Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Оцінка конкурентоспроможності банку на прикладі ПАТ «Альфа-Банк» (2014)

Курсова робота: Оцінка конкурентоспроможності банку на прикладі ПАТ «Альфа-Банк» (2014)


 У сучасних умовах ведення банкiвського бiзнесу на фонi негативних полiтичних та економiчних процесiв, характерними рисами яких, для України, є пiдвищення банкiвських ризикiв, збiльшення проблемної заборгованостi за кредитами, падiння довiри до банкiв з боку вкладникiв та масового вiдпливу коштiв iз банкiвських рахункiв, прiоритетними завданнями є досягнення та збереження високого рiвня конкурентоспроможностi вiтчизняних банкiвських установ як на внутрiшньому, так i на зовнiшнiх (регiональних, свiтовому) фiнансових ринках.  Крiм того, ефективнiсть iнтеграцiї нацiональної банкiвської системи до свiтових ринкiв фiнансових послуг напряму залежить вiд спроможностi вiтчизняних банкiвських установ успiшно конкурувати на ринку банкiвських послуг в умовах постiйної змiни зовнiшнього середовища. Конкурентоспроможнiсть банкiв є узагальнюючим показником фiнансової стiйкостi й стабiльностi банкiвської установи та її здатностi забезпечити собi провiднi позицiї в умовах високої конкуренцiї. 
 Актуальнiсть даної теми полягає у розробцi методичних засад аналiзу конкурентоспроможностi, якi повиннi орiєнтуватися на зовнiшнє та внутрiшнє середовище, а також бути адаптованими до змiн факторiв, що впливають на конкурентнi позицiї банкiвської установи.  
 Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування конкурентоспроможностi банку, визначення основних методичних пiдходiв щодо її аналiзу, удосконалення оцiнки та пошук альтернативних джерел її пiдвищення.
 Поставлена мета передбачає вирiшення наступних завдань:
 – iдентифiкувати сутнiсть поняття «конкурентоспроможнiсть банку» та визначити основних  факторiв впливу на неї;
 – обґрунтувати методичнi засади аналiзу конкурентоспроможностi;
 – визначити органiзацiйно-iнформацiйне забезпечення аналiзу конкурентоспроможностi банку;
 – визначити сучаснi пiдходи щодо аналiзу конкурентоспроможностi;
 – дослiдити напрями пiдвищення аналiзу конкурентоспроможностi;
 – провести оцiнку фiнансового стану ПАТ КБ «АЛЬФА-БАНК».
 Об’єктом курсової роботи виступає конкурентоспроможнiсть банку. Предметом дослiдження є методичнi пiдходи щодо аналiзу конкурентоспроможностi банку.
 У ходi дослiдження були використанi такi методи як: 
 – аналiз та синтез  - для теоретичного обґрунтування конкурентоспроможностi  банку);
 – системний – визначення конкурентоспроможностi банку у тiсному зв’язку з конкурентоспроможнiстю держави, банкiвської системи та банкiвського продукту банку;
 – абстрагування – виявлення найбiльш суттєвих сторiн дослiдження та вiдхиленнi несуттєвих.
 – графiчний та табличний – використовується для наочного зображення даних, вивченнi тенденцiй змiн та дослiдженнi взаємозв’язку мiж аналiзованими показниками;
 – статистичний – застосовується для дослiдження фiнансового стану банку на основi фiнансової звiтностi;
 – економiко-статистичний метод - для оцiнки рiвня конкурентоспроможностi банку;
 – метод порiвняння - для здiйснення порiвняльного аналiзу рiвня конкурентоспроможностi ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та iнших банкiв.
 Дослiдженню питання конкурентоспроможностi установ, та банку зокрема присвяченi працi таких науковцiв як: Фомiн I., Заруба Ю. О., Дубовик О. В., Шпиг Ф. I., Глiнський Є. Г., Мiрошниченко О. В., Лютий I. О., Дребот Н. П., Сергеєнкова А. А., Луговцев Р. Ю., Парасiй – Вергуненко I, М.,  Волошко I. Бадак А. С., та iн. 
 Методологiчну базу щодо написання даної роботи склали науковi статтi українських та зарубiжних вчених, тези доповiдей мiжнародних конференцiй, офiцiйнi матерiали Нацiонального банку України, Асоцiацiї українських банкiв, данi рiчної фiнансової звiтностi ПАТ КБ «АЛЬФА-БАНК», а також iнформацiйнi матерiали глобальної мережi Iнтернет. 


