегування повноважень керівнику з управління певним типом продукції;
212. Продуктом управлінської праці є:- управлінські рішення;
213. Проектні організації створюються для:-розв'язання конкретного завдання;
214. Процес групування робіт та видів діяльності в певні блоки (групи, відділи, сектори) - це:-департаменталізація;
215. Процес забезпечення досягнення цілей організації за допомогою оцінки та аналізу результатів діяльності, оперативного втручання у виробничий процес і прийняття коригуючи х дій називається:-контролем;
216. Процес контролю має проходити через такі етапи:-визначення завдань контролю, підбір критеріїв та стандартів, оцінювання виконання, зіставлення реальних результатів з прийняти¬ми критеріями та стандартами, визначення потреби у корективах;
217. Процес оцінки стратегії організації - це:-аналіз фактично досягнутих результатів роботи.
218. Процес прийняття рішень як основа процесу менеджменту включає такі етапи: - всі відповіді вірні
219. Процес узгодження дій, досягнення єдності зусиль усіх під¬розділів та співробітників організації для реалізації її завдань та цілей - це:-координація робіт;
220. Психологічний аспект діяльності менеджера найяскравіше виявляється в:- особистих контактах з підлеглими.
221. Реальна група – це: - група людей, що існує у спільному просторі й часі, члени якої об'єднані реальними взаємовідносинами та міжособистісними стосунками;
222. Рівень керованості - це показник, який визначається:- відношенням норми керованості до фактичної кількості підлеглих у керівника.
223. Різновидом поточного контролю є:-направляючий і фільтруючий.
224. Рішення, типові для реалізації функції контролю:- як та за якими показниками необхідно вимірювати результати праці?
225. Рішення, типові для реалізації функції мотивації:- яка структура потреб підлеглих (визначення питомої ваги кожної з них)?
226. Рішення, типові для реалізації функції планування:- яка природа нашого бізнесу (вид діяльності, правовий статус та ін.)?
227. Рішення, яке керівник приймає на основі відчуття того, що воно є правильним:- інтуїтивне
228. Рішення, яке керівник приймає після звернення за допомогою до професіонала засноване на суб‘єктивних судженнях
229. Розпоряджуючий вплив може бути здійснений у вигляді:-наказів та усних вказівок.
230. Розрізняють такі типи корпоративної культури (викресліть неправильний варіант):- міжкорпоративна культура;
231. Розробляючи процес контролю, необхідно:-брати до уваги поведінку людей;
232. Роль – це: - набір можливих способів поведінки, які асоціюються з позицією в групі чи організації;
233. Середньострокові плани розробляються строком на:-2-3 роки.
234. Системний підхід у менеджменті базується на:- виділені керуючої та керованої систем та їх взаємодії, розгляді організації як системи у зовнішньому середовищі;
235. Скільки принципів побудови структури організації було виділено А. Файолем?14
236. Складання сукупності правил, які встановлюють порядок роботи підрозділів, або виконавців полягає в:-організаційному регламентуванні.
237. Складовими елементами системи загального управління бізнес-процесами є …-стратегія управління бізнес-процесами;
238. Соціальна відповідальність підприємства є наслідком:- добровільного відгуку з боку підприємства на соціальні потреби суспільства.
239. Соціально-психологічні методи менеджменту – це:-методи, що ґрунтуються на використанні закономірностей соціології та психології;
240. Спеціалісти в галузі менеджменту виділяють групи якостей менеджера, що характеризують його в сучасних умовах:- професійно-ділові, адміністративно - організаційні, соціально-психологічні, моральні;
241. Спеціалісти в галузі менеджменту виділяють групу якостей менеджера, що характеризують його в сучасних умовах:- професійно-ділові;
242. Спеціальними органами державного апарату, які здійснюють державний позавідомчий контроль є:-Міністерство фінансів. Державна додаткова адміністрація. Дер¬жавний комітет статистики;
243. Стандарт - це: -сукупність прийнятих норм та нормативів;
244. Стандарт - це:-сукупність прийнятих норм та нормативів.
245. Статус – це: - ступінь авторитетності особистості;
246. Стратегія організації - це:-всебічний комплексний план, призначений для реалізації місії та досягнення цілей.
247. Стрес – це: -ситуація в управлінні, яка характеризується підви¬щеним психологічним або фізіологічним напруженням, це звичайне явище, яке трапляється часто;
248. Стреси часто виникають у ситуаціях: - невизначеності;
249. Суб'єктами контролю не виступають:- управлінські рішення.
250. Суб’єктом контролю називають:-того, хто здійснює контроль;
251. Сукупність кодексів, які забезпечують моральний характер взаємовідносин між людьми в процесі їх професійної діяльності,- це:- службова етика.
252. Сукупність неконтрольованих суб’єктів і сил, що діють за межами організації і непідвладні апаратові управління – це:- зовнішнє середовище організації;
253. Сукупність прийомів, засобів, способів, що забезпечують використання об'єктивних економічних законів і інтересів у діяльності організації на основі товарно-грошових відносин з метою досягнення її цілей - це:-економічні методи.
254. Суміш різноманітних видів організаційних структур отримала назву:-конгломератної;
255. Сумлінність – це: - відображення певної кількості цілей, на які людина звертає свою увагу;
256. Суттєвим внеском Ф.Тейлора в теорію менеджменту було:- відокремлення управлінських функцій від фактичного виконання роботи;
257. Суцільний контроль передбачає перевірку:- усієї сукупності підконтрольних об'єктів.
258. Сучасний менеджмент пропонує певні заходи для забезпечення етичної поведінки, а саме:- організувати навчання етичній поведінці керівників та підлеглих.
259. Схематичне відображення організаційної структури управління, усіх зв’язків, які існують між підрозділами, службами та органами управління називають:-органіграмою;
260. Творчий процес включає в свою сутність – це: -підготовку, визрівання ідей, відкриття та перевірку ідей;
261. Тип влади, при якому вплив здійснюється через розумну віру та виконавець приймає на віру знання і цінність знань керівника - це влада:-експертна.
262. Тип організації, для якої характерний високий ступінь роз¬поділу праці, чітка управлінська ієрархія, правила та стандарти, показники оцінки роботи, принципи найму робітників, які буду¬ються на його компетентності:-бюрократія;
263. Тип організаційної структури управління, в якій функціо¬нальні ланки позбавлені безпосереднього впливу на виконавців, готують рішення для лінійного керівника, який здійснює прямий адміністративний влив:-лінійно-функціональна;
264. Тип організаційної структури управління, побудованої за принципами єдиноначальності та централізму, у якій керівник одноосібно виконує увесь комплекс робіт з управління організа¬цією або окремими підрозділами:-лінійна;
265. Тип організаційної структури управління, побудованої за принципами єдиноначальності та централізму, у якій керівник одноосібно виконує увесь комплекс робіт з управління організацією або окремими підрозділами: лінійна.
266. Тип організаційної структури управління, побудованої за принципом подвійного підпорядкування виконавців, з одного бо¬ку, керівникові постійно діючого підрозділу, а з іншого - керівни¬кові тимчасово створеної проектної групи:-матрична;
267. Тип організаційної структури управління, який розробле¬ний в інтересах великих організацій, для яких функціональні структури вже не є ефективними: -дивізіональна;
268. Тривожність – це: - схильність людини до переживань тривоги, що характеризується низьким порогом виникнення;
269. Трудовий конфлікт – це: - конфлікт у сфері трудових від¬носин із приводу засобів працезабезпечення, рівня заробітної плати, використання професійного й інтелектуального потен¬ціалу, різних елементів та чинників трудового процесу (орга¬нізації, змісту, умов праці й т.ін.), рівня цін на різні блага, реального доступу до цих благ й інших ресурсів, викликаний протилежністю інтересів;
270. У 1911 р було опубліковано книгу «Принципи наукового управління», з появою якої традиційно пов‘язують початок визначення менеджменту наукою і самостійною галуззю дослідження. Хто є автором цієї книги?- Ф. Тейлор
271. У результаті вертикального поділу праці утворюються:-технічний, управлінський та інституційний рівні управління;
272. У складі економічних методів виділяють наступні підгрупи:-методи прямого впливу і методи побічного регулювання діяльності організації;
273. У структурі, орієнтованій на споживача, підрозділи форму¬ються за:-потребами певних груп споживачів;
274. У сучасних умовах керівниками найчастіше застосовуються такі групи методів менеджменту:-економічні;
275. Умови ризику в прийнятті управлінських рішень класифікуються виходячи з наступного поділу інформації- неповна інформація чи така, що швидко змінюється
276. Управління конфліктами - це :-цілеспрямований вплив па динаміку процесу конфлікту в інтересах розвитку чи руйнування тієї соціальної системи, до якої має відношення даний конфлікт.
277. Управлінське рішення – це:- вибір альтернативи
278. Управлінські рішення за тривалістю дії поділяються на:- перспективні, поточні
279. Учасники конфлікту бувають: - прямі, непрямі;
280. Фізичні умови праці – це: - стресори пов’язані з фізичним середовищем праці;
281. Фірма заснована на загальнодержавній власності є:- державне;
282. Форма поведінки керівника по відношенню до підлеглим називається: стиль управління;
283. Форма психічного напруження, яка виникає в результаті емоційних і розумових перевантажень і викликає зміни функціонального стану і самопочуття людини – це: -стрес;
284. Формалізоване зображення проектної, програмно-цільової та координаційної організаційних структур управління здійснюється на засадах:-лінійних та функціональних організаційних структур управління;
285. Функції управління за Файолем є такі: планування, _________________ , розпорядження, координація, ____________________.- організація, контроль
286. Функція контролю має основні завдання, до яких відносяться:-пристосування до змін середовища, забезпечення досягнення цілей і місії організації, обмеження нагромадження помилок, долання складних організаційних проблем, мінімізація витрат;
287. Характеризують виробничий цикл та потребують уваги керівництва наступні складові організації:- цілі, структура, завдання, технологія та персонал;
288. Хто вперше класифікував вивчення менеджменту за його функціональними ознаками?- А. Файоль
289. Хто є автором праці «Психологія підсвідомого»?- З. Фрейд
290. Хто такий підприємець?- засновник (власник) підприємства;
291. Художнє мислення характеризується: - багатою фантазією, імпульсивністю, непослідовністю;
292. Централізований контроль має такі характеристики:-наявність спеціалізованих контрольних служб;
293. Централізований контроль характеризується:-наявністю спеціалізованих контрольних служб;
294. Цілі організації мають задовольнити такі основні вимоги:-досяжність, конкретність, орієнтація у часі.
295. Цілі управління як категорія менеджменту:- передбачуваний стан об’єкта управління у майбутньому бажаному періоді;
296. Чіткий поділ праці, ієрархічність рівнів управління, формальне знеособлення – це ознаки:-раціональної бюрократії;
297. Що належить до методів морального стимулювання:-подяка за хорошу роботу, офіційне чи неофіційне визнання професійної досконалості працівника;
298. Яка з моделей менеджменту побудована на індивідуалізмі?- американська
299. Яка з моделей менеджменту побудована на колективізмі?- японська
300. Яка з наведених теорій менеджменту є найсучасніша?- кількісна
301. Яка з наукових шкіл менеджменту виникла першою:- наукового управління
302. Яка із сучасних теорій менеджменту найбільше уваги приділяє «людському чиннику»?- людських стосунків
303. Яка модель менеджменту, що характеризується індивідуальним характером прийняття управлінських рішень та суворо формалізованою відповідальністю?- американська
304. Яка модель менеджменту, що характеризується підготовкою вузькоспеціалізованих керівників?- американська
305. Яке з тверджень належить американській моделі менеджменту?- якість керівництва оцінюється за професіоналізмом та ініціативою
306. Який тип влади може викликати у підлеглих негативну реакцію?:- примусу.
307. Який фактор відноситься до макросередовища організації?- конкуренти;
308. Який фактор відноситься до мікросередовища організації :-технологія;
309. Які з факторів зовнішнього середовища організації належать до факторів непрямої дії?- міжнародні події;
310. Якого не існує рівня управління:- академічний;
311. Якої ланки керівників не існує:- найвищої;
312. Якою науковою школою менеджменту були розвинуті ідеї про необхідність переходу від нагляду за працею до її наукової організації:- наукового управління
313. Яку із сучасних теорій менеджменту часто називають неокласичною?- школу людських стосунків
314. Якщо працівник досяг поставленого стандарту, необхідно:-винагородити його, щоб він відчував зв'язок між результа¬том і винагородою;


скачать Менеджмент (тести 314) ТНЕУ

Подібні роботи


Категорія: Менеджмент | Добавив: admin (18.03.2013)
Переглядів: 12384 | Теги: 314), (тести, ТНЕУ, Менеджмент
Форма входа
Що шукаємо?
Митна справа
Контроль та ревізія в митних органах
Страхові послуги
БЖД
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Українська мова
Політологія
Стратегічне управління
Політекономія
Макроекономіка
Менеджмент
Податковий менеджмент
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru