Головна » Навчальні матеріали » Дисертації

Фінансово-економінчий механізм національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2011)

Фінансово-економінчий механізм національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2011)


Актуальність теми дослідження. Процеси глобалізації та інтернаціоналізації фінансових ринків, що сприяють розвитку національних фінансових систем, на жаль, також обумовлюють появу і розвиток міжнародної злочинності у фінансовій сфері. Інформаційні технології, зростання обсягів електронної торгівлі та електронних платежів спричиняють появу нових схем і технологій по відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом. Що стосується України, то недостатньо розвинена фінансова система, значний рівень корупції, слабкий фінансовий контроль та моніторинг за здійсненням фінансових операцій, роблять її дуже привабливим об’єктом для незаконної фінансової діяльності та нелегальних фінансових потоків.
Актуальність дисертаційного дослідження визначається не лише необхідністю вирішення локальних задач по удосконаленню окремих елементів системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, але і потребою у створенні комплексного фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації таких доходів.
Результати теоретичних досліджень і практичного досвіду, ов’язаних
з протидією легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, опубліковані у працях таких закордонних вчених, як К. Зінне, Л. Наполеоні, М. Ольсон, Б. Пейдж, Дж. Робінсон,Ч. Роу, Г.Тосунян, Г. Ходсон та інші. Що стосується вітчизняних дослідників, то цим питанням присвячували свої праці О. Барановський, С. Гуржій, С. Дмитров, А. Єпіфанов, М. Колдовський, В. Рисін, О. Романченко, С. Синянський, А. Мещеряков та інші.
Високо оцінюючи наукові здобутки з даної проблематики, слід зауважити, що питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, розроблені не остаточно і потребують подальших досліджень.
В цій сфері залишається значне коло питань, доки що не розв’язаних. Потреба в узагальненні проблем і розробці фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом розвитку фінансової системи обумовили вибір теми, мету, завдання і актуальність дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження, отримані автором, співпадають з напрямками науково-дослідних робіт Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” та були використані при виконанні науководослідних тем, а саме: “Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів” (номер державної реєстрації 0109U006782), “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (номер державної реєстрації 0102U006965). До звітів за даними темами включено пропозиції автора щодо удосконалення системи фінансового моніторингу у комерційних банках, щодо оптимізації системи протидії легалізації незаконних доходів в Україні.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретико-методологічних засад, методичних та практичних рекомендацій щодо розбудови фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
У роботі відповідно до мети було поставлено і вирішено наступні завдання:
• проаналізувати та узагальнити підходи до розуміння сутності тіньового сектора економіки та доходів, отриманих злочинним шляхом;
• визначити роль і місце заходів щодо протидії легалізації незаконних доходів в державній регуляторній політиці;
• проаналізувати базові інструменти протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
• дослідити основні недоліки системи протидії легалізації незаконних доходів в Україні;
• визначити основні напрями і методичне забезпечення щодо удосконалення системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у банківській системі України;
• розробити економіко-математичну модель для оптимізації процесів, пов’язаних з протидією легалізації незаконних доходів;
• розробити методичні підходи до структурно-організаційної побудови фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
• обґрунтувати необхідність врахування моральних ризиків при побудові механізму протидії легалізації незаконних доходів.
Об’єктом дослідження є процеси протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Предметом дослідження є теоретичне і методичне забезпечення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження виступили роботи зарубіжних і вітчизняних вчених про сутність тіньової економіки та методи протидії легалізації незаконних доходів, наукові і методичні розробки щодо побудови системи протидії легалізації незаконних доходів.
Залежно від поставлених цілей і задач в роботі використовувались: метод систематизації та порівняння (при визначенні сутності тіньового сектора та незаконних доходів); морфологічний аналіз, абстракція та синтез (при формуванні авторської позиції щодо термінології, що використовується в роботі); методи економіко-математичного моделювання та методи експертних оцінок (при розробці методичних підходів до оптимізації процесів, пов’язаних з легалізацією незаконних доходів).
Як інформаційна база дослідження виступили монографічні дослідження та інші наукові публікації з питань незаконних доходів та їх легалізації; офіційні статистичні дані Державного комітету фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України, Національного банку України; законодавчі та нормативно-правові документи з питань фінансового моніторингу та протидії легалізації незаконних доходів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретико-методологічних засад протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, та у розробці рекомендацій щодо розбудови фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Наукову новизну дисертаційної роботи визначають такі положення:
вперше:
• обґрунтовано і запропоновано науково-методичний підхід до оптимізації процесів, пов’язаних з протидією легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на основі проведення інтегральної експрес-оцінки відповідних ризиків, що зроблено на основі агрегування трьох ключових параметрів функціонування банків (внутрішні фактори впливу, операційна діяльність, фактори законодавчого характеру), що відображено об’ємом паралелепіпеда, осі якого представлені трьома узагальнюючими ідентифікаторами даних ризиків, з подальшою побудовою відповідної мультиплікативної моделі;
удосконалено:
• науково-методичний підхід до структурно-організаційної побудови фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації незаконних доходів за рахунок поєднання інструментів та методичних прийомів, заходів і засобів протидії легалізації таких доходів, в першу чергу – на основі використання бази даних ділової репутації;
• механізм національної системи протидії легалізації незаконних доходів за рахунок доповнення існуючого базою даних щодо ділової репутації суб’єкта моніторингу, формалізованою процедурою звернення до неї з урахуванням рівнів фінансового моніторингу (обов’язкового та внутрішнього) та індикаторами для визначення “вузьких місць” фінансової системи, що можуть бути використані з метою легалізації доходів. Це дозволило запропонувати заходи щодо регулювання та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, підконтрольними об’єктами та суб’єктами;
• науково-методичний підхід до оцінки моральних ризиків в економічній діяльності з позиції можливості протиправних дій з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, через розробку процедури розрахунку показника економічної вигоди. Даний підхід, на відміну від існуючих, враховує економічну вигоду, яку набуває суб’єкт, задіяний у процесі легалізації, внаслідок протиправних дій, та потенційний розмір втрат від незаконних дій, що дає можливість упорядкувати обсяг відповідальності за видами економічної діяльності;
• економічний зміст понять: 1) “доходи, отримані злочинним шляхом”, під яким варто розуміти будь-яку економічну вигоду, яка може складатися з матеріальної власності чи власності, вираженої в правах, одержання якої пов’язане з порушенням законодавства будь-якого ступеня тяжкості; 2) “легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом”, під яким пропонується розуміти сукупність фінансових операцій, виконання яких унеможливлює встановлення джерел походження незаконних доходів і тим самим забезпечує їх легітимність;
набули подальшого розвитку:
• теоретичні підходи до оптимізації роботи системи протидії легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму в Україні у банківській системі, на базі чого пропонуються заходи щодо забезпечення синергетичного ефекту від законодавчо закріплених норм по боротьбі з легалізацією незаконних доходів та фінансуванням тероризму;
• визначення морального ризику в економічній діяльності в контексті протиправних дій з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, як раціональних дій економічних суб’єктів з максимізації власної корисності в збиток державі внаслідок асиметричності інформації, що проявляються в їх протиправній поведінці. Це дозволило доповнити систему моральних ризиків за рахунок віднесення до них ризику несплати податків з доходів, що не були задекларовані, ризику хабарництва та корупційних дій державних службовців, ризику отримання незаконних доходів внаслідок протиправної та кримінальної діяльності;
• економічний зміст поняття “тіньова економіка”, під яким пропонується розуміти сукупність економічних відносин, яка об’єднує злочинні види діяльності, а також ті види економічної діяльності, здійснення яких не заборонене чинним законодавством, але з огляду на ухилення від державного контролю вони суперечать податковому законодавству та/або положенню про державну реєстрацію з метою мінімізації витрат та одержання високих доходів. На відміну від існуючих, вказане визначення дає уявлення як про  мету тіньової економічної діяльності, так і про причини її існування.
Структура і зміст роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації складає 197 сторінок, у т.ч. на 28 сторінках розміщено 12 таблиць, 34 рисунки, 2 додатки і список літератури зі 158 найменувань.


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
1.1. Аналіз теоретичних підходів щодо визначення тіньової економіки, незаконних доходів та їх легалізації
1.2 Державна регуляторна політика у сфері протидії легалізації незаконних доходів
1.3 Базовий інструментарій протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом  
ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 1
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 
2.1 Оцінка основних недоліків поточної системи протидії легалізації незаконних доходів в Україні 
2.2 Удосконалення системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в банківській системі України 
2.3 Оцінка ризику використання банківської системи з метою відмивання кримінальних доходів
ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 2
РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 
3.1 Організаційно-архітектурні положення формування механізму національної системи протидії легалізації незаконних доходів
3.2 Алгоритм роботи механізму національної системи протидії легалізації незаконних доходів
3.3. Врахування моральних ризиків при побудові механізму протидії легалізації незаконних доходів
ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 3 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
ДОДАТКИ

Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   дисертація
  Кількість сторінок:   195
  Рік захисту:   2011
  Ціна роботи:   50 грн.
   * можливий продаж окремого розділу
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Дисертації | Добавив: great_scientist (07.02.2013)
Переглядів: 738 | Теги: ЛЕГАЛІЗАЦІЇ, ШЛЯХОМ, ЗЛОЧИННИМ, ОТРИМАНИХ, системи, НАЦІОНАЛЬНОЇ, доходів, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ, механізм, ПРОТИДІЇ
Форма входа
Що шукаємо?
Журнали
Курсові роботи
Дипломні роботи
Підручники
Звіти
Шпаргалки
Реферати
ІНДЗ (КПІЗи)
Лекції
Задачі
Інше
Дисертації
Лабораторні роботи
Презентації
Задачі
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru