Головна » Навчальні матеріали » Дисертації

Стійкий розвиток ринку похідних фінансових інструментів України (2011)

Стійкий розвиток ринку похідних фінансових інструментів України (2011)


 Актуальність теми дослідження. З інтенсифікацією глобалізаційних процесів, зростанням обсягів та прискоренням потоків капіталу, поглибленням кризових явищ посилюється дискусія щодо ролі похідних фінансових інструментів у світовій фінансовій архітектурі. Незважаючи на безумовний позитивний ефект від використання похідних фінансових інструментів (ПФІ) з метою хеджування широкого спектра ризиків, накопичення системного ризику внаслідок неконтрольованих спекулятивних операцій з ними ставить під сумнів доцільність їх застосування. Існування дилеми між роллю ринку ПФІ як інструмента макроекономічної стабілізації та можливим деструктивним впливом на увесь фінансовий ринок зумовлює необхідність дослідження питань його стійкого розвитку. 
 Стійкий розвиток ринку ПФІ не тільки виступає одним із факторів ефективного функціонування фінансового ринку, але й транслює свій вплив на ефективне функціонування реального сектора економіки. Масштабність та глибина рецесії у фінансовому та реальному секторах за 2007–2009 рр. підтвердила можливість виникнення криз на ринку ПФІ й продемонструвала необхідність моніторингу його стану та забезпечення стійкого розвитку. 
 Теоретико-методичні засади організації ринку ПФІ розглядаються у працях зарубіжних вчених Ф. Блека, (F. Black), Дж. М. Кейнса (J. M. Keyns), Р. Колба (R. Kolb), Дж. Маршалла (J. F Marshall), М. Рубінштейна (М. Rubinstein), Ю. Фама (E. Fama), Дж. Фіннерті (J. Finnerty), Дж. Халла (J. C. Hull), В. Шарпа (W. F. Sharpe), Г. Дж. Шиназі (G. J. Schinasi) та інших. Ґрунтовні дослідження ринку ПФІ проведені також російськими та вітчизняними науковцями, серед них можна назвати А. В. Безп’ятова, І. М. Бурденко, О. М. Буреніна, З. М. Васильченко, О. В. Галанову, В. Б. Гордона, В. В. Гоффе, І. О. Дарушина, Ф. О. Журавку, О. О. Кандинську, М. В. Кисельова, Д. Ю. Комісарова, Я. Ю. Крамаренко, Д. М. Михайлова, Л. О. Примостку, В. В. Рудько-Силіванова, О. М. Сохацьку, Д. О. Федосєєва, О. Б. Фельдмана, К. С. Чекмарьова.
Вивчення ринку ПФІ тісно пов’язане з поступальним, стійким розвитком усього фінансового ринку, який широко висвітлений в працях вітчизняних науковців: О. І. Барановського, А. О. Єпіфанова, О. М. Іваницької, Ю. М. Кова-ленко, О. В. Козьменко, В. В. Корнєєва, І. О. Школьник.
 Відзначаючи дослідження ролі ринку ПФІ у забезпеченні ефективного функціонування фінансових ринків, слід наголосити на недостатній увазі, яка приділяється напрямам стійкого розвитку ринку ПФІ, його оцінюванню та забезпеченню. Підкреслюючи цінність попередніх наукових праць, присвячених даній проблематиці, та узагальнюючи їх результати, необхідно дослідити економічну сутність ПФІ, роль у генеруванні та переміщенні ризиків, капіталу, особливості регулювання ринку ПФІ. Потреба у вирішенні вказаних питань, створенні концептуальних засад стійкого розвитку ринку ПФІ України стала визначальним фактором, що вплинув на вибір теми дослідження, його мету і завдання.
 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження узгоджується з науково-дослідними роботами Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України», а саме: «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782), «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965). До звітів за цими темами включено пропозиції автора щодо визначення економічної сутності ПФІ, періодизації становлення ринків цих інструментів, вирішення проблем у їх регулюванні, сприяння стійкому розвитку ринку ПФІ в Україні в частині створення методологічного, нормативного та інфраструктурного його забезпечення.
 Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в розвитку науково-методичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо забезпечення стійкого розвитку ринку похідних фінансових інструментів України. Обрана мета дослідження зумовила необхідність постановки і вирішення наступних завдань:

 • узагальнити теоретичні підходи до трактування змісту поняття «похідні фінансові інструменти», класифікаційних ознак цих інструментів та особливостей сегментації ринку їх обігу;
 • обґрунтувати місце, функції та ризики ПФІ у структурі світового фінансового ринку;
 • дослідити еволюцію ринку ПФІ, основні тенденції його розвитку та особливості регулювання національними і наднаціональними регуляторами;
 • проаналізувати сучасний стан світового та національного ринків ПФІ, окреслити проблеми у функціонуванні цих ринків та напрями їх усунення;
 • розкрити сутність поняття «стійкий розвиток ринку похідних фінансових інструментів»;
 • дослідити можливість виникнення кризових явищ на ринку ПФІ;
 • систематизувати перелік ендогенних і екзогенних факторів та визначити їх вплив на стійкий розвиток ринку ПФІ; 
 • розробити науково-методичний підхід до оцінювання стану ринку ПФІ та заходи щодо запобігання кризам на ньому;
 • запропонувати науково-методичні засади стійкого розвитку ринку ПФІ України.

 Об’єкт дослідження – ринок ПФІ як система фінансово-економічних відносин з приводу розподілу і перерозподілу ризиків між його учасниками.
 Предметом дослідження є теоретичні і методичні засади оцінювання стану та забезпечення стійкого розвитку ринку ПФІ.
 Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження виступають фундаментальні положення економічної теорії, теорії фінансів, сучасні концепції та гіпотези функціонування фінансових ринків та ринку ПФІ, а також теоретичний доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячений проблемам розвитку ринку ПФІ. Для вирішення поставлених у роботі завдань використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: наукової конкретизації та абстракції, логічні методи – для систематизації теоретичних основ функціонування ринку ПФІ, обґрунтування категоріального апарату, сутності та класифікації ПФІ; метод єдності історичного і логічного підходів – для періодизації та встановлення економічних передумов розвитку ринку ПФІ та його регулювання; системний та синергетичний підходи – у формулюванні поняття «стійкий розвиток ринку похідних фінансових інструментів», формалізації впливу факторів, що є основоположними для стійкого розвитку ринку ПФІ, визначенні ринку ПФІ як відкритої динамічної системи; економіко-статистичні методи (кореляційно-регресійний аналіз, R/S аналіз, метод Ірвіна, карти Шухарта) – у процесі оцінювання стану ринку ПФІ; метод узагальнення – у розробці пропозицій щодо забезпечення стійкого розвитку ринку ПФІ України.
Інформаційно-аналітичну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти з питань функціонування фінансового ринку та його учасників; статистичні дані Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку України, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Банку міжнародних розрахунків, Міжнародної асоціації дилерів свопів та деривативів, Світової федерації бірж та інших; аналітичні матеріали провідних світових та національних біржових та позабіржових торгових систем, інвестиційних банків, хедж-фондів; монографічні дослідження та наукові праці з питань функціонування ринку ПФІ.
 Наукова новизна результатів дослідження полягає у вирішенні наукової задачі забезпечення стійкого розвитку ринку ПФІ України, розробці і обґрунтуванні науково-методичних положень оцінювання його стану та запобігання виникнення криз на ньому. Найбільш вагомі результати дослідження, що виносяться на захист, отримані особисто автором і полягають у наступному:
вперше:

 • запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання стану та перспектив розвитку ринку ПФІ, що передбачає побудову інтегрального індикатора стану ринку ПФІ, який базується на гіпотезі фрактальності ринку і обчислюється методом R/S аналізу. Підхід дає змогу спрогнозувати настання криз на ринку ПФІ та своєчасно реагувати на них регуляторам ринку;

удосконалено:

 • поняття «стійкий розвиток ринку похідних фінансових інструментів» із застосуванням системного та синергетичного підходів, під яким пропонується розуміти процес постійного підтримання ринком стану динамічної рівноваги, який при цьому знаходиться під впливом ендогенних і екзогенних факторів, що дозволяє забезпечити виконання його функцій на основі позитивного зворотного зв’язку між фінансовим та реальним сектором;
 • науково-методичні рекомендації щодо експрес-оцінки стану ринку ПФІ на основі застосування карт Шухарта та методу Ірвіна, яка дає змогу діагностувати виникнення кризи на цьому ринку, довести необхідність сприяння його стійкому розвитку;
 • методичні положення щодо визначення рівня впливу ендогенних (рівень левериджу банків і хедж-фондів, обсяг активів фондів на хедж-фонди, достатність капіталу банків, рентабельність хедж-фондів, коефіцієнт їх скорочення) та екзогенних (щорічне зростання ВВП, рівень ринкової капіталізації, глибина фінансового сектора, обсяг чистих прямих інвестицій ) факторів на стійкий розвиток ринку ПФІ на основі системи багатофакторних регресійних моделей;
 • науково-методичні засади забезпечення стійкого розвитку ринку ПФІ України, які засновані на взаємодії керуючої (державні та саморегулівні органи регулювання ринку ПФІ) та керованої (сукупність учасників ринку ПФІ) підсистем, через методологічне, нормативне та інфраструктурне забезпечення у межах інформаційно-аналітичного середовища оцінювання його стану і регулювання. Зазначені засади сприяють координації органів регулювання ринку, зростанню його прозорості, конкурентності та запобіганню виникненню криз на ньому;

набули подальшого розвитку:

 • визначення поняття «похідні фінансові інструменти», під якими запропоновано розуміти фінансові інструменти строкового ринку, що поєднують наступні ознаки: виступають домінантною формою фіктивного капіталу; можуть бути використані як складові або самостійні продукти фінансового інжинірингу; вартість яких походить від вартості базових активів, що лежать в їх основі; розрахунки за якими можуть здійснюватися на певних умовах в майбутньому; призначені для трансформації і передачі ризиків як інструменти хеджування та спекуляції. На відміну від існуючих, наведене визначення поєднує структурно-функціональні ознаки ПФІ у часовому, вартісному, рольовому та структурному розрізах, й дозволяє обґрунтувати їх дуалістичну природу (як інструментів управління та генерації ризиків);
 • ознаки групування функцій ПФІ на макро- і мікрорівні, які, на відміну від існуючих, конкретизуються у взаємозв’язку переваг (за категоріями економічних агентів та за ринком функціонування) і ризиків використання ПФІ, а також визначають ПФІ як домінантну форму фіктивного капіталу і дають змогу пояснити механізм виникнення криз на ринку ПФІ.

 Практичне значення одержаних результатів полягає у застосуванні науково-методичних підходів, висновків та рекомендацій дисертаційного дослідження в діяльності органів, що здійснюють регулювання ринку ПФІ, його учасників, з метою створення і впровадження концептуальних засад стійкого розвитку ринку ПФІ, а також у навчальному процесі вищих навчальних закладів. Обґрунтовані теоретичні узагальнення та запропоновані практичні рекомендації у дисертаційній роботі можуть бути враховані у розробці чи удосконаленні стратегії розвитку фінансового ринку України.
 Науково-методичні положення дисертаційного дослідження щодо формування концептуальних засад стійкого розвитку ринку ПФІ України та побудови системи оцінювання його стану використовуються у практичній діяльності Сумського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (довідка від 16.06.2011 № 806). Пропозиції щодо оцінювання стану ринку ПФІ на основі інтегрального індикатора з огляду на фрактальну структуру ринку враховані в практичній діяльності компанії «ТРЕЙД-ЮЕЙ» при визначенні стратегії трейдерів на ринку ПФІ і формуванні їх торгової позиції (довідка від 11.07.2011). Практичного застосування в АТ «ОТР Банк» в м. Суми набули рекомендації щодо оцінювання впливу ендогенних та екзогенних факторів на розвиток національного ринку ПФІ у ході розробки проектів внутрішніх положень, що визначають діяльність банку на цьому ринку, хеджування його ризиків та функціонування системи ризик-менеджменту (довідка від 16.05.2011 № СОО-01/321). Одержані автором результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» при викладанні навчальних дисциплін «Фінансовий ринок», «Ринок фінансових послуг», «Операції з фінансовими деривативами», «Управління фінансовими ризиками» (акт про впровадження у навчальний процес Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» від 13.05.2011).
 Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним, цілісним і завершеним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки і рекомендації, що виносяться на захист, отримані автором самостійно. Наукові результати автора у працях, опублікованих у співавторстві, наведено у списку публікацій та використано у дисертаційній роботі лише в межах особистого внеску.
 Структура і зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (257 найменувань) і 13 додатків. Повний обсяг дисертації – 264 сторінки, у т. ч. на 53 сторінках розміщено 21 таблицю, 33 рисунки.


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
1.1 Економічна сутність та класифікаційні особливості похідних фінансових інструментів
1.2 Функції похідних фінансових інструментів як інструментів управління та генерації ризиків
1.3 Еволюція, сучасні тенденції ринку похідних фінансових інструментів та його регулювання
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ
2.1 Сучасний стан національного та світового ринку похідних фінансових інструментів
2.2 Стійкий розвиток ринку похідних фінансових інструментів в межах системного та синергетичного підходів
2.3 Формалізація впливу факторів на стійкий розвиток ринку похідних фінансових інструментів
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ
3.1 Інструментарій оцінювання стану ринку похідних фінансових інструментів
3.2 Реформування регулювання ринку похідних фінансових інструментів України
3.3
Обґрунтування концептуальних засад стійкого розвитку ринку похідних фінансових інструментів України
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   дисертація
  Кількість сторінок:   264
  Рік захисту:   2011
  Ціна роботи:   80 грн.
   *можливий продаж окремого розділу
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Дисертації | Добавив: great_scientist (06.02.2013)
Переглядів: 706 | Теги: (2011), ІНСТРУМЕНТІВ, розвиток, РИНКУ, фінансових, ПОХІДНИХ, України, СТІЙКИЙ
Форма входа
Що шукаємо?
Журнали
Курсові роботи
Дипломні роботи
Підручники
Звіти
Шпаргалки
Реферати
ІНДЗ (КПІЗи)
Лекції
Задачі
Інше
Дисертації
Лабораторні роботи
Презентації
Задачі
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru