Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Оцінка кредитного ризику банку ПАТ «БТА Банк» (2014)

Курсова робота: Оцінка кредитного ризику банку ПАТ «БТА Банк» (2014)


 Оскільки кредитування традиційно є найбільш динамічним та найприбутковішими для банку видом операцій, воно пов’язане з високим рівнем ризику, що залежить від впливу значної кількості факторів та дій контрагентів, котрі точно передбачити неможливо. Тому у сучасних ринкових умовах проблема банківських кредитних ризиків набуває особливого значення.
 Зазначений аспект обумовив необхідність розробки банками ефективного кредитного ризик-менеджменту, аналізу сутності кредитного ризику, визначення факторів, які на нього впливають, а також системи оцінки такого ризику. Як свідчить практика, існує велика кількість методів оцінки кредитного ризику, але через низку об’єктивних та суб’єктивних причин (недостатня кваліфікованість ризик-менеджменту, неналежний рівень теоретичних та методологічних основ управління кредитним ризиком та ін.) банк не в змозі їх використати і тим самим захистити себе від ризику, що свідчить про актуальність обраної теми. 
 Актуальність досліджуваної проблеми підтверджується й тим, що даному питанню присвячена значна кількістю наукових праць, в яких з різною мірою повноти висвітлені основні аспекти сутності кредитних ризиків банку, їх класифікація, підходи до управління та оцінки. Зокрема, проблематикою ризиковості кредитних операцій займалися: І.В.Сало [34], А.О.Єпіфанов [10], Т.А.Васильєва, С.М.Козьменко [35], Л.А.Бондаренко [3], О.А.Криклій, Н.Г.Маслак [15], В.А.Фурсова [37] та ін.  
 Метою роботи є визначення сутності кредитного ризику, дослідження методів управління та пошук сучасних науково обґрунтованих способів оцінки кредитних ризиків з метою мінімізації їх негативного впливу на банк.
 Для  реалізації даної мети виникла необхідність постановки та вирішення наступних завдань:
  з’ясувати економічну сутність поняття «кредитний ризик», дослідити існуючі класифікації кредитного ризику банківської діяльності, виявити та систематизувати фактори впливу та причини виникнення кредитного ризику банку;
 здійснити аналіз поняття «управління кредитним ризиком», вивчити основний механізм проведення оцінки кредитного ризику як ключової ланки етапу управління ризиками в банку, дослідити сучасні методи та інструменти оцінки індивідуального та портфельного кредитного ризику;
 визначити основну роль і функції елементів організаційної структури банку, а також сформувати комплексне уявлення про інформаційне забезпечення в процесі оцінки кредитними ризиками;
 виявити можливі шляхи вдосконалення оцінки кредитних ризиків банками шляхом удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника на основі аналізу грошових потоків та з урахуванням позабалансових рахунків;
 провести оцінку фінансового стану ПАТ «БТА Банк», а саме: здійснити загальну характеристику банку, а також провести оцінку його фінансових результатів, фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності банку.
 Об’єктом дослідження є процес оцінки кредитного ризику банківської діяльності. У свою чергу, предметом виступають теоретико-методичні засади та інструментарій здійснення оцінки кредитного ризику на основі дослідження оцінки індивідуального та  портфельного ризиків банку.
 У процесі написання курсової роботи застосовувалися такі загально- та конкретно-наукові методи дослідження, як аналіз та синтез; індукція, дедукція; групування; економічний аналіз; графічний аналіз; табличний метод; конкретизація, порівняння тощо.
 Теоретико-інформаційна база дослідження формується банківським законодавством, інструкціями та положеннями НБУ, підручниками, навчальними посібниками, монографіями, статтями з періодичних видань, статистичними даними НБУ тощо.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ БАНКУ
1.1. Загальна характеристика кредитного ризику банку
1.2. Система оцінки кредитного ризику банку
1.3. Організаційно-інформаційне забезпечення оцінки кредитних ризиків банку
Висновки за розділом 1
РОЗДІЛ 2.ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ
2.1. Удосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальника на основі аналізу грошових потоків
2.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника-суб’єкта господарювання з урахуванням позабалансових рахунків
Висновки за розділом 2
РОЗДІЛ 3.АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «БТА БАНК»
3.1. Загальна характеристика діяльності ПАТ «БТА Банк»
3.2. Оцінка фінансових результатів діяльності ПАТ «БТА Банк»
3.3. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності ПАТ «БТА Банк»
Висновки за розділом 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


Специфічні елементи, що формують систему кредитного ризику банку 
Рівні кредитного ризику банку щодо їх оцінки
Фактори, що спричиняють кредитні ризики в банку 
Фактори індивідуального кредитного ризику 
Етапи управління кредитним ризиком 
Визначення показника ризику кредиту, наданого боржнику-юридичній особі 
Моделі та методи оцінки кредитного ризику (підходи до оцінки кредитоспроможності позичальників)
Класифікація методів оцінки ризику кредитного портфелю банку 
Динаміка сукупних активів та кредитного портфеля банківської системи України станом на 01.01.2010 – 01.01.2014, млн. грн. 
Аналіз кредитного ризику банків України, 01.01.2010-01.01.2014 
Організаційна структура банку в контексті управління кредитним ризиком 
Формування чистого грошового потоку ПрАТ «Прилуцький хлiбозавод» за період 2011 – 2012 рр., тис. грн. 
Характеристика методів аналізу грошових потоків підприємства 
Розрахунок основних показників та коефіцієнтів ефективності формування грошових потоків підприємства 
Аналіз показників ефективності формування грошових потоків ПрАТ «Прилуцький хлiбозавод» за період 2011 – 2012 рр. 
Аналіз коефіцієнтів ефективності формування грошових потоків ПрАТ «Прилуцький хлiбозавод» за період 2010 – 2011 рр.
Розрахунок основних показників ліквідності та фінансової стійкості підприємства 
Розрахунок основних показників ліквідності підприємства з врахуванням позабалансових ризиків 
Розрахунок основних показників фінансової стійкості підприємства з врахуванням позабалансових ризиків 
Динаміка загального обсягу власного капіталу та активів ПАТ «БТА БАНК» станом на 01.01.2012-01.01.2014 рр., тис. грн.
Динаміка структури загального обсягу пасивів ПАТ «БТА БАНК» станом на 01.01.2012-01.01.2014 рр., %
Динаміка та структура кредитного портфеля ПАТ «БТА БАНК» станом на 01.01.2012-01.01.2014 рр.
Динаміка структури доходів ПАТ «БТА БАНК» 2011-2013 рр., тис. грн.
Динаміка та структура витрат ПАТ «БТА БАНК» за 2011-2013 рр.
Динаміка фінансового результату ПАТ «БТА БАНК» за 2011-2013 рр.
Показники ефективності діяльності за 2011-2013 рр., %
Динаміка показників ліквідності з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр., %
Огляд визначень категорії «кредитний ризик» 
Види класифікацій кредитних ризиків 
Класифікація кредитних ризиків банківської установи 
Характеристика факторів кредитного ризику банку 
Оцінка кредитного ризику згідно Базеля ІІ 
Моделі комплексної оцінки кредитоспроможності клієнта 
Показники для проведення статистичної оцінки сукупного портфельного кредитного ризику банку 
Порівняння моделей оцінки сукупного кредитного ризику портфеля
Динаміка та структура пасивів ПАТ «БТА БАНК»  з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р
Динаміка та структура власного  капіталу ПАТ «БТА БАНК» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Динаміка та структура зобов'язань ПАТ «БТА БАНК»  з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Динаміка та структура активів ПАТ «БТА БАНК» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Динаміка фінансових результатів ПАТ «БТА БАНК» за 2011-2013 рр.
Динаміка та структура доходів ПАТ «БТА БАНК» за 2012-2013 рр.
Динаміка та структура витрат ПАТ «БТА БАНК» за 2012-2013 рр.
Динаміка показників ефективності діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2011-2013 рр.
Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «БТА БАНК» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Динаміка показників ділової активності ПАТ «БТА БАНК» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р., %
Динаміка показників ліквідності ПАТ «БТА БАНК»з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.,%


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   30
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (04.06.2014)
Переглядів: 218 | Теги: ризик, кредитоспроможність позичальника, кредитний ризик, Кредитоспроможність, бта банк
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru