Фіскальна безпека: лекції 2 тема

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ТА ЗАГРОЗИ ФІСКАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

2.1. Національні економічні інтереси у фіскальній сфері
2.2. Критерії рівня безпеки
2.3. Чинники формування економічної та фіскальної безпеки
2.4. Внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці у фіскальній сфері

1. Національні економічні інтереси у фіскальній сфері
Національні економічні інтереси - намагання кожної країни забезпечити високий життєвий рівень народу, стійке економічне зростання, якість життя, що відповідає стандартам ви-сокорозвинутих країн. 
Національні економічні інтереси (НЕІ) невіддільні від історії і традицій українського народу, системи господарювання, менталітету, культурних і духовних цінностей. Для проведення аналітичної та прогнозної діяльності відповідні державні органи повинні визначати НЕІ, досліджувати їх взаємодію, співвідношення пріоритетності. Можна застосувати наступну класифікацію національних економічних інтересів:
1. За ступенем важливості: життєво важливі; стратегічні; тактичні.
2. За тривалістю дії: довготермінові; середньотермінові; короткотермінові.
3. За характером зіткнення: паралельні; конфронтаційні; розбіжні; спільні.
4. За місцем дії: внутрішні; зовнішні.
5. За ступенем реалізації: не реалізовані; частково реалізовані; реалізовані.
6. За сферами розповсюдження: виробничі; фінансові; експортно-імпортні; технологічні; інституційні; військово-економічні; соціально-економічні; демографо-економічні; еколого-економічні;
НЕІ формують стратегічні і поточні завдання внутрішньої і зовнішньої політики держави як приклад до НЕІ можна віднести:
- Подальшу розбудову самостійної нац. Конкурентоспроможності соціально спрямованої ринкової економіки.
- Здійснення структурної перебудови економіки
- Забезпечення ефективного розвитку нац. промисловості.
2. Критерії рівня безпеки
Критерії безпеки – сукупність ознак на основі яких роблять висновки про стан безпеки держави. Основними критерієм економічних критеріїв безпеки є здатність зберігати для держави та її громадян стан в умовах прояву зовнішніх загроз або кризових ситуацій внутрішнього характеру.
Загальна критеріальна оцінка безпеки включає в себе оціку:
- Ресурсного потенціалу країни
- Ефективність використання ресурсного потенціалу і можливість його розвитку
- Конкурентоспроможність нац. Економіки
- Цілісність територій і економічний простір
- Соц. Стабільність та умови відвернення і вирішення соц. Конфліктів
При оцінці стану економічної безпеки виділяють наступні стани економіки:
- Нормальний. Відсутність загроз для економічної безпеки або їх слабкий вплив що нейтралізується оперативним управлінням чи ринковими процесами
- Передкризовий. Коли повернення до нормального стану можливе лише шляхом мобілізації власних ресурсів держави . в такій ситуації потрібно проводити термінові, а інколи досить витратні заходи щодо нейтралізації або відвернення загроз неефективні дії в таких умовах приводять до кризового стану.
- Кризовий. Не в змозі власними силами нейтралізувати загрози держави завадити їх вплив впродовж короткого терміну. Для виходу з кризового стану потрібно допомого з зовні і потужна мобілізація власних ресурсів.
3. Чинники формування економічної та фіскальної безпеки.
До чинників екон безпеки відносять економ процеса та явища які формують стан економ безпеки на макро-,  мезо-, і мікрорівнях і впливають на основні структурні пропорції народногосподарського комітету країни.
До чинників мокросередовища відносять:
1. Міжнародні:
- Глобалізація економіки
- Зовнішня заборгованість країни 
- геополітичні інтереси країни
2. політичні
- ефективність держави та регіональної політики
- оптимальне інструкційне забезпечення.
3. економічні
- енергетичні, фінансові, інвестиційні, інноваційні структури, народно-господарські комплекси
4. соціальні
- рівень безробіття
- рівень доходів населення
- рівень соц. Забезпечення населення
5. демографічні
- тривалість життя населення
- сальдо міграція
- рівень урбанізації
- рівень освіченості населення.
Чинники фіскальної сфери:
- ефективність роботи податкових і митних органів.
- Порядок на митному кордоні
- Застосування інструментів податкового і митно-тарифного регулювання
- Ефективне використання видатків
Перевищення значень по вищенаведених чинниках перероджує їх у … дестабілізації стійкого розвитку країни, що є причиною виникнення і розвитку кризових ситуацій створює загрозу для економічної безпеки.
4. Внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці у фіскальній сфері
Загрози національним інтересам і національній безпеці України в економічній сфері:
• істотне скорочення внутрішнього валового продукту, зниження інвестиційної та інноваційної активності і науково-технічного та технологічного потенціалу, скорочення досліджень на стратегічно важливих напрямах інноваційного розвитку; 
• ослаблення системи державного регулювання і контролю у сфері економіки;
• нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, в тому числі фінансової (фіскальної) політики держави; відсутність ефективної програми запобігання фінансовим кризам; зростання кредитних ризиків; 
• критичний стан основних виробничих фондів у провідних галузях промисловості, агропромисловому комплексі, системах життєзабезпечення; загострення проблеми підтримання в належному технічному стані ядерних об'єктів на території України; 
• недостатні темпи відтворювальних процесів та подолання структурної деформації в економіці; 
• критична залежність національної економіки від кон'юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи розширення внутрішнього ринку; 
• нераціональна структура експорту з переважно сировинним характером та низькою питомою вагою продукції з високою часткою доданої вартості; 
• велика боргова залежність держави, критичні обсяги державних зовнішнього і внутрішнього боргів; 
• небезпечне для економічної незалежності України зростання частки іноземного капіталу у стратегічних галузях економіки; 
• неефективність антимонопольної політики та механізмів державного регулювання природних монополій, що ускладнює створення конкурентного середовища в економіці; 
• критичний стан з продовольчим забезпеченням населення; 
• неефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, недостатні темпи диверсифікації джерел їх постачання та відсутність активної політики енергозбереження, що створює загрозу енергетичній безпеці держави; 
• "тінізація" національної економіки; 
• переважання в діяльності управлінських структур особистих, корпоративних, регіональних інтересів над загальнонаціональними; 
Форма входа
Групи в соц.мережі
Пошук
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru
blogger