Фіскальна безпека: лекції 1 тема

БЕЗПЕКА ЯК КАТЕГОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
1.1 Поняття національної безпеки та її складові.
1.2 Зміст і структура ЕБ держави
1.3 Місце та роль фіскальної складової в системі економічної безпеки держави.

1. Поняття національної безпеки та її складові.

Безпека - це стан і ступінь захищеності життєво-важливих інтересів громадян, суспільства і держави в різних сферах життєдіяльності від внутрішніх і зовнішніх загроз, що є необхідною умовою існування і розвитку нації, збереження та примноження її  матеріальних та духовних цінностей.

Життєво-важливі інтереси - сукупність потреб, задоволення яких забезпечує існування і можливості розвитку особи, суспільства і держави. Поняття безпеки тісно пов’язане з поняттям сталого розвитку.

Відповідно до ЗУ «Про основи національної безпеки» НБ - захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам.

Національна безпека України забезпечується шляхом  проведення виваженої   державної   політики   відповідно   до   прийнятих   в установленому порядку доктрин,  концепцій,  стратегій і програм  у політичній,   економічній,   соціальній,   воєнній,   екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах. 

НБ – це властивість держави, яка дозволяє їй не допускати небезпечних ситуацій для людей і навколишнього середовища.

Об'єктами національної безпеки є: 
людина і громадянин - їхні конституційні права і свободи; 
суспільство -   його   духовні,  морально-етичні,  культурні, історичні,  інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси; 
держава - її конституційний лад,  суверенітет,  територіальна цілісність і недоторканність. 

Суб'єктами забезпечення національної безпеки є:  Президент України, Верховна Рада України;  Кабінет Міністрів України; Рада національної безпеки і оборони України;  міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Національний банк України;  суди загальної юрисдикції;  прокуратура України;  місцеві державні   адміністрації    та    органи    місцевого самоврядування;  Збройні   Сили   України,   Служба  безпеки  України,  Служба зовнішньої  розвідки  України, Державна прикордонна служба України та  інші  військові  формування,  утворені  відповідно  до законів України; 

Основними принципами забезпечення національної безпеки є: 
• пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
• верховенство права;
• пріоритет   договірних   (мирних)   засобів   у   розв'язанні конфліктів;
• своєчасність і  адекватність  заходів  захисту   національних інтересів реальним і потенційним загрозам;
• чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної  влади у забезпеченні національної безпеки; 
• демократичний цивільний  контроль  над  Воєнною  організацією держави та іншими структурами в системі національної безпеки; 
• використання в   інтересах  України міждержавних  систем  та механізмів міжнародної колективної безпеки. 

До складу НБ входять : Політична безпека, Економічна безпека, Воєнна безпека, Технологічна безпека, Екологічна безпека, Гуманітарна безпека, Демографічна безпека, Інформаційна безпека, Продовольча безпека, Енергетична безпека та інші.

2. Зміст і структура ЕБ держави

Економічна безпека – це внутрішня властивість об’єкта, яка дозволяє йому підтримувати достатній рівень захисту особи, і її економічних інтересів від впливу зовнішніх  і  внутрішніх загроз і дає можливості:
• Самостійно визначати і проводити внутрішню політику в соціальній, економічній, військовій, військово-технічній та інших сферах виходячи з власних економічних інтересів;
• Активно впливати на процеси у світі, які зачіпають національні інтереси;
• На рівних брати участь у перспективних світових економічних проектах;
• Забезпечити довготривалий соц.. спокій та унеможливити виникнення масштабних внутрішніх конфліктів.

Невід’ємною частиною економічної безпеки є:
Економічна незалежність, що характеризує можливість контролю за національними ресурсами;
Стійкість та стабільність національної економіки, що передбачає міцність і надійність усіх елементів економічної системи, створення гарантій для ефективної підприємницької діяльності.

Структура економічної безпеки:
Виробнича та фінансова
Транспорта та соціальна
Енергетична та продовольча
Інноваційна та інші

Об’єкти економічної безпеки:держава, суспільство, регіон, галузь, сім’я , особа.Основним суб'єктом економічної безпеки виступає держава, яка здійснює свої функції в цій сфері через органи законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.

Стан економічної безпеки держави залежить від забезпечення стійкого розвитку всіх її регіонів та окремих суб’єктів господарювання.

 ЕБ регіону визначається сукупністю умов та факторів, які характеризують поточний стан регіональної економіки, інтеграцію з економікою цілої держави. Саме тому кожна країна намагається вирівняти.територіальний розвиток своїх регіонів, збалансувати рівень доходів населення.
ЕБ підприємства розглядає стан його захищення від впливу внутрішніх  і зовнішніх дестабілізуючих факторів та можливість його ефективної діяльності як системи.

3. Місце та роль фіскальної складової в системі економічної безпеки держави.

В сьогоднішніх умовах, що характеризуються у деяких країнах ще кризовим станом економіки, нестабільністю та швидкоплинністю правового поля, значними економічними негараздами, варто, перш за все, зосередити увагу науковців та політичних діячів на актуальне розуміння змісту існуючих проблем фіскальної сфери [1, с. 49]. Ситуація, що склалася у сфері фіску за умов світової фінансової кризи та глибокої рецесії 2009 року, є критичною, має неабиякий вплив на рівень забезпечення фіскальної безпеки держави, тому потребує пошуку інструментарію фіскальних реформувань, оскільки власне оптимальне формування ресурсної бази бюджету та ефективне використання державних коштів відображає «…виражену у цифрах долю нації».

Фінансова безпека включає комплекс методів, заходів, засобів захисту економічних інтересів держави на макрорівні, рівні корпоративних структур, рівні фін. діяльності суб’єктів господарювання.
Під  фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання.

Фіскальна безпека – ефективність фіскальної політики, яка покликана здійснювати регулювання державних видатків і податкових надходжень для забезпечення повної  зайнятості, стабільності і економічного зростання, а також характеризується здатністю держави впливати на економічну кон’юктуру шляхом зміни системи оподаткування і державних витрат.

Форма входа
Групи в соц.мережі
Пошук
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 580

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru
blogger