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИЧНI ЗАСАДИ АНАЛIЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI БАНКУ
1.1. Загальна характеристика конкурентоспроможностi банку
1.2. Методичнi основи аналiзу конкурентоспроможностi банку
Висновки за роздiлом 1
РОЗДIЛ 2. ШЛЯХИ ПIДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI БАНКУ 
2.1. Оцiнка конкурентоспроможностi ПАТ КБ «АЛЬФА-БАНК»
2.2. Методи забезпечення конкурентоспроможностi банку
Висновки за роздiлом 2
РОЗДIЛ 3. ОЦIНКА ФIНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ КБ «АЛЬФА-БАНК»
3.1. Загальна характеристика дiяльностi ПАТ КБ «АЛЬФА-БАНК»
3.2. Оцiнка фiнансових результатiв дiяльностi банку
3.3. Оцiнка фiнансової стiйкостi, дiлової активностi та лiквiдностi банку
Висновки за роздiлом 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунок – Пiдходи, щодо визначення поняття «конкурентоспроможнiсть банку»
Рисунок - Склад i взаємозв’язки факторiв конкурентоспроможностi банку 
Таблиця – Бальна шкала показникiв оцiнки конкурентоспроможностi банкiв 
Рисунок – Конкурентнi позицiї банкiв за перiод з 2011 по 2013 рр.
Рисунок – Система забезпечення конкурентоспроможностi банку
Рисунок - Методи забезпечення конкурентоспроможностi банку
Рисунок – Розподiл власникiв iстотної участi в банку ПАТ КБ «Альфа-Банк»
Рисунок – Динамiка чистого прибутку ПАТ «Альфа-Банк» протягом 2011 – 2013 рр.,тис. грн.
Рисунок – Динамiка та структура доходiв ПАТ «Альфа-Банк» протягим 2011 – 2013 рр.
Таблиця – Методичнi пiдходи щодо визначення поняття «конкурентоспроможнiсть банку»
Рисунок – Етапи iнтегральної оцiнки конкурентоспроможностi банку 
Таблиця – Систематизацiя показникiв в залежностi вiд групи факторiв, що здiйснюють вплив на конкурентоспроможнiсть банку вiдповiдно до iнтегральної оцiнки
Рисунок – Визначення конкурентної позицiї банку
Рисунок – Механiзм забезпечення конкурентоспроможностi банку
Таблиця − Динамiка та структура пасивiв ПАТ КБ "Альфа-Банку" банку  з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динамiка та структура власного  капiталу Х банку з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динамiка та структура зобов'язань ПАТ «Альфа-Банку»  з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динамiка та структура активiв ПАТ «Альфа-Банку»з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динамiка фiнансових результатiв ПАТ «Альфа-Банк» банку за 2011 -.2013 рр.
Таблиця − Динамiка та структура доходiв ПАТ «Альфа-Банк» за 2012 -.2013 рр.
Таблиця − Динамiка та структура витрат ПАТ «Альфа-Банк» за 2011 -.2013 рр.
Таблиця − Динамiка показникiв ефективностi дiяльностiПАТ «Альфа-Банк» за 2011 -.2013 рр.
Таблиця − Динамiка показникiв фiнансової стiйкостiПАТ «Альфа-Банк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динамiка показникiв дiлової активностiПАТ «Альфа-Банк» 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця − Динамiка показникiв лiквiдностiПАТ «Альфа-Банкз 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   73
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (04.06.2014)
Переглядів: 359 | Теги: альфа-банк, конкурентоспроможність банку, конкурентоспроможність
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru