Фіскальна безпека: лекції 3 тема


СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
3.1. Класифікація показників економічної безпеки. 
3.2. Показники економічної безпеки для різних сфер життєдіяльності, та методика їх розрахунку.

І. Рівень ЕКБ досліджують через систему критеріїв та статистичних  показників (індикаторів ЕкБ).
Показники економічної безпеки — це найбільш значущі параметри, що дають загальне уявлення про стан економічної системи в цілому, її стійкість і мобільність: зростання ВВП, рівень і якість життя більшості населення, темпи інфляції, рівень безробіття, структура економіки, майнове розшарування населення, криміналізація економіки, стан технічної бази господарства, витрати на науково-дослідні роботи, конкурентоспроможність, імпортна залежність, відкритість економіки, внутрішній і зовнішній борг держави.
Показники (індикатори) ЕКБ – це реальні статистичні показники розвитку економіки країни, які найповніше характеризують явища, процеси й тенденції що відбуваються. Крім того, вони повинні володіти циклічною чутливістю, аби зміна значення індикатора однозначно вказувала на зміну тенденції в розвитку окремої складової національної економіки.
 Індикатор (від лат. indico — вказую, визначаю) — елемент, що відображає хід процесу або стан об'єкта аналізу, його якісні та кількісні характеристики.
У сукупності індикаторів, які використовують для оцінки ЕКБ держави та її складових, виділяють три їх типи:
• інтегральні показники ЕКБ – узагальнюючі показники, на основі яких робиться висновок про рівень ЕКБ держави та його зміну, а також про стан окремих складових ЕКБ;
• показники критеріального типу, які безпосередньо формують інтегральні та відіграють роль індикаторів загроз ЕКБ (можуть також називатися показниками першого рівня);
• додаткові показники моніторингу ЕКБ, які опосередковано відображають стан економічних загроз.
 Серед показників ЕкБ виділяють дев’ять їх груп, які комплексно відображають стан економіки:
1) індикатори виробничої безпеки;
2) індикатори енергетичної безпеки;
3) індикатори фінансової безпеки;
4) індикатори зовнішньоекономічної безпеки;
5) індикатори транспортної безпеки;
6) індикатори продовольчої безпеки;
7) індикатори інноваційної безпеки;
8) індикатори соціальної безпеки.
      За територіальним рівнем впливу на стан ЕКБ усі індикатори поділяють на індикатори загальнонаціональної та регіональної стану економіки. Однак більшість із них одночасно характеризують декілька рівнів, хоч і по-різному проявляють себе в них.

Інтегральні показники економічної безпеки 

Сфера

Об’єкт

Індикатори ЕкБ

Виробнича сфера

Структура та рівень виробництва

Валовий регіональний продукт, питома  вага переробних галузей економіки у ВРП, структура використання виробничих потужностей, рівень монополізації економіки регіону.

 

Збалансованість мезоекономічних пропорцій

Рівень заощадження по секторах економіки, рівень чистого запозичення по секторах економіки, рівень споживання по секторах економіки, співвідношення між нагромадженням і споживанням основного капіталу по секторах економіки, ефективність інвестицій, рівень чистого оподаткування. 

 

Технологічний рівень виробництва

Коефіцієнт оновлення ОВФ та технологій, коефіцієнт зносу (придатності) ОВФ, фондо-, матеріало-, енерго- та трудомісткість виробництва, питома вага прогресивного устаткування у загальній його кількості, коефіцієнт використання устаткування, що вводиться в дію,  середній вік технологічних процесів, показники озброєності праці.

 

Організаційний рівень виробництва. Рівень управління

Коефіцієнт ритмічності виробництва, коефіцієнт серійності, коефіцієнт спеціалізації, рівень механізації та автоматизації управлінської праці, технічна озброєність управлінської праці.

 

Виробнича інфраструктура

Щільність та якість автомобільних доріг, забезпеченість мережею залізниць, достатність та стан аеродромів, кількість телефонних апаратів на 1000 чоловік, відповідність засобів зв’язку світовим стандартам, кількість комп’ютерів на 1000 чоловік, кількість користувачів мережею ІНТЕРНЕТ на 1000 чоловік, ступінь захищеності інформаційних мереж від стороннього  втручання 

 

Ринкова інфраструктура

Рівень оборотів регіонального фондового ринку, рівень оборотів регіональних товарних ринків,  акумуляції коштів через регіональну банківську систему.

 

Фінансовий стан суб’єктів господарювання

Рівень дебіторської та кредиторської заборгованості між суб’єктами господарювання регіону, рівень прибутковості підприємств регіону, середні значення коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності (ліквідності активів) підприємств регіону.

Науково-технічна сфера 

Розвиток науки і техніки

Чисельність зайнятих в науці та науковому обслуговуванні, частка витрат на науку та наукове обслуговування у витратах місцевого бюджету, частка випуску прогресивної продукції в загальному випуску товарів та послуг.

Бюджетна і фінансова сфера

Грошово-кредитна система регіону

Рівень інфляції, темп інфляції, процентні ставки по кредитах та депозитах, обсяг кредитних ресурсів по відношення до ВРП, питома вага неповернутих кредитів, обсяги інвестицій, % до ВРП, обсяги прямих іноземних інвестицій, %до ВРП.

 

Місцевий бюджет

Дефіцит місцевого бюджету, ступінь залежності місцевого бюджету від зовнішньої допомоги, частка зовнішніх запозичень у покриті дефіциту місцевого бюджету, середній дохід на одного жителя регіону в регіональному бюджеті, перераховано до загальнодержавного бюджету (млрд. грн.).

Сфера охорони навколишнього середовища

Викид шкідливих речовин в атмосферу; обсяги викидів забруднених вод; об’єми зберігання токсичних відходів з порушенням правил; питома вага населення, що проживає на екологічно забруднених територіях; загальна площа зелених масивів та насаджень на одного жителя.   

Сфера  зайнятості населення

Зайнятість та ринок  праці.

Рівень безробіття; рівень прихованого безробіття, потреба в працівниках на підприємствах; навантаження на 1-не робоче місце; формування та фінансування коштів державного фонду сприяння зайнятості

Сфера рівня життя населення.

Рівень життя населення

Номінальна та реальна заробітна плата; середня заробітна плата; частка населення з доходами нижчими рівня прожиткового мінімуму; питома вага населення, що отримують заробітну плату на рівні неоподаткованого мінімуму; виробництво ВРП на душу населення; середня тривалість життя населення; рівень освіченості; кількість вільного часу в населення. 

Сфера забезпечення продовольчими товарами

Обсяг продажу споживчих товарів населенню; обсяг роздрібного товарообігу; рівень забезпечення населення сільськогосподарською продукцією власного виробництва в порівняні із загальною потребою в даній продукції; зростання цін і тарифів на споживчому ринку; калорійність середньодобового раціону.

Демографічна сфера

Всього трудових ресурсів; працездатне населення у працездатному віці; рівень реального зменшення населення території; рівень зменшення чисельності населення за рахунок природного відтоку; сумарний коефіцієнт народжуваності; середня тривалість життя чоловіків та жінок; сальдо міграції.

Сфера правопорядку

Кількість злочинів зареєстрованих органами внутрішніх справ в розрахунку на 1000 чол. населення; кількість засуджених за вироками судів, що набрали законної чинності, чол.

       В умовах становлення ринкової економіки, коли держава вже не може директивними методами впливати на суб'єктів господарської діяльності, слід вжити заходи щодо оптимального впливу на процес суспільного відтворення (макроекономічні параметри, галузеві структури виробництва, ціни і грошово-фінансові потоки) для підтримки економічної безпеки України. 
  Задля прийняття державними органами обгрунтованих рішень необхідно проводити моніторинг індикаторів економічної безпеки, який передбачав би передусім фактичне відстеження, аналіз і прогнозування важливих економічних показників. Особливу увагу слід зосередити на таких загальних індикаторах економічної безпеки: 
валовий внутрішній продукт (ВВП);
темп інфляції;
дефіцит бюджету;
рівень безробіття;
економічне зростання;
рівень та якість життя;
енергетична залежність;
інтегрованість у світову економіку;
сальдо експорту-імпорту;
стан демографічних процесів;
державний внутрішній та зовнішній борги;
діяльність "тіньової" економіки.
          Важливе значення мають порогові значення індикаторів, вихід за межі яких веде до руйнівних тенденцій у сфері економіки. 
 Індикатори виробничої безпеки
     Виробнича безпека - це такий рівень розвитку промислового комплексу країни, що здатний забезпечити зростання економіки та розширене її відтворення.
   Індикатори виробничої сфери  стосуються її здатності ефективно функціонувати за мінімальної залежності від зовнішнього середовища, до них можна віднести:
- обсяг валового внутрішнього продукту в цілому;
    -  обсяг валового внутрішнього продукту на душу населення;
    -  частка імпорту у внутрішньому виробництві;
    -  частка нових видів продукції у загальному обсязі випуску;
    -  ступінь зносу основних засобів промисловост;
     -  обсяг інвестицій.
Індикатори енергетичної безпеки
      Енергетична безпека - це такий стан економіки, який забезпечує захищеність національних інтересів у енергетичній сфері від наявних і потенційних загроз внутрішнього та зовнішнього характеру, дає змогу задовольняти реальні потреби в паливно-енергетичних ресурсах для забезпечення життєдіяльності населення та надійного функціонування національної економіки в режимах звичайного, надзвичайного та воєнного стану.
        До індикаторів енергетичної безпеки відносять:
• енергоємність ВВП;
• ступінь забезпечення паливно-енергетичними ресурсами; 
• частку власних джерел у балансі паливно-енергетичних ресурсів держави;
• частку домінуючого паливного ресурсу у споживанні паливно-енергетичних ресурсів,;
• знос основних виробничих фондів підприємств паливно-енергетичного комплексу;
• відношення інвестицій у підприємства паливно-енергетичного комплексу до ВВП ;
• завантаження транзитних частин нафто- та газотранспортних систем:
 - транзит нафти, 
 - транзит газу; 
• обсяг видобутку вугілля;
• частка імпорту палива з однієї країни (компанії) в загальному його обсязі.
    Перелік показників енергетичної безпеки, закладених у Методику розрахунку рівня економічної безпеки України затверджено наказом Мінекономіки України від 2 березня 2007 року № 60, не повною мірою характеризує процеси, що відбуваються у сфері виробництва, постачання, розподілу та споживання енергоресурсів у країні (зокрема, не враховує монополізації ринку енергетичних ресурсів, змін у формах власності підприємств ПЕК, можливостей взаємозаміщення паливно-енергетичних ресурсів тощо).
    Методикою також не передбачається оцінка зазначених процесів на рівні окремих галузей та регіонів України, а також можливості порівняння стану тенденцій, які відбуваються у сфері енергетичної безпеки України, з іншими країнами. 
   Індикатори фінансової безпеки суспільства
     Фінансова безпека - це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання.
    Фінансова безпека будь-якої держави визначається характером формування бюджетів усіх рівнів, станом її платіжного балансу, співвідношенням грошей в офіційній і тіньовій економіці, кількістю і духом валютних коштів, ступенем повернення грошей, що перебувають в обігу, до банків тощо.
   За допомогою розробленої науково обґрунтованої системи індикаторів можна оперативно:
• аналізувати стан фінансової безпеки різних об'єктів;
• запобігати розвитку негативних тенденцій;
• вносити необхідні корективи у повсякденну та перспективну діяльність;
• прогнозувати розвиток подій.
      Індикатори фінансової безпеки держави:
• розмір ВВП і НД;
• співвідношення обсягу фінансових ресурсів держави і ВВП;
• частка перерозподілу ВВП через бюджет;
• загальний обсяг фінансових ресурсів;
• рівень і темпи інфляції;
• реальний обмінний курс гривні;
• обсяг валютних резервів;
• рівень бюджетного дефіциту.
    Індикатори фінансової безпеки суб'єктів господарювання:
• мінімальний розмір статутного фонду;
• величина активів;
• ліквідність;
• платоспроможність;
• оборотність активів;
• коефіцієнт рентабельності капіталовкладень;
• розмір інвестицій;
• рівень оподаткування;
• розмір оборотного капіталу тощо.
    Фінансова безпека держави, у свою чергу, містить такі складові: бюджетна безпека, валютна безпека, грошово-кредитна безпека, боргова безпека, безпека страхового ринку, безпека фондового ринку.
     1. Бюджетна безпека - це стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів.
  Індикатори бюджетного сектору:
• дефіцит державного бюджету;
• розмір дохідної частини бюджету;
• видатки бюджету (по укрупнених статтях);
• спосіб фінансування дефіциту бюджету.

    2. Валютна безпека - це такий стан курсоутворення, який створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного експорту, безперешкодного припливу в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи, а також максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках.
    Індикатори валютної безпеки:
• індекс офіційного курсу гривні до долара США;
• обсягів депозитів в іноземній валюті;
• відношення обсягів депозитів в іноземній валюті до загальних обсягів депозитів (рівень доларизації);
• валові міжнародні резерви України.
    3. Боргова безпека - це такий рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету і руйнуванням вітчизняної фінансової системи. 
    Індикатори державного боргу:
• внутрішній борг (загалом, у відсотках до ВВП, у відсотках до доходів бюджету, витрати та джерела обслуговування внутрішнього боргу);
• зовнішній борг, витрати і джерела його обслуговування.
    4. Грошово-кредитна безпека - це такий стан грошово-кредитної системи, який характеризується стабільністю грошової одиниці, доступністю кредитних ресурсів та таким рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та підвищення реальних доходів населення; 
    Індикатори грошово-кредитної безпеки:
• стан платежів у народному господарстві;
• баланс доходів та грошових витрат населення;
• загальна грошова маса в обігу;
•грошова маса поза банками (готівка);
• грошова маса коштів на розрахункових і поточних рахунках;
• структура розміщення грошової маси — у підприємств та організацій;
• у домашніх господарствах — валютні заощадження тощо;
• кредити НБУ;
• процентні ставки;
• обсяг безготівкових розрахунків;
• розмір повернення валютних коштів з-за кордону.
  5. Безпека страхового ринку - це такий рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дав би їм змогу в разі потреби відшкодувати обумовлені в договорах страхування збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування.
 Індикатори безпеки страхового ринку: 
• показник проникнення страхування (страхові премії до ВВП);
• показник "щільності страхування" (страхові премії на одну особу);
• частка довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій;
• рівень страхових виплат,
• частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам;
• частка сукупного обсягу статутних капіталів страхових компаній, що належать нерезидентам у загальному їх обсязі.
   6. Безпека фондового ринку - це оптимальний обсяг капіталізації ринку (з огляду на представлені на ньому цінні папери, їх структуру та рівень ліквідності), здатний забезпечити стійкий фінансовий стан емітентів, власників, покупців, організаторів торгівлі, торгівців, інститутів спільного інвестування, посередників (брокерів), консультантів, реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів та держави в цілому. 
       Індикатори безпека фондового ринк:у
• відношення обсягу номінальної капіталізації ринку акцій до ВВП;
• дохідність облігацій внутрішньої державної позики;
• частка покриття державними цінними паперами внутрішнього державного боргу.
Індикатори інвестиційної безпеки
          Інвестиційна безпека - це такий рівень національних та іноземних інвестицій (за умови оптимального їх співвідношення), який здатен забезпечити довгострокову позитивну економічну динаміку при належному рівні фінансування науково-технічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів. 
.    Індикатори інвестиційної сфери:
• обсяг капітальних вкладань вітчизняних підприємств усіх форм власності;
• розмір іноземних інвестицій в акції вітчизняних підприємств;
• розмір іноземних кредитів в інвестиції.
 Індикатори зовнішньоекономічної безпеки
     Зовнішньоекономічна безпека - це такий стан відповідності зовнішньоекономічної діяльності національним економічним інтересам, що забезпечує мінімізацію збитків держави від дії негативних зовнішніх економічних чинників та створення сприятливих умов розвитку економіки завдяки її активної участі у світовому розподілі праці.
     Рівень зовнішньоекономічної безпеки характеризується широким спектром індикаторів (показників), а саме: 
•  коефіцієнт відкритості національної економіки (відношення обсягу зовнішньої торгівлі, тобто експорту та імпорту, до ВВП)
• коефіцієнт покриття імпорту експортом;
• відношення обсягу експорту до ВВП;
• відношення обсягу імпорту до ВВП;
• сальдо зовнішньоторговельної діяльності;
• товарна структура експорту та імпорту;
• товарна структура критичного імпорту;
• співвідношення між обсягами залученого капіталу та експортом
Форма входа
Групи в соц.мережі
Пошук
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru
blogger