Головна » Навчальні матеріали » Дисертації

Удосконалення маркетингових систем розподілу і економії енергоресурсів в процесах рудопідготовки (2014)

Дисертація: Удосконалення маркетингових систем розподілу і економії енергоресурсів в процесах рудопідготовки (2014)


 Актуальність роботи. Виробництво більшої частини продукції важкої промисловості в Україні здійснюється за рахунок підвищення питомих витрат енергоресурсів. Так, якщо до недавнього часу питома вага енергоресурсів у собівартості машинобудівної продукції складала близько 6%, то в нинішній час вона зросла до 35-50%, що в декілька раз перевищує аналогічні показника зарубіжних фірм. Це є основною причиною не конкурентноздатності нашої продукції на світовому ринку. Ось чому дуже актуальною є задача поліпшення використання енергоресурсів, забезпечення науково-технічної обґрунтованості норм їхніх витрат, налагодження чіткого контролю за їхнім дотриманням, здійсненням політики енергозбереження в усіх галузях народного господарства України.
 Сказане вище повною мірою стосується гірничорудної промисловості України, зокрема, процесів підготовки залізних руд до плавки.
 При цьому одним з найбільш енергомістких процесів рудопідготовки є збагачення корисних    копалин. Енергоспоживання    збагачувальними фабриками росте в зв'язку з розширенням виробництва, використанням сучасного технологічного обладнання, а також підвищенням якості збагачення руд, якого не можна досягти без впровадження комплексної системи автоматизації на всіх етапах технологічних ліній збагачення. Звідси видно, наскільки важливі аналіз, раціональне використання електроспоживання, науково обґрунтоване нормування, розподіл і прогнозування питомого видатку електроенергії в процесах рудо-підготовки.
 Щоб вирішити проблему економії енергоресурсів при оптимізації процесів збагачення руд, необхідно наступне:
 Провести маркетингові дослідження та встановити закономірності енергоспоживання окремими механізмами і технологічними операціями процесів збагачення і планування витрат електроенергії.
 Провести організаційно-технічні заходи з поліпшення розподілу і використання електричної енергії в процесах рудопідготовки.
 Актуальність роботи полягає у виконанні аналізу енергоспоживання на гірничо-збагачувальних підприємствах галузі, розробці основних напрямків і заходів зі зниження енерговитрат при підготовці залізних руд до плавлення; тому і в концепції розвитку гірничо-металургійного комплексу України до 2010 року сказано, що, „однією з основних умов розвитку гірничо-металургійного комплексу країни є переорієнтування виробничих   процесів   на ресурсозберігаючі технології..."
 В Україні прийнята комплексна програма енергозбереження в усіх галузях народного господарства. На жаль, на практиці не зроблено реальних кроків з її здійснення, тому і на сьогоднішній день проблема енергозбереження залишається дуже гострою і актуальною для нашої країни.
 Вирішенню цієї проблеми присвятили свої роботи відомі вчені Потураєв В.Н., Губін І.В., Темченко А.Г., Бережной М. М., Хорольський В.П., Бабець Є.К., Сокур М.І., Ткач В.В., Орел Т.В., Ковалко М.П., Денисюк С.П., Зайфрід Дітер.
 Але і на сьогоднішній день проблема енергозбереження залишається надзвичайно актуальною. Вона стала проблемою національної безпеки України і вимагає зосередження зусиль вчених і виробників для свого вирішення.
 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
 Тематика дисертаційної роботи відповідає закону України „Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки”, зокрема п.6 статті 7 „Нові технології і ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості і агропромисловому комплексі”. Робота виконана в рамках державної програми „Розвиток і реформування гірничо-металургійного комплексу України до 2010 року” та „Комплексної програми енергозбереження в усіх галузях народного господарства”. 
 Матеріали дисертації є узагальненням наукових результатів, отриманих автором при виконанні науково-дослідних робіт: „Дослідження і розробка інноваційних проектів підвищення якісних параметрів продуктів збагачення”, КЕІ КНЕУ, Кривий Ріг, 1999 р. (УДК 622.27: 621. 926. 9(339.13). „Дослідження і аналіз технології і устаткування для переробки і класифікації залізних руд з метою їх удосконалення і підвищення ефективності роботи”, МОН України, КДПУ імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2003 р. (УДК 622.27: 621. 926. 9, №ДР 01031U005000). „Розробка і дослідження нових конструкцій класифікуючих апаратів рудопомольних млинів”. МОН України, КДПУ імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2004 р. (УДК 622.27: 621. 926. 9, №ДР 0104U007028), „Маркетингові дослідження логістичної системи складського господарства ВАТ „КВБЗ” з метою розробки паспорта складського господарства та розробки рекомендацій по його вдосконаленню” МОН України, КДПУ імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2008 р.  (УДК 658.76, №ДР 80-07/0-10-11).
 Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є удосконалення систем розподілу   і   споживання   енергоресурсів   та  розробка науково - обґрунтованих заходів по енергозбереженню в процесах рудопідготовки.
 Досягнення     поставленої    мети     дисертаційного     дослідження
обумовлено необхідністю вирішення наступних задач:
 - проаналізувати стан проблеми енергоспоживання і економії енергоресурсів в світовій практиці і в Україні;
 - дослідити систему розподілу енергоресурсів в технологічній лінії збагачення руд як об'єкту енергоспоживання, з метою визначення закономірностей процесів енергоспоживання;
 - дослідити експертні, статистичні та експериментальні дані величин енергоспоживання і розподілу енергоресурсів в основних процесах переробки руди;
 - оцінити рівень енергоспоживання і витрат енергоресурсів на гірничо - збагачувальних комбінатах і впливу на них технологічних параметрів;
 - побудувати математичні моделі енергоспоживання основних об'єктів гірничо-збагачувального комплексу;
 - розробити науково-обгрунтовані заходи щодо удосконалення розподілу і економії енергоресурсів в процесах рудопідготовки і визначити їх економічну ефективність.
 Об'єктом досліджень  є  процес енергоспоживання, розподілу і економія енергоресурсів на гірничорудних підприємствах.
 Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні рекомендації щодо розподілу і економії енергоресурсів в виробничо-економічній діяльності гірничорудних підприємств.
 Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження стали класичні положення сучасної економічної теорії, математичної статистики і логістики, маркетингової політики розподілу. 
 В процесі роботи автором були використані такі методи як економічний аналіз, збір, узагальнення і аналіз статистичних даних; аналіз і узагальнення наукової інформації і звітних даних гірничих підприємств; методи експертних оцінок; експериментально статистичні методи дослідження, основані на математичній обробці даних, отриманих в результаті проведення експериментів безпосередньо на об'єктах.
 При проведенні досліджень були використані законодавчі і нормативні акти державних органів влади, статистичні дані міністерства статистики України і статистичні дані, зібрані і узагальнені автором безпосередньо на підприємствах.
 Наукова новизна отриманих результатів .....


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
1.1 Розподіл і споживання енергоресурсів у світовій практиці
1.2 Аналіз енергетичного потенціалу планети і України
1.3  Аналіз стану і причин нераціонального використання енергоресурсів в Україні
1.4 Основні світові тенденції в галузі енергозбереження
Висновки по розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В ПРОЦЕСАХ РУДОПІДГОТОВКИ
2.1 Основні положення проведення маркетингових досліджень 
2.2. Методика проведення аналізу енергоспоживання на збагачувальних  фабриках
Висновки по розділу
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ  РОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ (ПЕР) НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТАХ
3.1 Енергоємність гірничо-збагачувального виробництва України 
3.2 Дослідження і аналіз енергоспоживання на гірничо - збагачувальних комбінатах
 3.2.1. Модель розподілу потоку енергії яка споживається приводом барабанного млина.
 3.2.2. Дослідження енергоспоживання приводом млина в промислових умовах
3.3 Дослідження каналів розподілу і споживання енергоресурсів на  гірничо-збагачувальних комбінатах
 3.3.1. Дослідження і аналіз енергоспоживання дробильних фабрик
 3.2.2. Структурний розподіл енергоспоживання збагачувальних фабрик
Висновки по розділу
РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ У ПРОЦЕСАХ РУДОПІДГОТОВКИ
4.1 Екрноміко-математична модель енергоспоживання дробильної фабрики
4.2 Економіко-матиматична модель енергоспоживання збагачувальних фабрик
Висновки по розділу
5 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ЗАХОДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ    ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В ПРОЦЕСАХ  ЗБАГАЧЕННЯ РУД
5.1. Удосконалення  енергоспоживання при дробленні, здрібнюванні і збагаченні залізних руд
5.2. Розробка заходів щодо енергозбереження в процесах рудопідготовки та їх економічна ефективність
Висновки по розділу
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА


  Тип роботи:   дисертація 
  Кількість сторінок:   172
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   35 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Дисертації | Добавив: great_scientist (24.04.2014)
Переглядів: 288 | Теги: розподіл енергоресурсів, удосконалення системи розподілу, енергоспоживання, економія енергоресурсів, рудопідготовка
Форма входа
Що шукаємо?
Журнали
Курсові роботи
Дипломні роботи
Підручники
Звіти
Шпаргалки
Реферати
ІНДЗ (КПІЗи)
Лекції
Задачі
Інше
Дисертації
Лабораторні роботи
Презентації
Задачі
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru