Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Податкова система

Ухилення від оподаткування: причини, наслідки та проблематика протидії (2013)

Ухилення від оподаткування: причини, наслідки та проблематика протидії (2013)


 Актуальність теми. Загальновідомо, що вітчизняна система оподаткування сьогодні є недосконалою, її характерними рисами на цьому етапі розвитку є наявність безлічі проблем. Не останнє місце серед них займає проблема тінізації економіки яка, в свою чергу, досягла такого рівня, що ухилення від оподаткування стало не епізодичним, а масовим явищем, масштаби якого суттєво впливають на макроекономічні показники.  Останнім часом питання протиправних ухилень від сплати податків розглядаються найчастіше вузько, тобто з точки зору боротьби із вже скоєними злочинами. Але для вирішення проблеми ухилень від сплати податків потрібен більш широкий підхід з позицій удосконалення законодавчої діяльності. 
 Питання попередження ухилень від сплати податків є складовою загальнодержавної проблеми. З огляду на це актуальною є проблема створення ефективних шляхів протидії явищу ухилення від оподаткування. В Україні ця проблема набуває особливої важливості через невпорядкованість і нестабільність нормативно-правового регулювання, недосконалість податкового законодавства. Тому необхідна подальша розробка та впровадження змін у діючу систему законодавчих та нормативних актів, а також посилення роботи контролюючих органів в сфері адміністрування податків з метою стимулювання розвитку підприємств.
 Актуальність розробки даної проблеми випливає із необхідності вироблення комплексу правових, організаційно-управлінських та інших заходів, спрямованих на виявлення і попередження правопорушень у сфері оподаткування, які повинні проводитися тільки в рамках чинного законодавства і ні в якому разі не обмежувати або порушувати права і законні інтереси платників податків. Мається на увазі створення такого механізму оподаткування, який би не витісняв суб’єкти господарювання в сферу тіньової економіки, а, навпаки, стимулював би легальну діяльність та повну і своєчасну сплату податків. 
 Аналізу проблеми ухилень від сплати податків присвячені роботи вітчизняних вчених: В. Андрущенка, М. Білика, А. Вєткіна, В. Вишневського, О. Данілова, В. Завгороднього, А. Кізими, І. Коновалової, А. Крисоватого,             М. Кучерявенка, П. Мельника, Д. Муляка, В. Поповича, Д. Соколовського,         В. Суторміної, В. Турчинова та ін. Серед зарубіжних дослідників можна виділити праці М. Аллінхема, С. Колма, А. Сандмо, А. Шенфілда, Т. Ютминой та ін.
 Науковці розробили класичну модель вибору, здійснюваного економічним суб'єктом, котрий приймає рішення щодо ухилення чи сплати податку під впливом таких факторів, як ставка податку, ймовірність виявлення факту ухилення і розмір штрафних санкцій. Згодом вчені намагалися розширити цю модель, враховуючи особливості дії різних видів податків, характер штрафних санкцій, функції корисності, проте, висновки на основі виконаних досліджень є суперечливими, отже, їхня практична цінність невелика. Це тому, що запропоновані моделі не враховують такі фактори, як корупція, участь окремих представників влади в організації ухилення від сплати податків, поширення посередницьких структур, які сприяють ухиленню від оподаткування.
 Мета і завдання дослідження. Основною метою дипломного дослідження є визначення суті явища ухилення від сплати податків, виявлення способів і методів ухилення від оподаткування,  обґрунтування перспектив удосконалення механізму боротьби з ухиленням від сплати податків на підставі дослідження фіскальної практики. Для досягнення мети дослідження у дипломній роботі вирішено такі завдання:
  • досліджено явище ухилення від оподаткування як різновид антифіскальної поведінки платників податків;
  • розкрито детермінанти виникнення феномену ухилення від сплати податків;
  • охарактеризовано основні способи ухилення та їх наслідки;
  • проаналізовано сучасний стан ухилення від оподаткування в Україні;
  • досліджено світовий досвід організації боротьби з порушниками податкового законодавства;
  • визначено напрямки удосконалення методів протидії ухиленню від оподаткування.
 Об’єктом дослідження є явище ухилення від оподаткування.
 Предметом дослідження є сукупність відносин, які виникають між економічними суб’єктами та державою в процесі ухилення від оподаткування.
 Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувались різні методи: історичний, абстрактно-логічний, факторний, економіко-математичний, системного підходу, метод узагальнення, порівняльного аналізу, експертної оцінки явищ та інші.
 Теоретичну основу дипломної роботи склали монографії, дисертації, публікації у фахових періодичних виданнях, матеріали наукових та науково-практичних конференцій, навчальна література.
 Фактологічну базу дослідження склали звітні дані ДПС за 2008-2012 рр., дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, статистична звітність,   довідники  та інші джерела.
 Наукова новизна отриманих результатів. Новими науковими результатами дослідження є визначення основних принципів удосконалення оподаткування в Україні та вдосконалення механізму запобігання і виявлення податкових правопорушень. У процесі написання роботи докладено зусиль до розробки перспективних напрямків подальшого удосконалення механізму боротьби з порушниками податкового законодавства. У процесі дослідження також встановлено окремі недоліки в існуючому законодавстві, що негативно впливають на процес сплати податків і розроблено рекомендації по їх усуненню.
 Структура роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел.
 У першому розділі дипломної роботи розглянуто явище ухилення від сплати податків як різновид антифіскальної поведінки платників податків, розкрито  особливості уникнення та ухилення від оподаткування та причини його виникнення.
 Другий розділ присвячений вітчизняній практиці боротьби з ухиленням від сплати податків. Висвітлено та проаналізовано основні способи ухилення, розкрито негативні наслідки ухилення для економіки держави. Також аналізується діяльність податкових органів щодо боротьби з податковими правопорушеннями.
 В третьому розділі ми намагались показати необхідність і значимість удосконалення податкового законодавства України, шляхи формування механізму запобігання  ухиленню від оподаткування та показали зарубіжний досвід боротьби з даним явищем.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретико-організаційні  аспекти ухилення від сплати податків
1.1.Ухилення від оподаткування як різновид антифіскальної поведінки платників податків
1.2. Умови та причини, що сприяють вчиненню правопорушень в сфері оподаткування
1.3. Особливості уникнення та ухилення від сплати податків
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. Моніторинг явища ухилення від сплати податків в Україні та його наслідки
2.1. Особливості та характеристики окремих способів ухилення від оподаткування
 2.2. Діяльність контролюючих органів  в питаннях боротьби з податковими правопорушеннями
2.3. Фіскальні та соціально-економічні  наслідки ухилення від оподаткування
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. Проблематика протидії ухиленню від оподаткування в контексті зарубіжного досвіду
3.1. Світовий досвід протидії ухиленню від оподаткування
3.2. Моніторинг податкових ризиків як спосіб протидії ухиленню від сплати податків
3.3. Напрями запобігання ухиленню від сплати податків в Україні
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   магістерська дипломна робота
  Кількість сторінок:   134
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   80
   * можливий продаж окремого розділу
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Податкова система | Добавив: great_scientist (21.03.2014)
Переглядів: 1357 | Теги: Ухилення, причини, (2013), та, оподаткування:, проблематика, Від, ПРОТИДІЇ, наслідки
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru