Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Аналіз позикових коштів ВАТ «Дарницький завод залізобетонних конструкцій» (2014)

Курсова робота: Аналіз позикових коштів ВАТ «Дарницький завод залізобетонних конструкцій» (2014)


 Актуальність теми. В умовах ринкової економіки ефективність діяльності підприємств у довгостроковому періоді, високі темпи їхнього розвитку, підвищення конкурентноздатності в значній мірі визначаються рівнем використання фінансових ресурсів. В даний час їм досить складно розраховувати на якісну виробничу і торгову діяльність без залучення позикових коштів. Маючи у своєму розпорядженні кошти кредиторів, підприємство повинне забезпечити не тільки додаткове одержання прибутку, збереження і зворотність грошей, але й ліквідність його активів в цілому. Тому одним з найважливіших напрямків фінансової політики підприємства на сучасному етапі є формування стратегії підвищення ефективності використання позикових коштів, що повинна бути спрямована на забезпечення високих темпів зростання прибутку, мінімізацію комерційних ризиків, забезпечення необхідної ліквідності підприємства. 
 Використання позикових коштів на підприємствах до 90-х років найчастіше розглядалося з позиції забезпечення умов для виконання ними державних планових завдань. Такої точки зору дотримувалася більшість провідних економістів того часу, у тому числі Н.Д.Барковський, В.А.Зайденварг, П.І.Новосьолов, А.М.Чебланов, І.І.Шрайбер, і багато інших. Пізніше, тобто з початком трансформації економіки, думки економістів з даної проблеми змінилися і позикові кошти стали розглядатися з позиції підприємства як об'єкта економіки, що бажає одержати максимальний економічний ефект від своєї діяльності. Такі вчені, як М.І.Баканов, В.В.Петров,  О.С.Стоянова, і багато інших, при аналізі й оцінці ефективності використання позикових коштів в основному використовують систему розрахунку різних коефіцієнтів. Такий підхід має недоліки і повною мірою не може бути застосований для економіки трансформаційного періоду України, тому що нормальні значення більшості коефіцієнтів у світовій практиці, для підприємств України є завищеними чи заниженими. І як наслідок, або обмеження значень коефіцієнтів повинні бути змінені, або в коефіцієнти повинні вноситися корективи. Дуже важлива для всіх підприємств проблема планування залучення і використання позикових коштів у дослідженнях сучасних економістів часто опускається.
 Особливий інтерес представляють роботи ряда вчених: І.А.Бланка, В.А.Забродського, В.Я.Заруби, М.О.Кизима, Т.С.Клебанової, В.В.Ковальова, В.І.Скурихіна, які у рішенні окремих задач фінансової сфери використовують кількісні методи.
 Актуальність планування залучення позикових коштів в оборот підприємств, висока залежність кінцевих результатів діяльності від їхнього використання, недостатня розробленість теоретичних і методичних положень з аналізу, оцінки і прогнозування ефективності використання позикових коштів на підприємствах обумовила вибір теми роботи.
 Мета і задачі дослідження. Метою роботи є аналіз теоретичних основ, методичних і практичних рекомендацій із залучення й ефективного використання позикових коштів на підприємствах в умовах структурної трансформації економіки України на основі сучасних засобів їхнього аналізу і прогнозування.
 Для досягнення поставленої в роботі мети поставлені такі задачі:
  розкрити сутність та провести класифікацію позикових коштів підприємства;
  визначити фактори, що визначають потребу підприємства в позиковому капіталі;
  дослідити методи аналізу позикових коштів підприємства;
  розкрити методичні підходи до обґрунтування потреби підприємства в позикових коштах;
  провести аналіз складу та структури позикового капіталу підприємства;
  здійснити аналіз ефективності залучення позикових коштів;
  провести аналіз ефективності використання позикових коштів;
  обґрунтувати потребу підприємства в позиковому капіталі в майбутньому.
 Об'єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є система виробничих відносин і позикових відносин як форми їх виразу в умовах ринкової трансформації економіки України.
 Предметом дослідження є аналіз формування, використання та планування позикових коштів на матеріалі ВАТ „ДЗБК”.
 Методологічна основа дослідження базується на системному методі пізнання, згідно з яким всі процеси і явища аналізуються у взаємозалежності, взаємозв'язку та розвитку. Для цього поєднуються загальнонаукові та спеціальні методи, взаємодія абстрактного й конкретного, аналізу й синтезу, історичного й логічного, індукції й дедукції, статистичні порівняння. При вирішенні завдань дослідження використовувались економіко-статистичні методи, порівняльний аналіз, вибіркові обстеження з наступним синтезом їх результатів.
 Інформаційну базу дослідження складають законодавчі й нормативні акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, методичні та інструктивні матеріали, дослідження вітчизняних і зарубіжних фахівців в галузі позикових відносин.


ЗМІСТ


Вступ
1. Теоретичні основи аналізу та планування залучення позикових коштів підприємства
1.1. Сутність та класифікація позикових коштів підприємства
1.2. Фактори, що визначають потребу підприємства в позиковому капіталі
1.3. Методи аналізу позикових коштів підприємства
1.4. Методичні підходи до обґрунтування потреби підприємства в позикових коштах
2. Аналіз залучення позикових коштів
2.1. Аналіз складу та структури позикового капіталу підприємства
2.2. Аналіз ефективності залучення позикових коштів    
2.3. Аналіз ефективності використання позикових коштів
Висновки
Література    
Додатоки


Рисунки та таблиці:


 • Форми та види кредитів, що надаються підприємствам
 • Напрями аналізу позикового капіталу
 • Класифікація позикового капіталу підприємства за джерелами утворення
 • Методика розрахунку показників фінансової  стійкості
 • Інформація, що публікується ВАТ „Дарницький завод ЗБК” у друкованих виданнях
 • Інформація про основну продукцію ВАТ „Дарницький завод ЗБК” за 2012 рік
 • Обсяг кредитних ресурсів ВАТ “Дарницький завод ЗБК” за 2010-2012 рр.
 • Аналіз структури кредитних ресурсів ВАТ “Дарницький завод ЗБК” за 2010-2012 рр.
 • Показники динаміки окремих складових кредитних ресурсів підприємства ВАТ “Дарницький завод ЗБК” за період 2010 – 2012 рр.
 • Аналіз структури поточних зобов’язань ВАТ “Дарницький завод ЗБК” за 2010-2012 рр.
 • Динаміка поточних зобов’язань ВАТ “Дарницький завод ЗБК” за 2010 –2012 рр.
 • Аналіз динаміки поточних зобов’язань ВАТ “Дарницький завод ЗБК” за 2010-2012 рр.
 • Співвідношення власних і кредитних ресурсів ВАТ “Дарницький завод ЗБК” за 2010-2012 рр.
 • Показники динаміки оборотних коштів досліджуваного підприємства за 2010-2012 рр. 
 • Аналіз змін у складі оборотних активів ВАТ “Дарницький завод ЗБК” за 2010-2012 рр. 
 • Динаміка величини власних оборотних коштів ВАТ “Дарницький завод ЗБК” за 2010 - 2012 рр.
 • Показники, що характеризують забезпеченість підприємства ВАТ “Дарницький завод ЗБК” оборотними засобами за 2010- 2012 рр .
 • Показник фінансової стійкості ВАТ“Дарницький завод ЗБК” за 2010-2012 рр.
 • Показники кратності відсотків ВАТ “Дарницький завод ЗБК” за 2010 – 2012 рр.
 • Показники оборотності кредитних ресурсів ВАТ“Дарницький завод ЗБК за 2010- 2012 рр.
 • Показник оборотності кредитних ресурсів ВАТ “Дарницький завод ЗБК” за 2010 –2012 рр.
 • Розрахунок показника рентабельності кредитних ресурсів для ВАТ “Дарницький завод ЗБК” за період 2010 – 2012 рр.
 • Рентабельність кредитних коштів ВАТ “Дарницький завод ЗБК” за період 2010-2012 рр.
 • Баланс ВАТ “Дарницький завод ЗБК”  2010-2012 рр.
 • Звіт про фінансові результати ВАТ “Дарницький завод ЗБК” 2010-2012 рр.
 • Надходження коштів на розрахунковий рахунок ВАТ “Дарницький завод ЗБК” за 2010-2012 рр.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   43
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   33 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (11.06.2014)
Переглядів: 292 | Теги: аналіз підприємства, аналіз капіталу, аналіз позикових коштів
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru