Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Аналіз ліквідності банку ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (2014)

Курсова робота: Аналіз ліквідності банку ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (2014)


 Ключові проблеми (дисбаланси в структурі активів і пасивів за строками, чутливість операційного грошового потоку до стану економічного та операційного середовищ, а також значний рівень проблемних активів) зберігають тиск на ліквідність банків України. 
 Зважаючи на зазначене, в таких умовах актуалізується проблема забезпечення достатнього рівня ліквідності банків, що вимагає, зокрема, аналітичного обґрунтування управлінських рішень щодо планування потреби у ліквідних коштах, визначення оптимальних джерел покриття дефіциту ліквідності та розміщення надлишку ліквідних коштів у найбільш дохідні напрямки. 
 Метою курсової роботи є розробка науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення аналітичного забезпечення управління ліквідністю банку на сучасному етапі розвитку банківської системи України.
 Для досягнення оставленої мети були поставлені та виконані наступні завдання:
 - визначено сутність поняття «ліквідність банку» та систематизовано  фактори впливу на неї;
 - охарактеризовано технологію та методи аналізу ліквідності банку відповідно до системного підходу;
 - досліджено організацію та інформацію, необхідну для аналізу ліквідності банку;
 - сформовано рекомендації щодо вдосконалення аналізу ліквідності банків на сучасному етапі розвитку банківської системи України;
 - проведено аналіз фінансового стану ПАТ КБ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», в тому числі надано загальну характеристику його діяльності, оцінено його фінансові результати, фінансову стійкість, ділову активність та ліквідність.
 Об’єктом дослідження є ліквідність банку.
 Предметом дослідження є аналітичне забезпечення аналізу ліквідності банку в сучасних умовах розвитку банківської системи України.
 Методи, які були використані при написанні курсової роботи: метод порівняння (порівняння поглядів різних дослідників на поняття «ліквідність банку»; фактори, що впливають на ліквідність банку); метод узагальнення (узагальнення підходів до визначення методів аналізу ліквідності банку); метод групування (при групуванні факторів впливу на ліквідність банків України; методів аналізу ліквідності банку); методи горизонтального, вертикального, коефіцієнтного аналізу (при вивченні фінансового стану ПАТ КБ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»); методи табличного та графічного зображення даних (при вивченні фінансового стану ПАТ КБ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»).
 Теоретико-інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, що регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, статті економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів з питань управління ліквідністю банку, фінансова та статистична звітність фінансового стану ПАТ КБ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», дані банківського нагляду Національного банку України.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ
1.1. Сутність поняття «ліквідність банку» та фактори, що на неї впливають 
1.2. Система аналізу ліквідності  банку
1.3. Організаційне та інформаційне забезпечення аналізу ліквідності  банку 
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ  БАНКУ 
2.1. Удосконалення методичного підходу до розрахунку рівня ризику ліквідності банку
2.2. Запровадження комплексу заходів за результатами розрахунку рівня ризику ліквідності банку
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ КБ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» 
3.1. Загальна характеристика діяльності ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» 
3.2. Оцінка фінансових результатів діяльності ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» 
3.3. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» 
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ 


Таблиця – Підходи до визначення поняття «ліквідність банку»
Рисунок – Сутність та структуризація ліквідності банку
Рисунок – Фактори впливу на ліквідність банку 
Рисунок – Класифікація аналізу ліквідності банку
Таблиця – Загальна характеристика інформаційного забезпечення аналізу ліквідності банку
Рисунок – Комплекс заходів за результатами розрахунку рівня ризику ліквідності банку
Рисунок – Структура комплексу заходів за результатами розрахунку рівня ризику ліквідності банку 
Таблиця – Заходи з управління активами для забезпечення ліквідності банку
Таблиця – Заходи з управління пасивами для забезпечення ліквідності банку
Таблиця – Заходи з управління витратами для забезпечення ліквідності банку 
Рисунок – Динаміка складових власного капіталу ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» з 01.01.2012 по 01.10.2014, тис. грн. 
Рисунок – Динаміка і структура зобов’язань ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» з 01.01.2012 по 01.10.2014, тис. грн.
Рисунок – Динаміка основних складових активів ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» з 01.01.2012 по 01.10.2014, тис. грн.
Рисунок – Динаміка основних статей доходів ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» за 2011-2013 рр., тис. грн.
Рисунок – Динаміка основних статей витрат ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» за 2011-2013 рр., тис. грн.
Рисунок – Динаміка фінансових результатів ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» за 2011-2013 рр., тис. грн.
Рисунок – Динаміка показників ефективності діяльності ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» порівняно з середньогалузевими, за 2011-2013 рр.
Таблиця − Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014  
Таблиця – Динаміка показників, що характеризують ліквідність балансу ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» за період з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Визначення терміну «ліквідність банку»
Таблиця – Показники ліквідності балансу банку
Таблиця – Методи розрахунку VаR
Рисунок – Класифікація стрес-тестів на рівні портфелів окремого банку
Таблиця – Сутність методів стрес-тестування ліквідності банку
Таблиця – Недоліки методів стрес-тестування ліквідності банку
Рисунок – Етапи аналізу ліквідності банку за Ю. Б. Левіною
Таблиця – Загальна характеристика аналізу ліквідності банку на кожному рівня управління 
Таблиця – Динаміка та структура пасивів ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» з 01.01.2012 по 01.01.2014 
Таблиця – Динаміка та структура власного капіталу ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура зобов’язань ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура активів ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура доходів ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка та структура витрат ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка фінансових результатів ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка ефективності діяльності ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» з 01.01.2012 по 01.01.2014
Таблиця – Динаміка показників ділової активності ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» з 01.01.2012 по 01.10.2014
Таблиця – Динаміка показників використання активів ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» по 1-й групі банків та системі в цілому за 2011-2013 рр., тис. грн.
Таблиця – Динаміка показників використання зобов’язань ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» по 1-й групі банків та системі в цілому за 2011-2013 рр., тис. грн.
Таблиця – Динаміка показників використання власного капіталу ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» по 1-й групі банків та системі в цілому за 2011-2013 рр., тис. грн.


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   91
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (04.06.2014)
Переглядів: 273 | Теги: ліквідність, Сбербанку Росії, управління ліквідністю банку, управління ліквідністю, ліквідність банку
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0



Рейтинг@Mail.ru