Головна » Навчальні матеріали » ІНДЗ (КПІЗи) » Соціальне страхування

Соціальне страхування варіант №2 (по списку 16)

4. Яка роль соціального партнерства у вирішенні соціальних проблем
 Сьогодення свідчить про економічну кризу на Україні, а в наслідок цього відбувається скорочення можливостей для розвитку соціального потенціалу підприємств, територій, галузей. В контексті вирішення проблем у сфері соціально-трудових відносин та забезпечення соціального розвитку України вирішального значення набуває удосконалення відносин соціального партнерства.
 Соціальне партнерство – взаємодія роботодавців, найманих працівників в особі профспілок, які захищають їх права, і органів державної влади та місцевого самоврядування з метою вироблення, і прийняття рішень з соціально—трудових питань, недопущення конфліктів і забезпечення суспільної злагоди[2].
 На ринку праці велике значення мають відносини між профспілками трудящих і об’єднаннями підприємців (роботодавцями). Ці відносини регулюються не  тільки  законами, але і стандартами етики, методами рішення спірних питань, нарешті, психологією соціального партнерства. Партнерські відносини між профспілками і підприємцями  складаються не просто. У найкращому разі підприємці терплять “слухняні” профспілки, і рішуче виступають проти незалежних”. Далеко не випадково, що в нових економічних  структурах найчастіше відсутні незалежні профспілкові організації трудящих. На жаль, і самі профспілки не проявляють особливої активності, не мають своєї наступальне лінії, а в сфері приватного бізнесу їхня діяльність практично непомітна
 Суб’єктами соціального партнерства як певного типу соціально-трудових відносин є власники, підприємці й наймані робітники, а також їх представники, які виступають на ринку праці у відповідні відносини по питанню купівлі-продажу робочої сили і характеризуються як незалежні, рівноправні сторони [2]. Цей “трикутник” у світовій практиці одержав назву “трипартизм”, що в перекладі  означає “три частини”. Першим суб’єктом  системи “трипартизму” виступають профспілки, які представляють найбільш рухливий елемент трудових відносин-найманих робітників  і захищають  їхні  інтереси в  області  зайнятості,  умов й  оплати праці,  сприяючи цим  відтворенню робочої сили. Призначення  профспілок  полягає  в  тому що  вони не дозволяють роботодавцю  опустити  вартість  робочої  сили  нижче  її мінімальної межі. Для цього профспілки використовують  різні форми  методи відстоювання інтересів найманих робітників
 Самою головною справою профспілок варто визнати виконання ними функції представництва і захисту законних прав і інтересів працівників, тобто  охорону  прав, що  включає в себе діяльність по недопущенню адміністративного сваволя відносно працівників, поліпшенню умов їхньої праці та побуту , за рішенням різноманітних соціальних проблем. Ступінь реалізації  цієї функції-головний  критерій оцінки їхніх дій.  Історичний досвід  поки  не породив іншої масової неполітичної  організації працюючих, яка б в своїй діяльності була спрямована саме на захист їхніх прав й інтересів.
 Професійні спілки, їх об’єднання повинні виявляти більшу активність у наступних питаннях: розробці  та  контролі  за виконанням  державної політики  зайнятості, державних,  галузевих,  територіальних  та  інших програм, спрямованих на забезпечення зайнятості населення, нормативно- правових актів з питань зайнятості населення та трудової міграції; проведенні спільної з роботодавцями, їх об’єднаннями, органами виконавчої  влади  та  органами місцевого  самоврядування консультації з питань  зайнятості  населення;  розробці  заходів щодо  забезпечення зайнятості  та соціального  захисту  працівників,  які  вивільняються  з підприємств,  установ, організацій;  здійсненні  контролю  за  виконанням законодавства про зайнятість населення. Всеукраїнські профспілки та їх об’єднання  беруть  участь  в  управлінні соціальним  страхуванням  як представники  застрахованих осіб. Дана  організація має право  вносити органам державної  влади, органам місцевого самоврядування, роботодавцям  та  їх  об’єднанням пропозиції щодо  забезпечення  зайнятості населення,  в  тому  числі перенесення  строків,  тимчасового припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників[3]
 Профспілки,  їх  об’єднання  беруть  участь  у  визначенні  головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму , а також мінімальних розмірів  заробітної плати,  пенсій,  соціальних  виплат, політики  ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які  забезпечують гідне життя  і вільний розвиток людини та соціальний захист  у  разі повної,  часткової  або  тимчасової втрати  працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених  законом[1]. 
 Дана організація та їх об’єднання управляють державним соціальним страхуванням, а із  введенням  в дію  законів України  з  окремих  видів державного соціального страхування відповідно до Основ законодавства України про  загальнообов’язкове державне  соціальне  страхування  як представники застрахованих осіб за принципами соціального партнерства беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням. 
 Також  вони мають  право  одержувати  безоплатно  інформацію  від роботодавців або  їх  об’єднань,  органів  державної  влади  та  органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально- економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ або організацій. Зазначена інформація має бути надана у десятиденний термін. А також мають право  безоплатно  одержувати  від Державного комітету статистики України  статистичні  дані  з  питань  праці  та  соціально-економічних питань, а також виробничого та невиробничого травматизму , профзахворювань.

29. Розкрийте напрями покращення ефективності використання фінансових ресурсів бюджету Пенсійного фонду України
 Актуальним завданням сучасного етапу соціально-економічних перетворень у нашій державі є радикальне реформування пенсійної системи, що має важливе значення для забезпечення сталого розвитку України, подолання наслідків фінансової-економічної  кризи,  підвищення рівня соціального забезпечення пенсіонерів.  Незважаючи на те, що до сьогодні було здійснено низку важливих для подальшого розвитку пенсійної системи перетворень, започаткована пенсійна реформа далеко не завершена: по-перше, пенсія не убезпечує  від бідності; по-друге, система залишається соціально несправедливою; по-третє, не відбулося детінізації заробітків  і доходів загалом; по-четверте, Пенсійний фонд України не може обійтися без дотацій із бюджету тощо. Частка пенсійних видатків у ВВП стрімко збільшується, а у 2009 року вона дорівнювала 18 % – це найвищий показник у світі.  
 На сьогодні кількість платників  внесків  на пенсійне  страхування складає 15,2 млн., а кількість пенсіонерів – 13,8 млн., тобто платник внесків фінансує 90,8 % середньої пенсії, а в деяких реґіонах і більше. Отже, зростає потреба в бюджетних дотаціях. У той же час переважна більшість сучасних пенсіонерів отримують низькі пенсії.  Зокрема,  55% пенсіонерів отримують пенсії не вище 800 грн., а їхня частка в загальній сумі видатків на виплату  пенсій становила лише 38 %.  Натомість  12% пенсіонерів  із  найвищими  пенсіями (понад 1500 грн.) отримують 28% загального обсягу місячних видатків на виплату пенсій. До цієї групи належать переважно особи, яким пенсії призначено за окремими законами (державні службовці, судді, науковці, журналісти тощо), та пенсіонери, які працювали на підземних роботах. Тільки 3200 пенсіонерів одержують дійсно високі пенсії – понад 10000 грн. Таким чином, вкрай актуальним для України є подальше проведення пенсійної реформи:  введення накопичувального рівня, оптимізацію солідарної пенсійної системи та подальший розвиток недержавного пенсійного забезпечення[9].
 Видатки Пенсійного фонду, починаючи  із 2005 року, різко зросли. У 2004 році вони становили 36,2 млрд грн, а в 2007 -101,9 млрд грн. На 2009 рік передбачено 164,1 млрд грн. Це в 1,6 раза більше, ніж  в 2007-му  і  в 4,5  раза  більше,  ніж  в 2004 році.  Поступово  обсяги  видатків  Пенсійного фонду стали наближатися до рівня доходів Держбюджету. У 2007 році вони становили 73,3 відсотка; у 2008 році - 75,6; на 2009 рік-84,5. 
 Разом із збільшенням видатків ПФУ, щороку ростуть трансферти Пенсійному фонду з Держбюджету. Якщо  у 2003  році  їх  обсяг  дорівнював  нулю,  в 2004  році - 5,9 млрд  грн,  то  в  бюджеті Пенсійного фонду 2009р. - 48,9 млрд грн, в тому числі для покриття дефіциту Пенсійного фонду -13,1 млрд грн.[7]. 
 Можливостями оздоровлення української пенсійної системи є обмеження пільгових внесків, оподаткування або обмеження розміру спеціальних пенсій, обмеження раннього виходу на пенсію. Необхідно ліквідувати диспропорції в пенсійному забезпеченні: розмір пенсії для всіх пенсіонерів повинен залежати не від статусу особи, не від закону, за яким  їй була призначена пенсія, а від розміру його заробітку та тривалості сплати страхових внесків, тобто важливим є зміцнення страхового принципу пенсійної системи
 Отже, потрібно шукати джерела нагромадження коштів для пенсійних потреб. Альтернативи пенсійній реформі немає. Тут термінове запровадження другого рівня накопичувальної системи  загальнообов'язкового  державного  пенсійного страхування, яке відкладається ще із 2007 року, може стати ключовим заходом, здатним вивести країну на новий рівень економічного розвитку, оздоровити фінансову ситуацію та дати поштовх до підйому[4]. 
 Внаслідок запровадження  загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи відбудуться такі позитивні зміни. 

 1.  Підвищиться  рівень  соціального  захисту  населення.  Система  накопичувального  пенсійного забезпечення  базується  на  індивідуальних  рахунках  учасників,  де  внески  розглядаються  як персональні заощадження, які вкладникам повернуть після досягнення пенсійного віку. 
 2. В країні з'являться довгострокові інвестиційні ресурси, акумульовані накопичувальною пенсійною системою,  які  будуть  використані  на  фінансування  розвитку  економічної  та  соціальної інфраструктури. 
 3. Знизиться  вартість  фінансових  ресурсів,  виникне  зацікавленість  вітчизняних  інвесторів  у розширенні  внутрішніх  запозичень  через  випуск  боргових  цінних  паперів (корпоративних, муніципальних та державних облігацій). 
 4. Запровадження другого рівня пенсійної  системи підштовхне розвиток недержавного пенсійного забезпечення та посилить інтерес громадян до інструментів фондового ринку, що дасть можливість переорієнтувати частину коштів зі споживчого ринку на фондовий, зв'яже надлишкову грошову масу, що перебуває в обігу, а отже, сприятиме подоланню інфляції. 
 5. Функціонування  другого  рівня  пенсійної  системи  сприятиме  фінансовій  стабільності  в  Україні шляхом  зміни  співвідношення  іноземного  та  українського  капіталу на фондовому ринку на  користь вітчизняного. Як свідчать розрахунки, бюджет Пенсійного фонду в разі поступового охоплення громадян залежно від  їхнього  віку  другим рівнем  накопичувальної  пенсійної  системи  втрат  не  відчує.  Йдеться про варіант,  коли  обов'язкові  платежі  до  другого  рівня  в  рік запровадження  системи  будуть здійснюватися  лише  на  користь  осіб, яким  цього  року  виповниться 40  років,  на  що  із  ПФУ  буде перерозподілено  майже 700  млн. гривень. Наступного року  коло розшириться  за  рахунок  осіб наступної  вікової  групи (39  років)  і  т. д. до  повного  охоплення  всього  зайнятого  населення  зі швидкістю відповідно до економічних можливостей держави. Для запровадження другого рівня пенсійної системи необхідно: прийняти Закон «Про запровадження накопичувальної  системи  загальнообов'язкового державного  пенсійного  страхування», передбачивши там перерахування обов'язкових страхових внесків до недержавних пенсійних фондів[5].

 Отже, для удосконалення ефективності використання коштів бюджету Пенсійного фонду України доцільно провести такі заходи[10]:

 1. Підвищити межу пенсійного віку шляхом встановлення однакового віку виходу на пенсію для чоловіків та жінов (60 років). Поряд з тим пом’якшення сприйняття населенням підвищення пенсійного віку, доцільно провести цей прцес поетапно, збільшуючи  пенсійний вік, щорічног на півроку.
 2. Перевести фінансування пільгових пенсій за рахунок страхових внесків. Нині при сплаті страхових внесків за одною ставкою , пільговики отримують вищі пенсії за досягнення молодшого віку, ніж працівники, котрі мають право на отримання звичайної пенсії за віком. Тому роботодавець, який має робочі місця із шкідливими умовами праці зобов’язаний відраховувати певну частку внесків на користь працівника в корпоративні пенсійні фонди які діятимуть в межах недержавного пенсійного забезпеченн
 3. Розробити та запровадити Пенсійний кодекс з метою врегулювання законодавчої бази пенсійного забезпечення
 4. Встановити страховий стаж для державних службовців та інших категорій в розмірі 25 років
 5. Запровадити єдиний метод визначення середнього заробітку для призначення пенсій
 6. Як і у розвинутих ринкових країнах мінімаль пенсія поинна бути встановлена на рівні прожиткового мінімуму, а максимальна – на рівні 3,5 прожиткових мінімумів

скачать Соціальне страхування варіант №2 (по списку 16)

Подібні роботи


Категорія: Соціальне страхування | Добавив: admin (04.04.2012)
Переглядів: 598 | Теги: варіант, 16), №2, (по, страхування, Соціальне, списку
Форма входа
Що шукаємо?
Правознавство
Контроль та ревізія в митних органах
Страхування
Фіскальне адміністрування
Фіскальна безпека
Інформаційні системи і технології
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Історія економіки та економічної думки
Маркетинг
Місцеві фінанси
Податкова система
Соціальне страхування
Менеджмент
Фінанси
Політологія
Світові торгові системи
Бюджетна система
Банківські операції
Фінансове регулювання ЗЕД
Українська мова
Гроші та кредит
Національна економіка
Центральний банк і грошово кредитна політика
Економіка і фінанси страхових фірм
Міжнародна економіка
Філософія
Статистика
Макроекономіка
Податкова система
Соціологія
Психологія і педагогіка
Інформатика
Міжнародний менеджмент
Менеджмент персоналу
Стратегічне управління
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru